Hållbarhet i centrum – Så för en ljus framtid 

Kvinna som går genom ett skogsområde

11 september 2022

Den så kallade ”intressentkapitalismen” håller på att växa fram som en kollektiv prioritering med tanke på det tydliga faktum att samhällen, ekonomier och miljön är beroende av varandra för sitt välbefinnande. 

En fjärdedel av organisationerna sätter hållbarhet samt miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social, and governance, ESG) i centrum för sin transformationsresa och rapporterar att de gör stora framsteg. Och en av tre chefer kopplar sina egna prestationsbetyg till mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI). Men allteftersom organisationer är upptagna med att ”återuppfinna” sig själva är det uppenbart att de måste kunna förutse och tillgodose ouppfyllda behov. Globalt är 24 % av arbetskraften inte övertygade om att de har råd med den vård som deras familj behöver, till exempel.

Organisationer vill och behöver se till att hållbarhet står i centrum för verksamhetstransformationen – alltifrån företagets syfte, arbetsstandarder och investeringsstrategier till ambitioner om cirkulär ekonomi, miljöpåverkan och standarder för leveranskedjan.

Utmaningen för organisationer är att leva upp till sina löften om nya arbetsstandarder. Hur då? Genom att se till att dessa uttalanden blir utgångspunkten till en resa mot att ställa hållbarhet i centrum – med andra ord, att transformeras så att varje område inom verksamheten stämmer överens med aktuella hållbarhetsprinciper. För att göra detta måste organisationer:

 • Integrera hållbarhet i sitt syfte och sin kultur
 • Transformeras för hållbarhet
 • Etablera personalhållbarhet som det ”sociala” i ESG
 • Differentiera sig genom hållbara investeringar

Hållbart företagande är inte längre ett isolerat, enstaka ansvarsområde, utan snarare en agenda för flera intressenter och en del av ett kollektivt socialt och miljömässigt ekosystem.

Trycket på att göra framsteg inom ESG och dela ett socialt samvete kommer från alla håll, varvid den främsta drivkraften för denna agenda är tillväxtmöjligheter till följd av kunders efterfrågan och anställdas sentiment samt investerartryck som driver 27 % respektive 22 % av företagens hållbarhetsagenda år 2022.
Global Talent Trends

Komponenter i en hållbarhetsagenda för flera intressenter

Empati för flera intressenter drivs av fyra områden

Affärsmässig hållbarhet 

ESG-resultat.

Externa faktorer, inklusive

 • Kunder: gör val baserat på etiska produkter och metoder
 • Aktivister/media: belyser passivitet, särskilt när det gäller klimatförändringar
 • Tillsynsmyndigheter och kreditvärderingsinstitut: rapporterar om ESG-framsteg och -åtgärder
 • Investerare: uttrycker sin avsikt kring hållbarhetsinvesteringar och ESG

Interna faktorer, inklusive

 • Anställda: sköter organisatoriska metoder och etiskt uppförande
 • HR-chefer: tar på sig ansvaret för ESG-framsteg och resultat
 • Ledande befattningshavare: sätter allt fler ESG- och hållbarhetsmål
 • Styrelser: bedömer hållbarhet och konkurrenskraft genom att rapportera framsteg utifrån ESG-mått

Sammantaget leder allt detta till en måldriven organisation

Relaterade produkter att köpa
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter