วัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในสถานที่ทํางานอย่างไร 

Businessman Working Late in The Office

การมุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมของบริษัทจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสาเหตุหลักของสุขภาพจิตที่ไม่ดีในที่ทํางาน

การวิจัย Health on Demand ของเราแสดงให้เห็นว่า พนักงานที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น มีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะออกจากงานน้อยลง

น่าเสียดายที่สภาวการณ์ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในที่ทํางานอย่างมาก ในขณะที่ปัญหาสุขภาพจิตนอกที่ทํางาน เช่น ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ก็ส่งผลกระทบเชิงลบเช่นกัน

บุคลากร 17% รู้สึกเครียดอย่างมากในชีวิตประจําวัน อีก 32% รู้สึกค่อนข้างเครียด หนึ่งในสี่ของพนักงาน (24%) มีภาวะทางการเงินแย่ลง และหนึ่งในห้า (20%) รู้สึกว่าเป็นเหงาหรือโดดเดี่ยวมากกว่าแต่ก่อน ทําให้ปัญหาสุขภาพจิตเป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดของการขาดงานและการฝืนทํางานในสภาพที่ไม่พร้อม

วัฒนธรรมของบริษัทที่รับรู้ถึงแรงกดดันที่มีต่อพนักงาน สามารถลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตได้ ตัวอย่างเช่น หนึ่งในสองคนที่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างของตนในระหว่างการระบาดใหญ่ รายงานว่าได้รับประสบการณ์เชิงบวกเป็นส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับเพียงหนึ่งในสี่คนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุน

สิ่งสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่สนับสนุนสุขภาพจิตในสถานที่ทํางานคือการใช้แนวทางแบบร่วม แทนที่จะแค่ช่วยให้ผู้คนฟื้นตัวได้หลังจากเจ็บป่วย นายจ้างจําเป็นต้องช่วยให้พวกเขามีสุขภาพดีอยู่เสมอเช่นกัน การดำเนินการเช่นนี้จําเป็นต้องพิจารณาปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดีในองค์กรของคุณ จากนั้นจึงนําวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันมาใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ผู้คนสามารถเติบโตได้

แนวทางแบบร่วมสู่การมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทํางาน

สร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่ผู้คนสามารถเติบโตได้ ด้วยการเข้าถึงการรักษาสุขภาพจิตในเวลาที่เหมาะสมและความช่วยเหลือเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ การมีมาตรการป้องกันด้านสุขภาพจิตในการสนับสนุนการทํางาน

หมวดหมู่ของประโยชน์ด้านสุขภาพจิต:

 • การป้องกัน

 • การสนับสนุนในที่ทํางาน

 • การเข้าถึงการรักษาและความคุ้มครอง

 • การสนับสนุนนอกที่ทํางาน

สุขภาพจิตในสถานที่ทํางานเริ่มจากระดับบนสุด 

มีคํากล่าวว่าเมื่อดอกไม้ไม่บาน คุณต้องแก้ไขสภาพแวดล้อม ไม่ใช่ดอกไม้ หมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสามารถเติบโตได้ คุณต้องมองไปที่การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการสร้างความมั่นใจว่าผู้จัดการทราบวิธีการออกแบบการทํางานในลักษณะที่ช่วยให้ภาวะสุขภาพจิตในที่ทํางานเติบโตไปในทางที่ดี

มาตรฐานการจัดการหกประการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานที่ทํางาน

 • ความต้องการ

  บุคลากรได้รับมอบงานที่เพียงพอและสามารถทำให้สําเร็จได้ตามความสามารถของพวกเขา
 • การควบคุม

  บุคคลสามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาทํางานและกําหนดเวลาส่งมอบงานของพวกเขา
 • ความสัมพันธ์

  พนักงานมีความสัมพันธ์ในการทํางานที่ดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 • บทบาท

  เห็นได้ชัดว่าบริษัทคาดหวังอะไรจากบุคลากรและหลักเป้าหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 • การเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงและความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสนับสนุน

  ผู้จัดการเข้าใจหน้าที่ในการดูแลของตนและวิธีการสั่งการบุคลากรให้สนับสนุน

เพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ ให้วัดผลกระทบของปัญหาสุขภาพจิตที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดี การเข้าร่วม และความสามารถในการผลิต

จากนั้น ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อแจ้งนโยบายตามปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานของคุณ

สุขภาพจิตในที่ทํางานเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่

นอกจากการแก้ไขปัญหาที่บ่อนทําลายสุขภาพจิตในที่ทํางานแล้ว สิ่งสําคัญอีกเรื่องคือการต้องดูว่าปัจจัยใดที่ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี

จากการวิจัย Health on Demand ของเราเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานต้องการ พนักงานสามในห้า (60%) กล่าวว่าการทํางานอย่างยืดหยุ่นมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา มากกว่าครึ่ง (54%) ให้ความสําคัญกับนโยบายและวิธีปฏิบัติที่สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดีและการสร้างสํานึกที่ดีต่อชุมชน (53%) หนึ่งในสอง (50%) ต้องการการสนับสนุนในด้านสุขภาพจิต ความยืดหยุ่น และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล

โซลูชันดิจิทัลยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตอีกด้วย พนักงานเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) มองว่าโอกาสในการสนทนาทางวิดีโอกับนักบําบัดว่ามีค่ามาก กลุ่มพนักงานในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงเท่ากัน บอกว่าให้คุณค่ากับเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขามีสติยั้งคิดและมีความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหา เพื่อรับมือกับแรงกดดันได้มากขึ้น 

พนักงานมากกว่าหนึ่งในสาม (38%) เห็นคุณค่าในการเข้าถึงคําแนะนําด้านสุขภาพจิตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานทุกคนมองว่า กลุ่มสนับสนุนเสมือนจริงสําหรับผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยวและถูกแบ่งแยกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก 45% ของพนักงานให้ความสําคัญกับเครื่องมือที่ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการระบุและสนับสนุนผู้อื่นที่เผชิญกับความท้าทายด้านสุขภาพจิต เช่น การฝึกอบรมผู้จัดการเกี่ยวกับสุขภาพจิต

โดยรวมแล้ว พบว่าการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพจิตส่งผลดีต่อความรู้สึกของพนักงานที่ได้รับการสนับสนุน สองในสาม (64%) ของพนักงานที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพจิตรู้สึกได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับพนักงานน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (44%) ที่ไม่ได้รับสวัสดิการ

ของพนักงานที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพจิตผ่านนายจ้างของตน:

64%

ของพนักงานที่เข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพจิตได้ รายงานว่ารู้สึกได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับ 44% ของพนักงานที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

42%

ของพนักงานที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพจิตกล่าวว่า พวกเขามีแนวโน้มที่จะลาออกจากบริษัทน้อยกว่าผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ 27%

สร้างสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา

สิ่งสําคัญในการส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานที่ทํางาน คือการสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ซึ่งผู้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองในที่ทํางานโดยไม่ต้องกลัวการวิพากษ์วิจารณ์

น่าเสียดายที่ตราบาปเกี่ยวกับปัญหามากมาย รวมถึงสุขภาพจิต หมายความว่าหลายคนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ควรแสดงตัวตนที่แท้จริงในที่ทำงาน

พ่อแม่หลายคนรู้สึกว่าไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับภาระในการดูแลเด็กและแรงงานที่อายุยังไม่มากไม่กล้าที่จะยอมรับว่าพวกเขาเหงาแค่ไหน ในขณะที่ 79% ของพนักงาน LGBTQ+ มีอาการเจ็บป่วยทางจิต ซึ่งมีการทํางานเป็นสาเหตุหรือปัจจัย พนักงานสี่ในห้าคน (81%) กล่าวว่าพวกเขารู้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยถึงความท้าทายทางสุขภาพจิตกับผู้อื่น

การทําให้สถานที่ทำงานปลอดภัยต่อการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพจิตในที่ทํางานเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย การศึกษาวิจัยหลักโดย Google เกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้บางทีมมีประสิทธิภาพมากกว่าทีมอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าทีมที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาสูงทําผลงานได้เกินกว่าเป้าหมาย 17% โดยเฉลี่ย แม้ว่าผู้ที่มีความปลอดภัยทางจิตวิทยาต่ำจะพลาดเป้าหมายไป 19% โดยเฉลี่ย

สวัสดิการที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อทําให้หัวข้อที่เป็นเรื่องต้องห้ามกลายเป็นเรื่องปกติสามัญ สามารถช่วยแก้ปัญหานี้และทําให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ช่วยคุณสร้างแรงงานที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าจํานวนมากที่ประสบปัญหาเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น

กรณีศึกษา: บริษัทที่ให้บริการอย่างมืออาชีพรับมือกับวิกฤติสุขภาพจิต

เมื่อบริษัทบริการที่เป็นมืออาชีพสังเกตเห็นว่ามีพนักงานที่ได้รับการส่งตัวไปพบจิตแพทย์เพิ่มสูงขึ้น และมีจํานวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางการแพทย์ส่วนบุคคลสําหรับภาวะสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเกือบ 2% บริษัทจึงอยากเรียนรู้มากขึ้นและจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สําคัญที่บุคลากรของตนกําลังเผชิญอยู่

หลังจากทํางานร่วมกับ Mercer เพื่อตรวจสอบการจัดการสุขภาพจิต บริษัทก็สามารถแนะนําโซลูชันการดำเนินการด้านจิตวิทยาได้ โซลูชันนี้ไม่เพียงแต่ส่งต่อบุคลากรไปยังที่ปรึกษาและนักบําบัดความคิดและพฤติกรรมในสถานที่ตามความจําเป็นเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทํางานและความท้าทายโดยธรรมชาติที่ขับเคลื่อนสุขภาพจิตที่ไม่ดีอีกด้วย จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะพูดคุยถึงข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้มาใหม่ในระหว่างการติดต่อเป็นประจํา เพื่อระบุวิธีการสร้างวัฒนธรรมแห่งสุขภาพ 

สองปีหลังการนําไปใช้งาน บริษัทสามารถลดจํานวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้านสุขภาพจิตในแผนการดูแลสุขภาพได้เกือบ 10% ลดต้นทุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดสําหรับพนักงานลงได้ 13% และลดต้นทุนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยลงได้ 16% บริษัทสามารถระบุพบพนักงานที่ต้องการการสนับสนุนได้รวดเร็วมากขึ้น และการบูรณาการบริการที่ดีขึ้นทําให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากมูลค่าของการลงทุนที่เกิดขึ้นในเส้นทางได้ 

สามวิธีในการปรับปรุงสุขภาพจิตในที่ทํางาน

ดูว่าสุขภาพจิตส่งผลต่อความยืดหยุ่นทางธุรกิจอย่างไร

นํากระบวนการต่าง ๆ มาใช้เพื่อดูว่าความเจ็บป่วยทางจิตใจส่งผลต่อความความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหา ความผูกพันต่อองค์กร และความปลอดภัยของธุรกิจอย่างไร จากนั้นใช้ข้อมูลเพื่อระบุว่าลําดับความสําคัญคืออะไรและกรณีธุรกิจที่ต้องใช้รับมือ

สร้างวัฒนธรรมการจัดการที่สนับสนุนสุขภาพจิต

รับมือกับปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดภาวะสุขภาพจิตที่ไม่ดีในที่ทํางาน อย่างน้อยที่สุดต้องจัดการกับอุปสรรคด้านสุขภาพจิตในวัฒนธรรม ผ่านการเป็นผู้นํา การสื่อสาร และการฝึกอบรมผู้จัดการ

นําเสนอโปรแกรมสุขภาพจิตที่หลากหลาย

ขยายความหลากหลายของโปรแกรมสุขภาพจิตและความคุ้มครองด้านประกันภัยของคุณเพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด แทนที่จะให้การสนับสนุนพนักงานที่ได้รับค่าจ้างสูงกว่า ให้เน้นมาตรการที่ทั้งช่วยป้องกันและรักษา

Health on Demand 2023 ประโยชน์สําหรับทุกคน: ความลับในการทําให้พนักงานและธุรกิจที่เติบโต

การศึกษาของเราจะพิจารณามุมมองของพนักงานกว่า 17,000 คนทั่วโลก เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและลําดับความสําคัญของพนักงานของคุณ วิธีการกระตุ้น สร้างความมั่นใจ และใส่ใจพวกเขาในวิธีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด สร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรของคุณเติบโต
ผู้มีส่วนร่วม
Amy Laverock
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง