องค์กรที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง 

เนื่องจากอนาคตของการทํางานมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องทบทวนความเข้าใจอย่างเร่งด่วนว่าเราทํางานที่ไหน อย่างไร และเพราะเหตุใด

  นี่เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสําหรับผู้นําที่มีความคิดก้าวหน้าและทุกคนที่มุ่งมั่นในการกำหนดอนาคตของการทํางาน

  หนังสือที่กระตุ้นความคิดและเหมาะกับยุคสมัยเล่มนี้จัดทำโดย Mercer และ Thinkers50 เนื้อหาภายในจะนำเราเดินทางผ่านการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อก้าวเป็นองค์กรที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เราจะได้เห็นว่าการปรับโครงสร้างนี้เป็นการปฏิวัติวิธีการทํางาน การจําแนกประเภท การจัดระเบียบ การจัดการและการได้รับค่าตอบแทนสําหรับการทํางานของเรา

  ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งของ Mercer ได้สำรวจประเด็นสําคัญ ๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ โดยใช้ข้อมูลและความเข้าใจเชิงลึกของเราเอง ตั้งแต่การทบทวนบทบาทของผู้นํา การปรับการทํางานตามค่านิยมที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง และการสร้างประสบการณ์ทํางานใหม่ ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมให้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีผ่านมุมมองของความเอาใจใส่ การออกแบบค่าจ้างและค่าตอบแทนใหม่หรือแม้แต่วิวัฒนาการของงาน HR ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้

  หนังสือเล่มนี้ใช้แนวทางที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางเพื่อออกแบบองค์กรและการทํางาน โดยปรับมุมมองของเราเกี่ยวกับที่ทํางานสมัยใหม่ และให้คําแนะนําแก่ผู้นําเกี่ยวกับวิธีเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ เพื่อก้าวเป็นองค์กรที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางมากขึ้น 

   เจาะลึกลงใน e-book ที่เหมาะกับยุคสมัยเล่มนี้เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางมากขึ้น นี่เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสําหรับผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ทุกคน ซึ่งมุ่งมั่นในการส่งเสริมนวัตกรรม ความเอาใจใส่และการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของตน 

   หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

   โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง