Investeringsrådgivning och lösningar för ideella organisationer

Vi hjälper ideella organisationer, såsom välgörenhetsorganisationer samt donationer och stiftelser, att investera för förändring. Vår oberoende forskning, rådgivning och skräddarsydda investeringslösningar syftar till att hjälpa dig att leverera bättre investeringsresultat medan du alltjämt strävar efter att uppfylla ditt uppdrag. Våra tjänster anpassas efter dina behov.

Säkerställ hållbar filantropi

Varje ideell organisation är unik i sitt uppdrag och förhållningssätt, och det borde också din investeringsportfölj vara. Dina investeringar bör fungera för att skapa långsiktig tillväxt samtidigt som de återspeglar vad din organisation står för. Detta kräver ett skräddarsytt förhållningssätt till investeringar för att säkerställa att det inte förekommer några oönskade överraskningar som kan störa ditt uppdrag eller skada din organisations anseende.

Att anamma och integrera hänsynstaganden till miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social and governance, ESG) i din investeringsstrategi kan bidra till att minska en del av dessa risker, samtidigt som du säkerställer att du fått grepp om de senaste investeringsmöjligheterna.

Investeringsöverväganden för ideella organisationer

 • Överensstämmelse

  Att anpassa dina portföljer till ditt uppdrag visar ditt engagemang för frågor som är viktiga för din organisation. Det inbegriper att bedöma tillgångsförvaltare, strategier och leverantörer för att säkerställa att de är anpassade till dina mål. Det kräver också ett transparent ramverk för övervakning och rapportering som säkerställer att investeringarna förblir förenliga med dina mål och policyer.
 • Effektivitet 

  Investerare står för närvarande inför marknadsvolatilitet så det är viktigt med robusta portföljer och strategisk tillgångsallokering som levererar effektivitet och ta vara på möjligheter. Dina portföljer bör överensstämma med din övergripande riskaptit och ta hänsyn till avgifter och andra kostnader som kan påverka resultatet av dina finansiella mål.
 • Expertis

  Professionell investeringsrådgivning kan hjälpa dig att navigera på en alltmer komplex investeringsmarknad och definiera en strategi som är förenlig med dina mål. Vi kan granska dina investeringar, inklusive din tillgångsallokering och ditt förhållningssätt, gentemot dina mål och hjälpa dig att identifiera vilka områden som behöver prioriteras. Vi ger dig goda råd som hjälper dig att känna dig trygg i fråga om din långsiktiga investeringsstrategi.
 • Flexibilitet

  Det är viktigt att din portfölj är utformad på ett sätt som gör den responsiv mot föränderliga omständigheter och marknadsrörelser. Denna flexibilitet innebär att du inte kommer att överrumplas av oönskade händelser och att din portfölj är väl rustad för att dra nytta av potentiella möjligheter som kan uppstå. Vi kan hjälpa dig att integrera flexibilitet i din strategi och dina portföljer.
 • Servicestandarder

  När du arbetar med externa rådgivare eller konsulter måste du se till att de har erfarenheten och förmågan att bygga, hantera och övervaka din portfölj med största omsorg. Vi arbetar som en förlängning av ditt team för att hjälpa dig att ta itu med ämnen som är viktigast för dig, som alternativa investeringar eller hållbarhet. Detta gör att du kan fokusera på andra prioriteringar för att få hjälp med att uppnå ditt uppdrag.
 • Hållbarhet

  Att investera hållbart är ett viktigt mål för många investerare. Det finns en del områden som bör övervägas, bland annat hänsynstaganden till miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social and governance, ESG), faktorer avseende mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) samt möjligheter till investeringar som syftar till att hjälpa investerare att ta itu med viktiga frågor utan att behöva kompromissa med de övergripande finansiella målen.

Tre steg för att granska och fastställa din strategi

Du bör noggrant granska dina mål och övertygelser och bedöma om de har ändrats och hur de kan dokumenteras. Nedan följer några frågor som kan hjälpa dig med din recension:

 • Vad är din tidsram för investeringar?
 • Vilken retur behöver du?
 • Hur mycket planerar du att spendera?
 • Vid vilken tidpunkt påverkar en marknadsnedgång din förmåga att uppfylla dina utgiftskrav?
 • Vilka är dina hållbarhetsmål?
 • Vilka positiva effekter vill du att dina investeringar ska ha?
 • Vilka är dina intressenter och vad behöver de? Krävs det till exempel rapportering?

Det är viktigt att anpassa din investeringsstrategi till dina mål och övertygelser. Du bör överväga att ha en bred möjlighet tillgänglig över hela utbudet av tillgångsklasser. Traditionella tillgångsklasser, såsom offentliga aktier, obligationer och fastigheter, kanske inte levererar samma avkastning i framtiden.

Fundera över hur din strategi hjälper dig att uppnå dessa mål och bedöm alternativ ifall den inte gör det. Vilken strategisk tillgångsallokering hjälper dig att få den hållbara avkastning du behöver, låter dig spendera i den takt du behöver och passar din riskaptit? Hur kan du säkerställa att dina investeringar har en positiv inverkan och är hållbara?

När dina mål och din strategi har definierats måste du få tag i och allokera medel till kvalitativa tillgångsförvaltare som är bäst lämpade för att leverera valuta för pengarna och hjälpa dig att uppnå dina mål. Inför en proaktiv granskningsprocess på plats så att dessa komponenter kan ändras vid behov.

 • Tjänar dina kapitalförvaltare dig väl?
 • Vad vill du diskutera eller besluta på styrelse-/kommitté-/ ledningsnivå?
 • Finns det andra sätt att investera som kan ge dig mer tid att fokusera på ditt kärnuppdrag? 
 • Vill du ha mer kontroll över de typer av företag som din portfölj har exponering för?
 • Har du ett team på plats som har expertis för att fatta investeringsbeslut eller som sitter i styrelsen eller en kommitté? Har de den nödvändiga investeringsexpertisen?

Investeringsrådgivning i praktiken för en stor brittisk välgörenhetstrust

En stor välgörenhetstrust som vi arbetade med i Storbritannien ville skapa en långsiktig strategi som integrerar hållbarhet och förmågan att finansiera bidragen som centrala delar av stiftelsens uppdrag. Trustens investeringar var inte väl diversifierade och utsattes för potentiellt betydande risker till följd av fallande tillgångspriser.

Under tiden behövde truststyrelse hantera de operativa aspekterna av sina investeringar, men dess interna team saknade resurser och expertis för att göra det.

Vi arbetade med truststyrelsen för att utveckla en tydlig strategi som stödjer en hållbar nivå av bidrag varje samt bidrar till att i det långa loppet kunna behålla det verkliga värdet av trustens tillgångar. Tillsammans implementerade vi en robust, diversifierad och ESG-medveten investeringsstrategi som hjälper till att minska risken och rusta fonden för att kunna tillgå potentiella möjligheter.

Vi implementerade sedan strategin på uppdrag av vår kund genom en rad bemärkta tillgångsförvaltare som granskats och bedömts av vårt globala forskningsteam. Vi hjälpte dem att effektivt få tillgång till privata marknadsmöjligheter utan behov av ytterligare interna operativa resurser. Kunden fattar nu investeringsbeslut baserat på bättre rapportering och transparens kring sin portfölj. Genom att arbeta som en förlängning av deras team ger vi vår kund möjlighet att fokusera på andra prioriteringar för deras uppdrag.

Viktiga fördelar för kunden:

 • Förbättrad styrningsstruktur

 • Kapitalförvaltare och strategier

 • Integrering av ESG-relaterade hänsynstaganden

 • Minskade investeringskostnader och risker

 • Förbättrad totalavkastning


Vanliga frågor från ideella investerare 

Vi kan hjälpa dig att öka sannolikheten för bättre avkastning genom att fokusera på tre nyckelområden som är avgörande för alla investeringsstrategier.

 1. Portföljblandning: Vi kan hjälpa dig att granska din strategiska tillgångsallokering och integrera alternativa tillgångsklasser – som till exempel möjligheter på privata marknader – som är utformade för att leverera stark avkastning.
 2. Förbättrad styrning: Vi kan hjälpa dig att definiera och utveckla en stark styrningsstruktur som är utformad för att hjälpa dig att fatta bättre informerade beslut och implementera dem effektivt.
 3. Kostnadshantering: Kostnaderna kan påverka resultaten avsevärt och är en kritisk faktor. Vi kan ta vara på vår storlek för att försöka hjälpa dig att minska både explicita och implicita kostnader.

Implementeringstjänster, som ibland kallas OCIO eller förvaltning, förser dig med expertisen från ett specialiserat värdepappersföretag och är utformade för att hjälpa dig att hantera dina investeringar. Du kan använda tjänsterna för att få hjälp med att fatta och verkställa investeringsbeslut om viktiga ämnen som allokering av tillgångar och val av tillgångsförvaltare eller så kan du låta dem fatta beslut för din räkning.

Vi har omfattande erfarenhet av implementering och kan verkställa investeringsbeslut snabbt, effektivt och riskkontrollerat åt dig. Att arbeta med oss innebär att du kan ta vara på vår expertis och operativa erfarenhet och få tillgång till ett dedikerat team som förstår din organisation och dina behov. Vi strävar efter att leverera stordriftsfördelar, kvalitativa tillgångsförvaltare och eventuellt lägre kostnader.

Privata marknader såsom infrastruktur, private equity, privata skulder och fastigheter kan alla erbjuda dig viktiga källor till potentiell avkastning och inkomst som är mindre korrelerade med offentliga aktie- och obligationsmarknader. 

Men att få tillgång till dessa möjligheter är inte lika lätt. När du söker en investeringspartner bör du söka efter någon med storlek, erfarenhet samt starka relationer med högkvalitativa tillgångsförvaltare runtom i världen, vilket tyder på att de är i stånd att hjälpa dig att bygga upp en alternativ investeringsportfölj.

Omfattande övervakning, rapportering och engagemang är avgörande för att lyckas med att granska en tillgångsförvaltare. Att ha en gedigen förståelse för tillgångsförvaltarens strategi, förhållningssätt och specifika exponeringar gör att du kan förstå deras mönster och fatta bättre beslut.

Vi bedriver omfattande forskning av tusentals kapitalförvaltare och strategier, varvid denna framåtblickande rapportering tillhandahålls via vår forskningsplattform MercerInsight® samt genom vår rådgivning och är även integrerad i de lösningar vi levererar till kunder.

Även om det är extremt svårt att förutsäga var nästa ekonomiska chock kommer att komma ifrån, så är det viktigt att din portfölj är väl diversifierad och denna diversifiering granskas och testas regelbundet.

Diversifiering uppnås genom en blandning av tillgångsförvaltare, tillgångsklasser, exponeringar och drivkrafter för avkastning. De flesta ideella investerare är mycket väl positionerade för att investera i mindre likvida tillgångsklasser och dessa kan bidra till att minska volatiliteten i din portfölj.

Vi kan hjälpa dig att bygga upp en diversifierad portfölj och strategisk tillgångsallokering som är väl positionerad för framtiden och som dessutom ger dig möjlighet att dra nytta av möjligheter på kort till medellång sikt som kan uppstå.

Vi har årtionden av erfarenhet av att hjälpa kunder över hela världen att integrera hållbarhet i sina portföljer. Detta inbegriper strategier för ESG, verkningsfulla investeringar och DEI. Vi kan hjälpa dig att konstruera en portfölj och strategi för att stödja din organisations övergripande mål.

Vi kan arbeta med dig för att utveckla de policyer och principer som är förenliga med dina krav och vi kommer att arbeta med dig för att säkerställa att dessa verkställs, övervakas och utvecklas över tid. Mercer har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Vi kan hjälpa dig att utveckla och verkställa en policy och process för mångfald, jämlikhet och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) inom ramen för dina investeringsportföljer. Vi ger råd om prestationsnyckeltal och ett ramverk för att övervaka dessa nyckeltal för alla förvaltare i din portfölj. Vi sätter ett högt värde på mångfald och inkludering vid övervakning och val av tillgångsförvaltare.

DEI är en del av Mercers sociala ansvar som globalt företag. Det är en av våra kärnvärderingar och vårt arbete inom detta område bygger på ett engagemang för anställda, våra kunder och de samhällen där vi är verksamma. Vår ESG-kommitté tillser mångfalds- och inkluderingsfrågor inom företaget, inklusive övervakning och rapportering.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community

Investeringslösningar som passar dina behov

 • Implementering och OCIO

  Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
 • Hållbara investeringar 

  Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.
 • Alternativa investeringar

  Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 
 • Strategisk forskning 

  Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.
 • Forskning om tillgångsförvaltare 

  Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 
 • Hantera investeringsrisker

  Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.

Vi anser att vi tack vare vår betydande storlek och vårt välrustade team är bäst positionerade för att hjälpa dig att förstå finansmarknaderna samt bygga upp en lämplig investeringsportfölj och fastställa en långsiktig, hållbar strategi som är förenlig med din organisations mål och uppdrag.

Relaterade insikter  Tala med en expert på ideella investerare

  Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig med dina investeringsbehov.

  Se våra viktiga meddelanden

  1. ESG-investeringar avser miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade hänsynstaganden (Environment, Social, Governance) som kan ha en väsentlig inverkan på det finansiella resultatet och som därför beaktas i samband med andra ekonomiska och finansiella mätvärden vid bedömning av den risk och avkastningspotential som en investering medför. Tematiska investeringar innebär att investera med ett mål om att, åtminstone till viss del, uppnå en inverkan i samband med en miljömässig, social eller styrningsrelaterad fråga och samtidigt generera avkastning och minska risker. Som alltid måste beslutet om att investera i ESG-präglade alternativ, liksom i vilket annat alternativ som helst, fattas enligt en försiktig process i syfte att främja planens ekonomiska intresse och dess 
  2. Avgiftsbesparingar kan inte garanteras.