รูปแบบใหม่ของการทํางาน: เปิดรับหลักการ DEI ในสถานที่ทํางานของคุณ 

Woman sharing coffee together

มอบโอกาส ประสบการณ์ และค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันใหกำลังคนของคุณ

การบรรลุเป้าหมายด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญและเป็นศูนย์กลางสําหรับองค์กรทั่วโลก การดำเนินการนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากผลกระทบเชิงลบของการระบาดครั้งใหญ่ของ COVID-19 และการเรียกร้องความยุติธรรมทางเชื้อชาติที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ในตอนนี้ องค์กรควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าที่เคย

การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมีการดําเนินการจริง บริษัทจะต้อง:

 • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
 • พัฒนาเป้าหมายที่ชัดเจนและมองเห็นได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้นำมีความมุ่งมั่นและมีสำนึกรับผิดชอบ

ช่องว่าง “say/do” ที่สําคัญและก่อให้เกิดอุปสรรคกีดขวาง ระหว่างคุณค่าที่บริษัทแสดงออกต่อสาธารณะและผลกระทบที่คําพูดเหล่านี้มีต่อการสร้างความเสมอภาค รายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันประจําปี 2563 ของ Mercer พบว่า 81% ขององค์กรทั่วโลกกล่าวว่า พวกเขามุ่งเน้นไปที่การยกระดับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่ามีพียง 42% เท่านั้นที่มีกลยุทธ์แบบใช้ต่อเนื่องหลายปีที่บันทึกหลักฐานไว้ และมีเพียง 50% เท่านั้นที่กําหนดเป้าหมาย DEI เชิงปริมาณอย่างเป็นทางการ

แล้วองค์กรจะสร้างความก้าวหน้าในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างให้มากขึ้นได้อย่างไร

การนิยามความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI)

 • ความหลากหลาย

  พัฒนาการของการนําเสนอ

  กำลังคนของคุณเป็นตัวแทนของชุมชนที่คุณทํางานและให้บริการได้ดีเพียงใด ทิศทางการดำเนินการในระยะห้าถึงสิบปีของคุณเพื่อเพิ่มการจ้างงานกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสเป็นอย่างไรบ้าง

 • ความเสมอภาค

  ออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้

  คุณแน่ใจแค่ไหนว่าพนักงานของคุณจะได้รับรางวัลตอบแทนที่เท่าเทียมกันสําหรับการทํางานของพวกเขาและสามารถเข้าถึงโอกาสความก้าวหน้าได้อย่างยุติธรรม

 • การยอมรับความแตกต่าง

  ส่งเสริมการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

  วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ที่ธุรกิจของคุณนําเสนอจะปลูกฝังความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจได้ดีเพียงใด

มีองค์กรเพียง 30% เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการกับความท้าทายด้าน DEI อย่างเป็นระบบ 
Global Talent Trends

สามวิธีในการเริ่มสร้างกลยุทธ์ DEI ที่อิงกับหลักฐาน

ดูรายงานส่วนบุคคลของคุณ

ประเมินแนวทาง DEI ของบริษัทของคุณ และใช้ผลลัพธ์ของคุณเพื่อระบุสิ่งที่เป็นโอกาสและมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไป

ทําแบบประเมิน

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง 

ใช้วิธีดําเนินการอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์ด้านอาชีพการงาน สุขภาพ และความมั่นคงทางการเงินที่เท่าเทียม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DEI

ดําเนินการเกี่ยวกับ DEI

ออกแบบและนํากลยุทธ์ที่ครอบคลุมมาใช้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเสมอภาคของโอกาส ประสบการณ์ และการจ่ายค่าจ้าง

ติดต่อเรา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ

   หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

   โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง