Strategiska belönings- och erkännandeprogram engagerar och motiverar anställda

Personalbelöningar är en del av det talangstrategiska ramverk som stödjer dina affärsmål. Men ”belöningar” betyder olika saker för olika människor och att ha ett organisationsperspektiv som motväger saken är lika viktigt. Därför är det viktigt att utforma ditt belöningsprogram för anställda just för dina medarbetare.

Standardprogram för belöning och erkännande av anställda är ineffektiva

För att verkligen motivera dina medarbetare att prestera och engagera dem i din kulturs värderingarär det viktigt att ha rätt belöningsprogram för anställda. Men i denna ’individens tid’ betyder ”belöningar” olika saker för olika människor vid olika tidpunkter i deras liv.

För att fullt ut utnyttja potentialen hos belöningar som ett verktyg för att engagera medarbetare och attrahera talang måste organisationer nu gå utöver traditionella avtalsfästa belöningar och allmänna förmåner plus ad hoc-komponenter.

För att skräddarsy sitt värdeerbjudande har företag börjat använda ”personor” för att identifiera vad som är viktigast för målgrupper och för att operationalisera sitt program för personalbelöningar för olika grupper.

Innovativa belöningsprogram tillgodoser individens önskemål på ett effektivt sätt – så att de kan känna sig friska, stöttade och stimulerade, på både personlig och professionell nivå – samtidigt som de håller sig inom organisatoriska och kostnadsmässiga realiteter. En balans kan uppnås med rätt belönings- och erkännandestrategi.

För att utforma en effektiv strategi för personalbelöningar krävs nu: 

 • att man bejakar de varierade behoven hos en blandad, multigenerationell arbetsstyrka och använder relevanta mekanismer för att engagera varje medarbetare
 • att man förstår enskilda anställdas erfarenheter och kategoriserar dessa erfarenheter i ”personor”
 • Att ha mekanismer på plats för att göra det möjligt för individer att uttrycka sina preferenser 
 • att man tillgodoser anställdas behov på ett holistiskt sätt genom ett mer nyanserat och flexibelt tillvägagångssätt
 • att man överväger alla perspektiv: ”personor”, organisatoriska behov, branschstandarder, regulatoriska landskap, konkurrenters erbjudanden, kostnader och samhällsvärderingar
 • Formulera ett belöningsprogram som harmoniserar med dina andra erbjudanden om medarbetarvärde (EVP), och 
 • att man assimilerar senaste ersättningsdata, medarbetarforskning och arbetsplatsinsikter så att man kan skapa något som fungerar.
Denna nya världsordning – som är mer nyanserad och personlig – kräver nya organisatoriska färdigheter i att lyssna, lära sig och anpassa sig för att kunna identifiera och tillgodose ouppfyllda behov.
Ilya Bonic

VD, chef för strategi och karriär, Mercer


Data-, teknik- och rådgivningslösningar som hjälper dig att skapa belöningsprogram

 • Ersättningsdata, insikter och forskning

  Mercer har världens största och mest omfattande uppsättning av data, insikter och forskning kring personalbelöningar – så att du alltid kan vara säker på att du fattar rätt ersättningsbeslut.
 • EVP och totala belöningar

  Anställdas grundläggande förväntningar om arbetet förändras. Många söker nu efter en hänsynsfull företagskultur som prioriterar deras psykiska och fysiska hälsa och samtidigt möjliggör en balans mellan arbete och privatliv och erbjuder karriärvägar – på ett hållbart sätt.

  För att attrahera och hålla kvar talanger är det viktigt att se till att ditt värdeförslag för medarbetare återspeglar vår föränderliga värld.

 • Lönejämlikhet

  Lönetransparens och jämlikhet blir det ”normala” i moderna företag.

  En kultur av transparens driver bättre personalresultat.

  Lönetransparens handlar numera på allt flera håll även om regelefterlevnad.

 • Talent All Access-portal

  En serie patentskyddade data, tekniker och insikter som hjälper dig att fatta bättre HR-beslut snabbare.
 • Belöningar för anställda

  Insikter och lösningar som hjälper dig att skapa belöningar för anställda som motiverar och hjälper till att undvika utbrändhet.
Nästan alla chefer (96 %) säger att vi befinner oss på en arbetstagarcentrerad arbetsmarknad och 70 % av HR-personalen förutspår högre omsättning än normalt i år.
Mercers Global Talent Trends 2022

Relaterade insikter


  Kontakta oss