การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคลที่เน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลางช่วยปลดล็อกประสบการณ์การทำงานของพนักงาน 

เมื่อคุณเข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่ทํางานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทำงานของพนักงาน - การวางบุคลากรเป็นหัวใจของทุกสิ่งที่คุณทํา - การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลสามารถเปลี่ยนหน้าที่ให้กลายเป็นพันธมิตรที่แท้จริงของ C-suite ซึ่งผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนวาระทางธุรกิจและผู้คน กลยุทธ์การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นนวัตกรรมของ Mercer ใช้โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายแบบใหม่ ซึ่งสร้างหน้าที่การทํางานตามความต้องการของพนักงาน นำมาใช้แทนโมเดลการปฏิบัติการตามเป้าหมายแบบเดิมซึ่งมุ่งเน้นไปที่องค์กร  
4%

ของทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลเชื่อว่าพวกเขาสามารถมอบประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่เป็นแบบอย่าง

68%

ของหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวว่าเราอยู่ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผู้สมัคร

39%

ของผู้บริหารลงทุนในระบบด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีความคล่องตัวสูง แต่ต้องพยายามรักษามันไว้

96%

ของการวางแผนองค์ที่จะออกแบบส่วนงานด้านทรัพยากรบุคคลของตนใหม่เพื่อผลกระทบที่มากขึ้นในปี 2565

65%

ของผู้บริหารเชื่อว่ากระบวนการ HR แบบอัตโนมัติทําให้เกิดการตัดขาดระหว่างฝ่าย HR และธุรกิจ

ความท้าทายด้านกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

Mercer สามารถช่วยคุณได้หาก: 
 • ส่วนงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณโดยตรง 
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ได้รับการมองว่าเป็นฝ่ายส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ผู้สมัคร พนักงาน ความเป็นผู้นํา และคณะกรรมการของคุณ
 • องค์กรของคุณประสบปัญหาในการปรับปรุงจุดยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล

ในอนาคตของการทํางาน ถึงเวลาสําหรับโมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายแล้ว 

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โมเดลด้านทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นได้รับการออกแบบตามมุมมองและการรับรู้ขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล และวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อชี้ให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพทางธุรกิจและการประหยัดต้นทุนของผู้นํา จากปรัชญานี้ ได้กลายมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคลล ศูนย์ความเป็นเลิศและบริการร่วมจํานวนสามร้อยคน แต่โมเดลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลแบบสามเสาหลักที่แพร่หลายนี้ ไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการบรรลุผลประโยชน์ด้านต้นทุนที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์การทำงานที่แตกร้าวให้กับผู้สมัครและพนักงานอีกด้วย

ในสภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบัน และเพื่อให้มีความคล่องตัวและพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทํางานในอนาคต องค์กรจําเป็นต้องมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล ไปที่การมีปฏิสัมพันธ์ โดยเลือก โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายก่อนออกแบบโมเลการดำเนินงานตามเป้าหมาย แนวทางโมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายของเราใช้ปรัชญาและระเบียบวิธีการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล แบบหลายมิติที่เน้นบุคลากรเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้ส่วนงานด้านทรัพยากรบุคคลมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าที่เคย โดยกำหนดให้เป็นเรื่องของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ต้องดูแล เพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรขององค์กร 

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสําเร็จจะเน้นไปที่ผู้คน ไม่ใช่แผนผังองค์กร

ถึงเวลาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะกําหนดอนาคตของการทํางานโดยการให้คําแนะนําและบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและบุคลากรขององค์กรของคุณโดยตรง การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล ที่เหมาะสมจะขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรและลําดับความสําคัญของบุคลากร และก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจที่แท้จริง

แนวทางการปฏิรูปด้านทรัพยากรบุคคลของ Mercer ใช้โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมาย เพื่อค้นหาองค์กรแห่งอนาคตโดยคำนึงถึงประสบการณ์การทำงานของพนักงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นงานที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายให้ความสําคัญกับช่องทางการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลและช่องทางการมีปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัลเป็นพิเศษ โดยมีความพึงพอใจของพนักงานเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จที่สําคัญ 

โดยเน้นประสบการณ์การทำงานของพนักงาน การสร้างความต้องการของผู้ใช้ (รวมถึงผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่) การออกแบบที่พร้อมสําหรับอนาคตของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กร แนะนําวิธีการทํางานที่ดีขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมาย (ตัวอย่าง)

โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์แบบ TIM - เป้าหมาย จะดูส่วนต่าง ๆ สี่ส่วนของแพลตฟอร์ม HRIS ที่เริ่มต้นด้วยลูกค้าฝ่าย HR (ผู้สมัคร พนักงานภายนอก พนักงาน ผู้นําบุคลากร และฝ่ายบริหารระดับสูง จากนั้น ดูเหมือนว่าจะใช้แพลตฟอร์มการดําเนินงานด้านบุคลากรเพื่อจัดเรียงประสบการณ์ของพนักงานและ HR และอื่น ๆ จากนั้นจะให้การสนับสนุนส่วนบุคคลผ่านการดําเนินงานด้านบุคลากร การให้คําปรึกษาและการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นําและหุ้นส่วน และที่ปรึกษาด้านบุคลากร สิ่งนี้กลายเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสามารถที่คล่องตัว ซึ่งนําไปสู่ประสบการณ์การทํางาน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้าน HR (การเสาะหาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร) หรือชุมชนที่ให้บริการขององค์กร (การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความหลากหลาย ความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง หรือการวิเคราะห์ด้าน HR)

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

ทําไมโมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมาย (TIM) จึงเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกประสบการณ์การทำงานของพนักงาน 

สี่มิติของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลที่ประสบความสําเร็จ 

องค์กรของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะ ประสิทธิภาพ และการรับรู้ด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมาก โดยการคิดใหม่เกี่ยวกับส่วนงานและการออกแบบหลักสี่ด้านที่ถูกต้อง: กลยุทธ์และเนื้อหา กระบวนการ องค์กร และระบบ

การกําหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลสําหรับอนาคต

เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางที่คล่องตัวของเราในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล

ตัวเร่งด้านทรัพยากรบุคคล

นอกเหนือจากการใช้รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Mercer เพื่อเพิ่มความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลของคุณแล้ว ตัวเร่งด้านทรัพยากรบุคคลยังมอบ:
 • วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

  สร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตที่ชัดเจนเพื่ออธิบายและดําเนินกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของคุณที่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหา กระบวนการ องค์กร และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
 • การออกแบบกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล (ใหม่) ระบบอัตโนมัติและการลดความซับซ้อนอย่างสิ้นเชิง

  สร้างประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยมให้แก่พนักงานในช่วงเวลาที่สําคัญ โดยการตรวจสอบความคาดหวังและการมีปฏิสัมพันธ์ของพนักงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างรอบคอบ และโดยการปรับปรุงและลดความซับซ้อนของกระบวนการ

บทบาทของฝ่ายทรัพยากรบุคคล: แนวโน้มเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน

ทิศทางในบทบาทด้านทรัพยากรบุคคลได้รับรองการใช้โมเดลการมีปฏิสัมพันธ์ตามเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนเป็นองค์กรทรัพยากรบุคคลที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง 

 • ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานจะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการทํางานร่วมกันส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ ทักษะและความสามารถระหว่างประชากรแรงงานด้วยกัน ช่วยให้พนักงานปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
 • นักออกแบบประสบการณ์การทำงานของพนักงานจะสร้างจุดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ใช้งานง่ายและเส้นทางของผู้ใช้ ซึ่งบ่อยครั้งจะสร้างให้มีลักษณะเฉพาะบุคคล เช่น พนักงานใหม่หรือกลุ่มธุรกิจ/ส่วนงาน 

 • ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ความเป็นเลิศออกแบบปรัชญาด้านบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลกร่วมกับผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านศูนย์กลางของความสามารถจะดําเนินกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดหาบุคลากรหรือการโยกย้ายบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิภาคหรือสายธุรกิจ

 • พันธมิตรทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจะดําเนินงานในสภาพแวดล้อมระดับจุลภาคเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้นําบุคลากรที่สําคัญ
 • ที่ปรึกษาบริการร่วมของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะจัดการกรณีพิเศษและคําขอพิเศษที่ขยายไปไกลกว่าความสามารถทางดิจิทัลและอัตโนมัติ 

พร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลแล้วหรือยัง

ตัวเร่งด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นโซลูชันการให้คําปรึกษาที่เปิดใช้งานแบบดิจิทัลของ Mercer สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดถึง 25% ในขณะที่ลดปริมาณการทําธุรกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มฟังก์ชันเพื่อพลิกโฉมด้านทรัพยากรบุคคลสำหรับอนาคตของการทํางาน

กรอบการปฏิรูปด้านทรัพยากรบุคคลของ Mercer

 • เริ่มดำเนินการ

  • เป็นผู้นําที่มีมุมมองและสมมติฐาน
  • เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของสภาพการณ์ในอนาคต
 • ค้นพบ

  • ให้พื้นฐานสําหรับการเปลี่ยนแปลงผ่านข้อมูลเชิงลึกและเกณฑ์มาตรฐาน
  • เชื่อมโยงเส้นทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
 • ปรับแต่ง

  • สร้างโซลูชันที่โดดเด่นพร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ของสภาพการณ์ในอนาคต
 • ขับเคลื่อน

  • ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืน 
  • นําการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลไปใช้ในโครงสร้างขององค์กร
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง