Ditt värdeförslag åt medarbetare (EVP) måste utvecklas i en föränderlig värld

Anställdas grundläggande förväntningar om arbetet förändras. Många söker nu efter en hänsynsfull företagskultur som prioriterar deras psykiska och fysiska hälsa och samtidigt möjliggör en balans mellan arbete och privatliv och erbjuder karriärvägar – på ett hållbart sätt.

För att attrahera och hålla kvar talanger är det viktigt att se till att ditt EVP återspeglar en föränderlig värld. 

Vikten av att hålla ditt värdeförslag åt medarbetare (EVP) relevant

För att ett värdeförslag åt medarbetare ska vara effektivt måste det överensstämma med dina medarbetares verkliga erfarenheter. Vår värld har förändrats – till viss del oåterkalleligt – så för att vara verkligen övertygande måste ditt EVP återspegla och överensstämma med dessa förändringar.

EVP:er är en integrerad del av varje övergripande strategi för personalförmåner och -belöningar och bygger på ett underförstått psykologiskt kontrakt som definierar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

De "varor" man fick i gengäld, under den största delen av 1900-talet, var löner, förmåner och anställningstrygghet i utbyte mot livslångt engagemang från medarbetarnas sida. ”Lojalitetskontraktet” var vanligt.

Saker och ting är annorlunda nu. Pandemin har i grunden återställt medarbetares prioriteringar, och de vill ha mer än yttre motivationsfaktorer och ekonomiska incitament. För att ditt värdeförslag åt medarbetare ska förbli relevant – och attrahera och hålla kvar talanger – måste själva ”värdet” i ditt EVP utvecklas utifrån vad dina medarbetare värdesätter och återspegla detta.

Bakom det strukturella skiftet på arbetsmarknaden ligger en grundläggande förändring av människors värderingar. Dagens läge bjuder organisationer på möjligheten att verkligen ta vara på de verktyg för empati som finslipats under pandemin och skapa ett nytt sätt att samarbeta som är lättare att relatera till och, i slutändan, hållbarare.
Kate Bravery

Global chef för rådgivningslösningar och insikter, Mercer

Medarbetares arbetsrelaterade behov och önskemål varierar beroende på deras:

 • Kön
 • Generation 
 • Jobbnivå 
 • Vårdstatus

Vad värdesätter dina medarbetare under 2023? Och hur börjar du granska och utveckla din EVP?

Medarbetarengagemang

Enkät om engagemangsögonblicksbild

Smidiga och anpassningsbara medarbetarundersökningar för små och medelstora organisationer.

Vad ett värdeförslag åt medarbetare måste ha

En växande mängd forskning – däribland Mercers – visar att även om lön och förmåner är viktiga, vill medarbetare nu ha jobb som:

 • Möjliggör flexibilitet, balans mellan arbete och privatliv samt den livsstil de valt
 • Prioritera deras fysiska och mentala välbefinnande
 • Är i sig motiverande
 • Ger en känsla av mening och syfte
 • Kopplar dem samman till en gemenskap
 • Erbjuder karriärvägar och möjligheter till tillväxt och utveckling

Medarbetare begär numera ”livsstilskontraktet”. 

Framtidssäkra ditt värdeförslag åt medarbetare

Arbetscentraliteten minskar allteftersom medarbetarnas kärnvärderingar förändras, så organisationer måste utvärdera sina medarbetarupplevelser, sina värdeförslag åt medarbetare (EVP), sina strategier för totala belöningar och sina förmånspaket mot bakgrund av den värld vi lever i idag.

Fyra steg för att utvärdera huruvida ditt nuvarande värdeförslag åt medarbetare är tilltalande och identifiera dina medarbetares framtida behov:

Under föränderliga tider är det viktigt att du får veta om dina medarbetares personliga erfarenheter. Ett av de bästa sätten att göra detta effektivt – särskilt med distansanställda – är genom fokusgrupper online.

Kraftfulla och oväntade insikter kommer från att ställa öppna frågor så att medarbetare kan dela med sig av sina tankar. Och avancerade kvalitativa metoder, som till exempel språkteknik (natural language processing), bör användas för att formulera lärorika beskrivningar av medarbetares erfarenheter.

Utan effektiva värdeförslag åt medarbetare blir medarbetare distraherade, oroliga och börjar leta efter andra möjligheter.

När du utvärderar de kritiska behoven hos din personal är det viktigt att betrakta människor ur ett helhetsperspektiv och ta hänsyn till de åtskilliga bekymmer som medarbetare bär med sig inom och utanför arbetet. Vi använder en holistisk behovsbedömning för att hjälpa medarbetare att identifiera sina mest angelägna problem inom fyra kritiska livsdomäner, nämligen deras:

 • arbetsliv
 • privatliv
 • finansliv
 • hälsa och välbefinnande.

Sedan utvecklar vi med hjälp av olika statistiska tekniker evidensbaserade insikter om vad medarbetare behöver nu och i framtiden.

I en idealisk värld skulle organisationer tillgodose varje medarbetares behov. Men i praktiken måste organisationer göra kompromisser och utforma belöningspaket som är realistiska och kostnadseffektiva. Samforskning är ett av de effektivaste sätten att identifiera dessa kompromisser.

När Mercer genomför en gemensam studie börjar vi med att be organisationer att identifiera de specifika EVP-element som de överväger att erbjuda sina medarbeatre. Vi tar sedan dessa element och ordnar dem i en serie välavvägda jämförelseuppsättningar, vanligtvis bestående av tre eller fyra element. Undersökningsdeltagare ombeds sedan att välja vilket element de värdesätter mest och minst.

Den resulterande analysen genererar en rangordnad poäng för varje element, som återspeglar det värde som medarbetare sätter på varje värdeförslag åt medarbetare. Om din organisation söker klarhet om hur ni på bästa sätt investerar i era medarbetare är det den här information ni behöver för att göra evidensbaserade val.

Det finns inte längre någon universell lösning som passar alla. Allt fler vill skräddarsy sina egna arbetslivserfarenheter och upprätta särskilda anställningsavtal, arrangemang eller personanpassade avtal med sina arbetsgivare. Pandemin har påskyndat denna trend och medfört en rad utmaningar som varierar beroende på vilket skede i sin karriär medarbetare befinner sig i samt deras privatliv och deras framtida ambitioner. När du omformulerar ditt EVP är det viktigt att avgöra i vilken utsträckning medarbetares erfarenheter och preferenser skiljer sig åt mellan olika personalgrupper.

Vi använder en uppsättning forskningstekniker, inklusive klusteranalys, profilanalys och ’personor’, för att identifiera preferensmönster och bestämma i vilken utsträckning det EVP vi erbjuder måste vara flexibelt för att kunna tillgodose behoven hos ett visst personalsegment. Baserat på vår forskning finner vi att medarbetares arbetsrelaterade behov och önskemål varierar beroende på deras:  

 • kön
 • generation
 • jobbnivå
 • vårdstatus.

Värdeförslag åt medarbetare (EVP) är en viktig del av personalbelöningar och incitamentslösningar

För att konkurrera måste organisationen erbjuda rätt belöningar, förmåner och medarbetarupplevelse.

Att utforma konkurrenskraftiga lönestrukturer och policyer som anpassar sig till affärsstrategier gör det möjligt för organisationer att hålla kvar toppkompetens och etablera sitt varumärke på marknaden – ett effektivt förmånsprogram räcker långt när det gäller att förbättra medarbetarupplevelsen och kan sägas göra avgörande skillnad i konkurrensen om talang. Allteftersom vi fortsätter att arbeta på nya, virtuella sätt och jobben i många organisationer fortsätter att utvecklas, finns det en förnyad möjlighet att uppfinna marknadsledande strategier för totala belöningar som främjar prestationer.

TAAP+

Portal Talent All Access

Finns i en rad olika alternativ, få enkel åtkomst till de data, verktyg och insikter du behöver för att leda din organisation mot framgång.
Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter