สํารวจตัวเลือกการทํางานอย่างยืดหยุ่น

ความคาดหวังของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง และการมีความยืดหยุ่นสูงก็อยู่ในรายการความต้องการของพนักงาน องค์กรในปัจจุบันกําลังสร้างกลยุทธ์การทํางานอย่างยืดหยุ่นเพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างแบบคงที่ไปเป็นแบบผสมผสาน

ความท้าทายของการทํางานอย่างยืดหยุ่น

 • การทํางานอย่างยืดหยุ่นไม่ได้เป็นข้อเสนอสำหรับพนักงานทุกคน ทําให้เกิดภาพลักษณ์ของความไม่เป็นธรรมทั่วทั้งองค์กร
 • เราพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงไว้กับองค์กร
 • เรามีมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับการทํางานแบบผสมผสาน
 • ผู้จัดการไม่มี “ความตั้งใจหรือทักษะ” ในการจัดการความยืดหยุ่นในสถานที่ทํางาน
 • ไม่ค่อยมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 • เราต้องการลดต้นทุนของสํานักงาน
 • การขาดงานสูงกว่าที่คาดไว้    
 • เราไม่แน่ใจว่าทักษะใดที่จําเป็นในการออกแบบงานใหม่เพื่อความสําเร็จในสภาพแวดล้อมใหม่แบบผสมผสาน
พนักงานหกสิบเปอร์เซ็นต์กล่าวว่า พวกเขาจะเข้าร่วมหรืออยู่กับองค์กรก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถทํางานจากทางไกลหรือในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ความยืดหยุ่นที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนในสถานที่ทํางานเป็นสิ่งจําเป็น

งานทั้งหมดสามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งหมายความว่าองค์กรสามารถใช้มุมมองของการมีความยืดหยุ่นที่ครอบคลุมขอบเขตมากขึ้น เพื่อนําเสนอกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน ไม่ใช่แค่ผู้ที่ทํางานจากทางไกล

การเพิ่มผลผลิตในสภาพแวดล้อมการทํางานที่ยืดหยุ่น จําเป็นต้องมีการตรวจสอบงานและพิจารณาตัวเลือกของพนักงาน องค์กรจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางของตนมีความยั่งยืน ซึ่งจําเป็นต้องมีการตรวจสอบโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร

41%

ของบริษัทได้ออกแบบงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มหรือปรับใช้ทรัพยากรได้ตามความจําเป็น

56%

ของพนักงานที่มีความกระตือรือร้นทํางานให้องค์กรที่พวกเขารู้สึกว่าการทํางานจากทางไกลทําให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้น

66%

ของพนักงานที่ต้องการเติบโตเชื่อว่าการทํางานจากทางไกลมีผลกระทบเชิงบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา เมื่อเทียบกับ 42% ของพนักงานที่ไม่ต้องการความก้าวหน้า

รางวัลทั้งหมด

สวัสดิการโดยรวมทั่วโลก

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสนอด้านการดูแลสุขภาพที่ช่วยคุณสร้างโปรแกรมสวัสดิการได้อย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานทุกคน

แนวทางของ Mercer ในการทํางานอย่างยืดหยุ่น 

เรานําเสนอชุดโซลูชันเต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างคุณค่าของการทํางานอย่างยืดหยุ่นได้ตามขนาด เราดำเนินการผ่าน:
 • การส่งมอบคุณค่า

  เราจัดเตรียมกลยุทธ์และแผนงานสําหรับการดําเนินการที่ยั่งยืนให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับคุณค่าจากการทํางานอย่างยืดหยุ่น
 • การใช้วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

  เรามีแนวทางที่มีโครงสร้างและผ่านการทดสอบเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจในประเด็นที่ซับซ้อน
 • ประสบการณ์เชิงลึกของเรา

  เราใช้ความเชี่ยวชาญด้านผู้มีทักษะความสามารถสูง การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การยศาสตร์ ความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อสนับสนุนลูกค้าในทุกประเด็น

คําถามสําคัญสามข้อเพื่อขับเคลื่อนการทํางานอย่างยืดหยุ่นตามขนาด: 

 1. ความยืดหยุ่นใดที่เป็นไปได้
 2. ความยืดหยุ่นใดที่เป็นที่ต้องการ
 3. ความยืดหยุ่นใดที่ยั่งยืน

การสร้างกลยุทธ์การทํางานที่ยืดหยุ่น

การนําแนวทางปฏิบัติในการออกแบบงานที่ยืดหยุ่น เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบงานเพื่อกําหนดประเภทของความยืดหยุ่นที่เป็นไปได้ และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและผลลัพธ์สูงสุด เราทํางานร่วมกับลูกค้าเพื่อกําหนดกลยุทธ์การทํางานอย่างยืดหยุ่นผ่านกระบวนการสี่ขั้นตอน:

การออกแบบการทํางานอย่างยืดหยุ่นที่ประสบความสําเร็จ เริ่มต้นด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์สําหรับงาน และพัฒนาหลักการชี้นําสําหรับการออกแบบ

มีคําถามสําคัญสามข้อที่ต้องตอบ:

 • อะไรบ้างที่เป็นไปได้ ประเมินสมรรถนะของงานเพื่อสร้างความยืดหยุ่นในหลายมิติ 
 • อะไรบ้างที่ต้องการ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้นําและพนักงานเกี่ยวกับการทํางานอย่างยืดหยุ่น 
 • อะไรบ้างที่จะยั่งยืน ประเมินโครงการด้านบุคลากรสําหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการทํางานอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะกับขนาด

กลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จไม่ได้ถ่ายทอดเพียงแค่ความยืดหยุ่นประเภทต่าง ๆ ที่จะได้รับการนําเสนอเท่านั้น แต่ยังอธิบายถึงวิธีการดําเนินการและกํากับดูแลทั่วทั้งองค์กร เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจและสอดคล้องกันให้แก่พนักงาน

ความยืดหยุ่นเป็นมากกว่าแค่นโยบายและต้องได้รับการร้อยเรียงให้เข้าไปอยู่เป็นส่วนประกอบขององค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุหาอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกัน
TAAP+

พอร์ทัล Talent All Access

มีตัวเลือกที่หลากหลาย เข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ และข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายเพื่อนําองค์กรของคุณไปสู่ความสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับซื้อ
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง