Få din RITE-utvärdering för hållbara investeringar

Vårt RITE-verktyg (responsible investment total evaluation: övergripande utvärdering av ansvarsfulla investeringar) hjälper dig att visualisera din portfölj ur ett perspektiv som tar hänsyn till miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social and governance, ESG) och fastställa ett transformativt förhållningssätt till hållbara investeringar. Det första steget är att förstå hur väl du för närvarande integrerar ESG-överväganden i din övergripande beslutsprocess och hur du står upp mot dina konkurrenter. Med vårt verktyg kan du få din ”RITE”-utvärdering för hållbara investeringar genom att identifiera interventioner och följa dina framsteg över tid.

Bedöm ditt förhållningssätt till hållbara investeringar

Företag och myndigheter globalt inser det brådskande behovet av att anamma hållbarhet, och institutionella investerare runtom i världen har en avgörande roll att spela när det gäller att ha en transformativ inverkan. Som investerare bör du bedöma i vilken utsträckning ESG-överväganden är integrerade i ditt nuvarande investeringsramverk och hur detta kan övervakas över tid. Du kan sedan identifiera eventuella luckor eller problemområden och kartlägga dem för att eventuellt ingripa. På så sätt kan du förstå vad dessa luckor betyder för din övergripande strategi för investeringsportföljer och dina specifika allokeringar.

Utveckla din strategi för hållbara investeringar

Vi hjälper framåtblickande organisationer att genomföra positiva förändringar, även när de inte vet var de ska börja. Det är därför vi har utvecklat verktyget RITE (Responsible Investing Total Evaluation) för att hjälpa institutionella investerare att bedöma sina nuvarande strategier för hållbara strategier, identifiera interventioner och upprätta planer för att möjliggöra kontrollerbara framsteg.

Verktyget använder ett enkelt poängsystem för att tydligt visa effektiviteten i din strategi för hållbara investeringar samt hur den förhåller sig till dina kollegors. RITE tillhandahåller en utvärdering för varje steg i vår färdplan för hållbara investeringar (Sustainable Investing Pathway) (övertygelser, policy, process och portfölj) för att visa dig hur väl du presterar på en skala från A++ till C. Din poäng för hållbara investeringar ger dig ett riktmärke för att övervaka din förbättring över tid.

Tre enkla steg som vi följer för att hjälpa dig att vidta åtgärder

Med hjälp av vår färdplan för hållbara investeringar (Sustainable Investing Pathway) kan vi bedöma din portfölj gentemot 58 datapunkter och 21 kategorier. Varje kategori kommer att få ett betyg från A++ till C. De kombinerade poängen kommer att ge ett övergripande betyg för din portfölj. Denna utvärdering gör det möjligt för oss att förstå hur väl du för närvarande integrerar ESG-överväganden i ditt beslutsfattande i samband med investeringar.

Inom varje del av vår färdplan för hållbara investeringar (Sustainable Investing Pathway) tillhandahåller vi en lista över åtgärder du kan vidta för att förbättra din poäng och uppnå ytterligare ESG-integration. Vår skala hjälper dig att få tillgång till alternativa investeringsstrukturer och tillgångsklasser på det mest kostnadseffektiva sättet.

Vi kommer att ge dig en reviderad utvärdering som visar vilken inverkan våra föreslagna insatser kommer att ha och belyser vilka åtgärder som kommer att ha störst inverkan på din poäng. Vi gör sedan årliga bedömningar för att se om förändringarna har den inverkan som krävs.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter