Saminvesteringsstrategier för institutionella investerare

Vi arbetar med hundratals högt rankade kapitalförvaltare runt om i världen och anses vara ett pålitligt företag. Vi tar vara på dessa relationer för att hjälpa dig att finna och realisera saminvesteringsmöjligheter som är utformade för att hjälpa dig att uppnå dina övergripande investeringsmål.

Förbättra din portfölj med saminvesteringar

Saminvesteringar erbjuder flera potentiella fördelar såsom lägre avgifter, förbättrad nettoavkastning, snabbare kapitalplacering (eller jämnare J-kurva) och diversifiering. De ger också möjlighet att kontrollera industrisektorn och geografiska exponeringar direkt, något som är mer begränsat i primära riskkapitalinvesteringar på grund av bristen på insyn i traditionella riskkapitalfonder (så kallat ”blind pool”).

Aktieinvesteringar medför dock också risker och andra överväganden som skiljer sig från investeringar i privata marknadsfonder. Vår handbok för saminvesteringar hjälper kunder att bättre förstå de potentiella fördelarna samt risker, implementeringsmetoder och kritiska faktorer vid övervägande av saminvesteringar.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta på saminvesteringsmarknaden både som konsult och som komplementärer eller kommanditdelägare. Vi kan ta vara på denna erfarenhet, vår globala skala och våra etablerade relationer för att hjälpa dig att definiera en strategi som är anpassad till dina behov, finna nya affärer och genomföra due diligence-granskningar för att vägleda ditt beslutsfattande.

Fem vanliga strategier för saminvesteringar

Det finns olika sätt att implementera saminvesteringar i ett program för privata marknader. Investerare som aktivt deltar i saminvesteringar använder vanligtvis en av följande implementeringsmetoder:
 1. Intern hantering, med dedikerad personal
  Ett internt hanterat saminvesteringsprogram är det mest kostnadseffektiva alternativet men också det mest resursintensiva. Det kräver ett internt dedikerat team för saminvesteringar med de specialiserade färdigheter som behövs för att utföra alla nödvändiga funktioner och etablerade processer.
 2. Intern hantering med vägledning från en rådgivare
  En dedikerad extern resurs hjälper din interna personal med due diligence, men i slutändan är det du som fattar det slutliga investeringsbeslutet. Detta är ett billigare alternativ under de flesta omständigheter, men det kräver att du har egna relationer med allmän partner (GP) och etablerade interna beslutsprocesser för att kunna röra sig snabbt när möjligheter uppstår.
 3. Extern saminvesteringsförvaltare / saminvesteringsfond
  Genom att investera i en tredjepartsförvaltares dedikerade saminvesteringsfond kan investerare få tillgång till saminvesteringar med liten administrativ börda och låga interna resurskrav. Detta medför dock extra avgifter för den externa förvaltaren och ger dig inte möjlighet att efter eget gottfinnande fatta investeringsbeslut eller att själv skräddarsy din portfölj.
 4. Ensamfond eller separat hanterat konto

  Du kan skapa en ensamfond (”fund-of-one”) eller ett separat hanterat konto (separately managed account, SMA) med en förvaltare som ordnar med ett saminvesteringsteam för att finna, screena, utföra och övervaka saminvesteringar å dina vägnar. Jämfört med blandade saminvesteringsfonder ger SMA:er dig möjlighet att bättre anpassa dina saminvesteringar till din bredare investeringsstrategi.

  Du kan ange målen för saminvesteringsprogrammet (takt för kapitalplacering, förväntad avkastning, risknivåer) och begränsningar (affärsstorlek, tillåtna geografiska områden och branscher) samt bestämma i vilken mån du ska kunna fatta investeringsbeslut efter eget gottfinnande, samtidigt som du har en extern resurs som hanterar det finansiella instrumentet och övervakar processen.

 5. Överskotts- eller saminvesteringsinstrument med förvaltare 

  Denna metod inbegriper att investera i ett ”sekundärt” finansiellt instrument tillsammans med en huvudsaklig riskkapitalfond som förvaltas av samma GP. På så sätt får du inte bara en allokering till huvudfonden, utan också en extra andel i vissa portföljbolag.

  Detta alternativ medför vanligtvis fördelaktiga avgifter, men du är tvungen att förlita dig på att förvaltaren fattar investeringsbesluten och investeringarna är begränsade till de företag som förs in i huvudportföljen.

Viktiga överväganden för saminvesteringar

Affärsflöden för sourcing av saminvesteringar kräver breda och djupa relationer med GP:er för att du ska kunna förbli selektiv och diversifiera ett saminvesteringsprogram vederbörligen.

Vi anammar ett proaktivt förhållningssätt i samband med GP:er för att kontinuerligt finna saminvesteringsmöjligheter inom ramen för olika strategier, sektorer och geografiska områden. Vi har ett etablerat nätverk av aktiva priskkapital-GP:er och är med i flera rådgivande kommittéer för Limited Partners (Limited Partner Advisory Committee, LPAC).

Vi fokuserar på att saminvestera tillsammans med högt rankade GP:er i transaktioner som är helt i linje med respektive GP:s kompetenser och tidigare framgångar. Vi strävar efter att vara ett viktigt och uppskattat företag för våra GP:er, vilket vi anser är en viktig del av att kunna finna och få tillgång till attraktiva möjligheter till gemensamma aktieinvesteringar.

De färdigheter som krävs för att utvärdera en saminvestering skiljer sig från de som krävs för att utvärdera en fondinvestering. När du bestämmer din strategi är det viktigt att överväga ditt djup av resurser och teamets kompetens för att finna och utvärdera möjligheter och genomföra transaktioner inom en kortare tidsram.

Saminvesteringar kräver i allmänhet snabbare beslutsfattande än fondinvesteringar; dedikerade resurser och effektiva godkännandeprocesser är därför viktiga för att stödja oförutsägbara arbetsbelastningar och brådskande transaktionstidslinjer.

Vår breda och djupa erfarenhet av privata marknader och saminvesteringar, som stöds av effektiva och ändamålsenliga kommersiella, juridiska och skattemässiga granskningsprocesser, stärker vår förmåga att identifiera och utvärdera transaktioner samt leverera inom GP:ers förväntningar och tidslinjer.

Vår systematiska due diligence- och beslutsprocess för saminvesteringar omfattar medlemmar av vårt bredare globala investeringsteam för privata marknader som bistår med lämplig erfarenhet när det gäller utvärdering av saminvesteringsmöjligheter inom ramen för olika strategier och geografiska områden. Detta ramverk syftar till att kontrollera risker samtidigt som det möjliggör effektiv genomföring och tillsyn.

Enligt vår erfarenhet omfattar de mest framgångsrika saminvesteringsprogrammen en disciplinerad strategi. Vi anser att så kallade ”Limited Partners” (LP:er) som ägnat sig åt konsekvent och diversifierad kapitalplacering – i termer av året då investeringsåtagandet ingås (”vintage year”) och storleken på affärerna – vanligtvis har klarat sig bättre när ekonomiska förhållanden och/eller marknadsförhållanden har förändrats. Vi kan hjälpa dig att fastställa en optimal strategi som är anpassad till dina risk- och tillväxtmål.

Varför kunder väljer oss för saminvesteringar

Vi har utvecklat ett omfattande globalt nätverk av långvariga relationer med högt rankade GP:er och har lyckats framstå som ett pålitligt företag.

Vi anammar ett proaktivt förhållningssätt i samband med GP:er för att kontinuerligt finna och få tillgång till saminvesteringsmöjligheter inom ramen för olika strategier, sektorer och geografiska områden.

 • Erfarna team och beprövade processer
  Våra specialiserade privata marknader och dedikerade team för saminvesteringar har det djup och den bredd av erfarenhet som krävs för att finna och få tillgång till dessa saminvesteringsmöjligheter. Denna erfarenhet stöds av effektiva och ändamålsenliga kommersiella, juridiska och skattemässiga granskningsprocesser som stärker vår förmåga att identifiera och utvärdera transaktioner samt leverera inom GP:ers förväntningar och tidslinjer.
 • Verklig global kapacitet för att finna saminvesteringar
  Vi har ett omfattande globalt nätverk av långvariga relationer med högt rankade GP:er från vilka vi finner affärsflöden för saminvesteringar.
 • Flexibelt arbetssätt
  Vårt dedikerade team av erfarna medarbetare med ansvar för saminvesteringar kan hjälpa dig att bestämma rätt strategi för att implementera saminvesteringar i ditt privata marknadsprogram. Vi anammar ett flexibelt förhållningssätt när det gäller att arbeta med kunder, erbjuda olika nivåer av stöd för saminvesteringar, blandade erbjudanden samt anpassade lösningar för att tillgodose dina specifika behov.
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter