ทักษะในอนาคตและงานในอนาคต 

Black mother holding waist of daughter wearing roller skates

เข้าถึงรายงานที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจสองฉบับของเรา และเรียนรู้ทักษะในอนาคตที่บริษัทคาดหวังว่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาในอีกสามปีข้างหน้า รวมถึงงานที่น่าสนใจที่สุดในอนาคต

รายงานการสํารวจทักษะในอนาคต

เรียนรู้ว่าทักษะใดที่บริษัทคาดหวังว่าจะเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาในอีกสามปีข้างหน้า

เมื่อ “กระแสการลาออกครั้งใหญ่” ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และองค์กรทุกหนแห่งต่างก็ประสบปัญหาในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่พวกเขาต้องการให้คงอยู่กับองค์กร สิ่งสําคัญคือบริษัทจะต้องเข้าใจว่าทักษะใดจะสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้สูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเข้าใจว่าทักษะใดที่จะขับเคลื่อนองค์กรของคุณไปข้างหน้า จะช่วยให้คุณเลือกบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะให้แรงงานในปัจจุบันของคุณได้อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจจํานวนมากกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขณะนี้ เนื่องจากพวกเขาต้องเปลี่ยนตัวเองให้เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ นายจ้างจึงให้ความสําคัญกับทักษะที่ไม่ใช่ทางเทคนิค เช่น การทํางานร่วมกันและการพัฒนาบุคลากร อย่างไรก็ตาม นายจ้างหลายรายไม่มั่นใจในความสามารถในการพัฒนาทักษะที่มีคุณค่ากับพวกเขามากที่สุด

ในรายงานการสํารวจทักษะในอนาคตของ Mercer คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดอย่างครอบคลุใ ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเกี่ยวกับการประเมินทักษะ การพัฒนาอาชีพ และการเปลี่ยนแปลงแรงงาน

  บริษัทเกือบ 200 แห่งจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมในการสํารวจทักษะในอนาคตของ Mercer ซึ่งดําเนินการร่วมกับ Crunchr ทักษะได้รับการประเมินในหลากหลายหมวดหมู่ รวมถึงเทคโนโลยี นวัตกรรม การค้า บุคลิกภาพ และความร่วมมือ

  รายงานจะให้ข้อมูลโดยละเอียดดังต่อไปนี้:

  • ทักษะที่บริษัทที่เข้าร่วมการสำรวจให้ความสําคัญมากที่สุด
  • ทักษะที่องค์กรคาดหวังว่าจะมีความสําคัญมากที่สุดในอีกสามปีข้างหน้า
  • บริษัทมีความมั่นใจเพียงใดว่าพวกเขาจะสามารถตอบสนองความต้องการทักษะของตนได้ในอีกสามปีข้างหน้า
  • มุมมองของนายจ้างเกี่ยวกับทักษะที่ไวต่อระบบอัตโนมัติ

  รายงานการสํารวจงานในอนาคต

  เรียนรู้ว่างานใดที่บริษัทคาดหวังว่าจะมีความสําคัญมากที่สุดสําหรับพวกเขาในอีกสามปีข้างหน้า และศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทํางานที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงสําหรับแต่ละกลุ่มงาน

  บริษัทมากกว่า 100 แห่งจากอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาที่เข้าร่วมใน การสํารวจงานในอนาคตของ Mercer ซึ่งดําเนินการร่วมกับ Crunchr การวิจัยได้ประเมินงานภายใต้หมวดหมู่ต่าง ๆ รวมถึงการค้า องค์กร การบริหาร ข้อมูล และเทคโนโลยี

  การสํารวจพบว่างานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเทคโนโลยีได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นจุดมุ่งเน้นที่สําคัญสําหรับธุรกิจในอีกสามปีข้างหน้า

  รายงานการสํารวจเน้นถึงงานที่บริษัทคิดว่าจะมีความสําคัญมากที่สุด และงานที่เชื่อว่าพวกเขาจะมีความยากลําบากมากที่สุดในการสรรหาบุคลากรในอีกสามปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังระบุงานที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดและมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะได้รับผลกระทบจากระบบอัตโนมัติ

  บทบาทที่สําคัญที่สุดในอีกสามปีข้างหน้า

   จากผลการสํารวจของเรา รายงานการสํารวจงานในอนาคตให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

   • หมวดหมู่ของงานที่บริษัทให้ความสําคัญมากที่สุด
   • บทบาทที่นายจ้างคาดหวังมากที่สุดและน้อยที่สุดในสามปีข้างหน้า
   • บริษัทมีความมั่นใจเพียงใดว่าพวกเขาจะสามารถตอบสนองความต้องการทักษะของตนได้ในอีกสามปีข้างหน้าด้วยการวางแผนแรงงาน
   • ความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงการทํางานและแรงงานทั่วทั้งกลุ่มงาน
   • กลุ่มงานมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเป็นกลายเป็นระบบอัตโนมัติ
   • บทบาทที่อาจจะต้องสรรหาจากภายนอก เนื่องจากกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถภายในองค์กรมีจํานวนจํากัด 

   หลักปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวกับทักษะ

    หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
     ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง