การสร้างความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัว

การให้คําปรึกษาด้านการออกแบบองค์กรของ Mercer สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนจากองค์กรแบบดั้งเดิมที่มีการบริหารจัดการหลายระดับชั้น เป็นโครงสร้างที่เรียบง่าย คล่องตัว และกระจายอำนาจออกไป

เป้าหมายทางธุรกิจต้องได้รับการสนับสนุนด้วยรูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม

องค์กรต้องทําการตัดสินใจที่ซับซ้อน ในขณะที่พวกเขาขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของตน เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งจำเป็นที่มีการแข่งขัน ทรัพยากรที่จํากัด และโมเดลการปฏิบัติการที่ไม่เหมาะสม บริษัทหลายแห่งจึงไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคที่องค์กรอาจต้องเผชิญ ได้แก่:

 • การสนับสนุนการเติบโต การตัดสินใจที่รวดเร็วมากขึ้น การสร้างนวัตกรรม และคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้น
 • การจัดการการทำงานในโลกหลังโควิด
 • การให้ความสําคัญกับลูกค้าอย่างแท้จริง
 • การปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงกำลังคนให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
 • ทําให้กลยุทธ์ของพวกเขาได้ผล 

ภายใต้แรงกดดันภายในและภายนอกที่เพิ่มขึ้น อาจมีสิ่งล่อใจให้ใช้แนวทางปฏิบัติในเชิงรับ ถึงแม้ผลอาจจะออกดูดีในระยะสั้น แต่ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบที่ยั่งยืน เพื่อเอาชนะความท้าทายและตระหนักถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน ผู้นําต้องคิดทบทวนวิธีการทำงานขององค์กรของตนใหม่ และออกแบบรูปแบบการดําเนินงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของตนได้โดยการทําให้ถูกต้องตั้งแต่พื้นฐาน เริ่มด้วยการออกแบบรูปแบบ โครงสร้าง กระบวนการ ขีดความสามารถ การกํากับดูแล วิธีการทํางาน ตัวชี้วัด สิ่งจูงใจ การให้เงินทุน และการจัดหาทรัพยากรแบบองค์รวม (ใหม่)

ความสามารถในการปรับตัวที่มากขึ้นจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชัดเจน รายได้ของบริษัทที่ตอบสนองเพิ่มขึ้น 37% และสร้างผลกําไรสูงกว่าบริษัทที่ไม่ตอบสนอง 30%

เสาหลักขององค์กรที่มีความคล่องแคล่ว

เพื่อความเจริญก้าวหน้าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง องค์กรต้องประเมินอย่างต่อเนื่องและปรับรูปแบบธุรกิจและองค์กร รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านบุคลากร และวัฒนธรรมขององค์กรของตนให้สอดคล้องกัน องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงจะมั่นใจได้ว่า การทำงานของตนจะมีความสอดคล้องกับแง่มุมเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคงไว้ซึ่งความสําเร็จและสร้างผลลัพธ์จากกลยุทธ์ทางธุรกิจของตน

องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและคล่องตัว:

 • ยอมรับวัตถุประสงค์ที่สร้างแรงบันดาลใจและสื่อสารกลยุทธ์ของพวกเขาอย่างชัดเจน
 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • รู้ว่าพวกเขาสร้าง บันทึก และส่งมอบคุณค่าได้อย่างไร
 • ทดสอบ เรียนรู้ และทําซ้ำ
 • มีความสามารถและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงและปรับแก้ฐานทรัพยากรใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

ความต่อเนื่องของตัวเลือกในการออกแบบองค์กร

เพื่อช่วยให้องค์กรวางกรอบการตัดสินใจของพวกเขา เราจะเสนอการออกแบบองค์กรในห้ามิติ แต่ละมิติแสดงถึงขอบเขตตัวเลือกที่ผู้นําต้องเลือก และตัวเลือกใด ๆ ก็ตามจะมีความหมายโดยนัยต่ององค์กรในวงกว้าง
กราฟิกแสดงห้ามิติของการออกแบบองค์กร ภายใต้แต่ละมิติจะมีระดับของตัวเลือกที่มีการระบุคุณลักษณะที่สอดคล้องกันกำกับไว้ที่ปลายแต่ละด้าน มิติแรกของการออกแบบองค์กร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีตั้งแต่จุดเฉพาะที่มุ่งเน้นไปจนถึงส่วนที่ซับซ้อน มิติที่สอง เส้นแนวของจุดมุ่งเน้นและขอบเขต มีตั้งแต่แคบไปจนถึงกว้าง โครงสร้างและการกํากับดูแลมีตั้งแต่เฉพาะส่วนไปจนถึงการจัดการจากส่วนกลาง การจัดการทรัพยากรมีตั้งแต่จุดที่มั่นคงไปจนถึงความไม่แน่นอน มิติที่ห้า ตัวชี้วัด สิ่งจูงใจ และเงินทุน มีตั้งแต่บทบาท/โครงการที่ปลูกฝังเข้าไว้ในองค์กร 

ตัวเลือกการออกแบบองค์กร

ไม่มีแนวทางเหมารวมแบบใดที่เหมาะกับการสร้างองค์กรที่คล่องตัว การกระตุ้นความคล่องตัวนั้นทำได้หลายวิธี วิธีการบางอย่างจะเหมาะสมกว่าวิธีการอื่น ๆ สําหรับด้านต่าง ๆ ในองค์กรของคุณ ด้วยความสะดวกในการลดขั้นตอนการดําเนินการ และระดับความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น เมื่อคุณเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนงาน ตัวเลือกบางส่วนที่ Mercer แนะนํา ได้แก่:

บุคลากรส่วนใหญ่ทํางานในสายงานขององค์กร แต่ยังมีส่วนร่วมในแนวคิดริเริ่มหรือโครงการข้ามสายงาน (เช่น การแบ่ง 80/20)

ทีมที่จัดตั้งด้วยตนเอง (ไม่ใช่กำกับสั่งการด้วยตนเอง) จะกําหนดวิธีการทํางานของตนและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้บรรลุผลการปฏิบัติงานระหว่างพนักงานด้วยกัน

ความสามารถในการแบ่งปันและเสาะหาทั่วทั้งแพลตฟอร์ม หรือระบบนิเวศที่กําหนด (การจัดการการเข้าถึงแทนที่การเป็นเจ้าของรับผิดชอบทรัพยากร)

กลุ่มบุคคลที่ได้รับการกำหนดให้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ เต็มเวลา ตามลําดับความสําคัญของความต้องการ งานที่ได้รับมอบหมายอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับหลายชั่วโมงถึงหลายเดือน

การประสานงานระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์และหลักการในตัวบท จะนําไปสู่การกําหนดลําดับความสําคัญและวิสัยทัศน์ ผลลัพธ์ที่ได้รับผ่านทีมข้ามสายงาน (เช่น ทีมที่จัดเป็นคณะและกลุ่ม)
การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

การออกแบบงาน

ตอบสนองในเชิงรุกต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และออกแบบงานใหม่สำหรับการปฏิบัติงานที่มีการผสมผสานระหว่างงานมนุษย์และงานอัตโนมัติให้เหมาะสมที่สุดและมีความยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับซื้อ
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
    กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง