วิธีเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลโดยเน้นที่แกนหลักของคุณ 

โปรแกรมเมอร์และทีมนักพัฒนากําลังเขียนโค้ดและพัฒนาซอฟต์แวร์

เร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตด้วยระบบดิจิทัลแกนหลักที่ทันสมัยและยืดหยุ่น

CFO ในยุคปัจจุบันนี้กําลังมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ โดยเปลี่ยนจากการรายงานแบบย้อนหลังเป็นการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจที่ว่องไว  ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ องค์กรกําลังพยายามปรับปรุงกระบวนการจัดการทางการเงินให้ทันสมัย โดยการระบุหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนให้ได้ โดยการให้ความสําคัญกับการนำระบบดิจิทัลแกนหลักที่ทันสมัยและยืดหยุ่นมาใช้ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับโครงสร้างพื้นฐานเดิม จะไม่ก่อให้เกิดความคล่องตัวที่จําเป็นต่อการเติบโตในตลาดของอนาคตที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

CFO ต้องเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาที่มีต่อเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่มองว่าเทคโนโลยีเป็นศูนย์ต้นทุนที่สนับสนุนกิจกรรมสร้างรายได้อื่น ๆ อีกต่อไป และต้องยกระดับว่าเทคโนโลยีเป็นการลงทุนที่สําคัญในอนาคต​ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนความได้เปรียบในการแข่งขันและการเติบโตขององค์กร ธุรกิจต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการลดต้นทุนการดําเนินงานโดยไม่สูญเสียการบริการลูกค้า ในขณะที่ยังต้องระบุรายได้จากแหล่งใหม่ด้วยเช่นกัน การสร้างเทคโนโลยีแบบบูรณาการที่ยืดหยุ่นในรูปแบบของระบบดิจิทัลแกนหลัก จะช่วยให้ CFO สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจได้อย่างว่องไว

คุณได้เริ่มดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณหรือยัง นี่คือการดําเนินการสําคัญสามประการที่จะช่วยให้บริษัทของคุณก้าวไปสู่การมีระบบดิจิทัลแกนหลักที่คล่องตัวและทันสมัยอย่างที่คุณต้องการ

เริ่มต้นที่ศูนย์กลางและแผ่ขยายออกไป

การเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานเก่าทั้งหมด และการนําแพลตฟอร์มระบบคลาวด์สมัยใหม่มาใช้เท่านั้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่อง คุณต้องพัฒนาและใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมกรอบความคิดที่เปิดกว้างพร้อมเรียนรู้เพื่อการเติบโต การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะนําไปสู่การใช้งานอย่างต่อเนื่อง สิ่งสําคัญที่สุดคือเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดควรรวมอยู่ในกรอบงานของแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว (SSOT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและโซลูชันทางธุรกิจ หากไม่ปรับแก้ชั้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลภายในใหม่ทั้งหมด เทคโนโลยีที่ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งก็คือการนำไปใช้ที่จะมอบข้อมูลเชิงลึก การมีส่วนร่วม และการเก็บบันทึก ก็จะไม่สามารถจัดวางให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จในอนาคตได้

ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) เดิมได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลมากกว่าการสนับสนุนให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงต้องเพิ่มโซลูชันการรายงานหรือนําช่องโหว่ของข้อมูลมาใช้เพื่อทําให้ข้อมูลสามารถดําเนินการได้และมีความหมาย ซึ่งจะเพิ่มต้นทุน ความซับซ้อน และโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล

แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ทันสมัย เช่น Workday ช่วยให้องค์กรสามารถทําทั้งสองอย่างได้อย่างง่ายดายในระบบเดียว องค์ประกอบนี้จะทำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น จากผลลัพธ์ที่ถูกต้องและนําไปปฏิบัติได้

ทํางานร่วมกันเพื่อลดความซับซ้อนและสนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัล

การออกแบบเทคโนโลยีความร่วมมือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ CFO จะสามารถปฏิบัติการในเชิงรุกได้มากขึ้น องค์กรที่นำเอาพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบงานตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนา จะได้รับผลประโยชน์ที่สําคัญอย่างยิ่ง การรวบรวมมุมมองที่หลากหลาย ตั้งแต่ความเป็นผู้นํา ซึ่งต้องอาศัยผลลัพธ์และข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจ ไปจนถึงผู้ใช้เครื่องมือและกระบวนการทางการเงินของคุณ เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้แน่ใจว่าการออกแบบใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สร้างระบบอัตโนมัติเพื่อนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น

ค่าใช้จ่ายที่สําคัญที่สุดใน P&L ของคุณคืออะไร แรงงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายมหาศาลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น เงินเดือน สวัสดิการ การประกันภัย ฯลฯ เมื่อบริษัทถ่ายโอนกระบวนการที่เป็นหน้าที่ประจําจากพนักงาน ไปสู่กระบวนการที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถลดต้นทุนแรงงานในลักษณะที่เป็นทั้งการสร้างความยั่งยืนให้ตนเองและการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผลประกอบการของคุณ และสำหรับโบนัส ตอนนี้คุณและพนักงานของคุณก็พร้อมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวให้ลงลึกมากขึ้นและสามารถขับเคลื่อนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการเงินที่ประสบความสําเร็จ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่ครบครัน เพื่อสร้างนวัตกรรมและการเติบโต ด้วยแผนที่กำหนดแนวทางมาอย่างรอบคอบ คุณสามารถสร้างระบบดิจิทัลแกนหลักที่ทันสมัยและยืดหยุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้องค์กรของคุณเติบโตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

เลือก Workday และ Mercer เป็นพันธมิตรคุณไว้วางใจสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและสามารถแข่งขันได้ และการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอล

ผู้เขียน
Julie Humphries
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ
    โซลูชันที่เกี่ยวข้อง