Hantera rättvisa löner effektivt

Granska och avhjälp bristande jämlikhet, minska risker, öka mångfalden och driv organisatoriska framgångar med hjälp av våra omfattande, objektiva och expertledda globala lösningar för lönejämlikhet.

Rättvisa löner har blivit en kritisk prioritering globalt

Detta har fått många ledande organisationer att åta sig en mer aktiv och strategisk roll för att säkerställa jämlikhet i sina arbetsstyrkor. 

De möjligheter, utmaningar och hinder som organisationer kan ställas inför när de ska ta itu med lönejämlikhet på ett effektivt sätt omfattar bland annat följande:

 • Att svara på allt intensivare påtryckningar från myndigheter, aktivistinvesterare och anställda om att erbjuda lika lön
 • Att attrahera och hålla kvar en varierad blandning av högkvalitativa talanger genom att säkerställa rättvisa karriärmöjligheter och lönejämlikhet
 • Att konsekvent bedöma och hantera bristande lönejämlikhet inom olika geografiska områden

För att ta itu med dessa frågor bör analys av lönejämlikhet ingå som en central komponent i organisationers årliga ersättningsgranskningar och processer för mångfald, jämlikhet och inkludering (Diversity, Equity, Inclusion, DEI). De bör också proaktivt förbereda redovisning av löner och belöningar och sträva efter att påskynda mångfalden i arbetsstyrkan.

Lokalt och globalt hjälper Mercer organisationer att effektivt ta itu med lönejämlikhet och säkerställa rättvisa i sina belöningar. Baserat på statistiska metoder (som överensstämmer med de högsta standarderna) är vår strategi utformad för att ha en betydande och hållbar inverkan. Den underbyggs av många års samarbete med världens ledande företag. 

74 %

av organisationer globalt säger att de tar itu med lönejämlikhet inom ramen för sin kompensationsstrategi. 

44 %

har en formell process för att avhjälpa bristande jämlikhet.

Hur vi hjälper till

Jämställdhet mellan kön och etniciteter har blivit en ytterst viktig prioritet för ledningsgrupper och HR-ledare. Vi hjälper organisationer att effektivt ta itu med lönejämlikhet och säkerställa rättvisa i sina belöningar. Vårt fokus har övergått från att bara handla om regelefterlevnad till att inbegripa omfattande redovisning och transformation och vår strategi omfattar följande: 
 • Säkra lokal efterlevnadssupport

  Det är absolut nödvändigt att tillgodose komplexa befintliga och framväxande lokala efterlevnadskrav i olika jurisdiktioner. Mercer erbjuder lokal expertis för att hjälpa till med inlämningar hos tillsynsmyndigheter och andra nödvändiga aktiviteter.
 • Genomför analys av lika lön

  Vi undersöker roller där skillnader i genomsnittlig lön mellan könen är stora och vi säkerställer disciplin inför vidare granskning inom rollerna i fråga.
 • Analys av rättvisa löner

  Vi lyfter fram och mäter oförklarliga löneskillnader samt utvecklar strategier för att överbrygga dem. Vi ger råd om riktade lönejusteringar och interventioner som fokuserar på grundorsaker. Genom detta arbete kan man komma fram till både obligatoriska och frivilliga ESG-upplysningar.

Mercers kalkylator för rättvisa löner

Detta robusta och unika webbaserade verktyg levereras efter att vi bedömt din verksamhet. Det levereras förladdat med dina resultat, vilket gör det möjligt för ditt team att driva granskningsprocessen framåt.

Viktiga funktioner:

 • Gå på djupet med att överbrygga löneskillnader
  Granska löneskillnader mellan kön och etniciteter och red ut lönefördelningar för varje grupp för sig.
 • Överväg möjliga avhjälpande åtgärder
  Experimentera med olika justeringsstrategier och skapa anpassade strategier för specifika grupper.
 • Bedöm inverkan
  Utvärdera inverkan av de åtgärder du vidtagit med avseende på löneskillnader och budgetar, granska avvikelser på individuell nivå och dokumentera speciella fallsituationer.
TAAP+

Portal Talent All Access

Finns i en rad olika alternativ, få enkel åtkomst till de data, verktyg och insikter du behöver för att leda din organisation mot framgång.
Relaterade produkter att köpa

  Relaterade ämnen

  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter