สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์

วัฒนธรรมคือกาวที่ยึดเหนี่ยวองค์กรไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุดสําหรับความสําเร็จ เนื่องจากเป็นตัวกําหนดความผูกพันต่อองค์กร ผลผลิต และการคงอยู่กับองค์กรของพนักงาน วัฒนธรรมของคุณจะช่วยสนับสนุนหรือสร้างหนทางให้กลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สนับสนุนทุกแง่มุมของวิธีการทํางานขององค์กรของคุณ

วัฒนธรรมขององค์กรถูกปลูกฝังอยู่ในทุกสายใยที่ยึดโยงทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน วัฒนธรรมจะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่วิธีการตัดสินใจไปจนถึงวิธีการให้คําติชม วิธีการที่องค์กรของคุณเรียนรู้และพัฒนา ไปจนถึงวิธีที่พนักงานเข้าร่วมหรือออกจากบริษัท

โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคที่องค์กรอาจต้องเผชิญเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร จะได้แก่:

 • การคิดใหม่เกี่ยวกับคําสั่งและการควบคุม
 • การสร้างความไว้วางใจและความรับผิดชอบ
 • แบ่งย่อยการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรม
 • การสร้างกรอบความคิดที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
 • การปลูกฝังความเปิดกว้างและความอยากรู้อยากเห็นเพื่อส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างอย่างแท้จริง
 • มีกรอบความคิดที่จะมุ่งหน้าสู่ความยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก

ดังนั้น ทุกคนต้องเข้าใจวัฒนธรรมว่าเป็นความสามารถขององค์กร และวัฒนธรรมต้องได้รับการพัฒนาด้วย “การพูดคุยอย่างใกล้ชิด” ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ การเปลี่ยนทิศทางและการปรับวัฒนธรรมของคุณให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญใหม่ของคุณเท่านั้น ที่จะช่วยให้คุณสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้

การปรับวัฒนธรรมด้านกำลังคนให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญของคุณเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

42%

ขององค์กรต่าง ๆ กล่าวว่า “วิธีที่เราสร้างวัฒนธรรม”จะเกี่ยวเนื่องกับ
ประสบการณ์ของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดเนื่องจากการระบาดครั้งใหญ่

74%

ยอมรับว่าวัฒนธรรมเป็นส่วนสําคัญเมื่อนำวิธีการทำงานแบบยืดหยุ่นมาใช้

68%

มองวัฒนธรรมที่ได้รับการปรับปรุงว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ และการดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กรต่อไป

เราจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไร

 • ออกแบบวัฒนธรรมที่พึงปรารถนา

  วัฒนธรรมที่กําหนดเป้าหมายร่วมกันจะนําพาผู้คนมารวมกันและสร้างสรรค์อนาคตที่พนักงานทุกคนพึงปรารถนา เป้าหมายขององค์กรควรมีความทะเยอทะยานและสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ควรต่อยอดจากจุดแข็งของวัฒนธรรมกำลังคนในปัจจุบัน และคาดการณ์และเติมเต็มความต้องการในอนาคต
 • ทบทวนพฤติกรรมที่มีอยู่

  การประเมินวัฒนธรรมด้านกำลังคนในปัจจุบันและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องที่แท้จริงเป็นกุญแจสําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จ กระบวนการนี้ทำให้เห็นภาพความเป็นจริง กระตุ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และก่อให้เกิดปัจจัยกระตุ้นให้ดําเนินการอย่างแรงกล้า
 • ขจัดกำแพงวัฒนธรรม

  ระบุสิ่งแปลกปนและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่เป็นเป้าหมาย กฎที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะกลายเป็นประเด็นและจะถูกตั้งคําถาม การออกแบบใหม่หรือการยกเลิกกฎระเบียบดังกล่าว จะขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ผู้คนปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่
 • เชื้อเชิญให้พัฒนา

  เส้นทางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถือเป็นการชี้ชวนให้พนักงานพัฒนาทั้งองค์กรของพวกเขาและพัฒนาตนเอง เป็นคํามั่นสัญญาที่ต้องรักษาไว้ให้ได้ ภายในกระบวนการเรียนรู้เชิงองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ วิธีการทํางานใหม่ ๆ จะได้รับการสํารวจและรวบรวมไว้เป็นการภายใน
 • กระตุ้นการดำเนินการของพนักงานทุกคน

  ด้วยการวางแนวทางและการพัฒนาความเป็นผู้นํา ผู้นําจะสามารถเริ่มปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและกําหนดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง การสื่อสารอย่างต่อเนื่องช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง การสนทนาและการมีส่วนร่วมจะช่วยสร้างการยอมรับและการความกระตือรือร้นภายในหมู่กำลังคน ซึ่งเป็นกระตุ้นทุกคนเพื่อให้มุ่งหน้าสู่อนาคต
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

Allegro

ยกระดับประสบการณ์ ปลดล็อกประสิทธิภาพ และเพิ่มพลังให้การเปลี่ยนแปลงด้วยโปรแกรมการรับฟังพนักงานเชิงกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับซื้อ

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง