Interaktionsmodell för HR-mål: Låsa upp anställdas upplevelser  

31 augusti 2022

En personalcentrerad HR-driftsmodell kan förändra din organisation och engagera din personalstyrka. 

Globala trender har ökat vikten av att tillfredsställa arbetsstyrkan. Pandemin påskyndade införandet av ny teknik och flexibla arbetssätt. Brist på kompetens driver ett lopp för att omskola. Anställda förväntar sig att stödet ska vara fysiskt och mentalt friskt, med balans mellan arbete och fritid. En ny premie har lagts på social hållbarhet, inklusive krav på ökad mångfald, rättvisa och inkluderingsresultat. 

Allt detta kräver en djärv HR-omvandling som centrerar funktionen kring anställdas upplevelser och skapar en målinteraktionsmodell som fungerar som en planritning. 

Ny affärsmiljö kräver en ny HR-modell

HR har en betydande inverkan på anställdas upplevelser, så det är vettigt att förbättra funktionen för att bättre tillgodose människors behov. 

Under många årtionden har HR modellerat sig kring affärseffektivitet och kostnadsbesparingar, och utnyttjat en treenighet av HR-affärspartner, kompetenscentra och delade tjänster. Detta strömlinjeformade och outsourcade HR-tjänster, men de uppnådde inte den avsedda kostnadsfördelen och påverkade anställda negativt. Den traditionella standardmodellen för måldriften kunde inte tillgodose behoven tillräckligt under den anställdes livscykel och identifiera luckor eller hinder i processer. Det var inte effektivt då, och det är nu mer föråldrat än någonsin. 

Att sätta människor och deras behov i centrum för personalavdelningen kräver att HR-omvandlingen styrs av en målinteraktionsmodell (Target Interaction Model, TIM) innan man utformar måldriftsmodellen. I TIM omvandlas HR kring människor, med fokus på relevanta tjänster och exceptionella interaktioner som ger mätbar personaltillfredsställelse. 

Medan TIM bygger på en grundläggande filosofi och vanliga designarketyper, är den anpassad för varje organisation baserat på dess behov, kultur och personalberoende. Det är viktigt att förstå befolkningen och dess preferenser: Exempelvis kan en viss personalstyrka värdera den personliga kontakten mer än en annan medan andra användningsfall sätter full automatisering framför allt. 

Oavsett detta är en viktig komponent i en TIM-driven HR-omvandling digitalisering, ett ibland ovärderligt men kritiskt sätt att stödja verksamheten och förbättra anställdas upplevelser. Människor förväntar sig enkla, användarvänliga digitala upplevelser på jobbet, precis som de gör i sina personliga liv. 

Att investera i toppteknik och utforma en TIM, med fokus först och främst på att skapa en exceptionell upplevelse för anställda, förbättrar affärsresultaten. När företag blir människocentrerade belönas de med ökad attraktion, retention och engagemang; en bättre upplevelse för kunderna; större förtroende för organisationen och högre produktivitet.

Exemplarisk målinteraktionsmodell

En exemplarisk målinteraktionsmodell är en som fokuserar på interaktioner

I den första kolumnen har du HR-kunder, inklusive kandidater, den externa arbetskraften, anställda, personalchefer och högsta ledningen. Den andra kolumnen är möjligheterna att använda personaloperationsplattformar (som ett självbetjäningsverktyg). I den tredje kolumnen har du områden där människor behöver personligt stöd. Dessa inkluderar personaldrift, rådgivning och administration, ledarskapspartners och personalstrategirådgivare. HR kan sedan organisera sig med en agil HR-pool för att täcka områden med funktionell expertis som anges i den sista kolumnen. Det finns två huvudkategorier: HR-kundinriktade samhällen för talangförvärv och talangutveckling, och företagsbetjänande samhällen inklusive projektportföljhantering, kompensation och förmåner, mångfald, rättvisa och inkludering samt HR-analys. Denna fullständiga målinteraktionsmodell stöds av en HRIS-plattform.

Kunders framgångsberättelse: Människocentrerad HR-omvandling på PVH

PVH, en detaljhandelsorganisation (inom mode) med 9,7 miljarder USD i intäkter och 30 000 anställda – mycket varierande i sin verksamhet, sina platser och sin arbetskraft.

PVH närmade sig implementeringen av Workday och ville skapa en agil HR-modell för sin mycket mångsidiga verksamhet, sina regioner och sin arbetsstyrka. Det hade ambitiösa tillväxtplaner som syftade till att öka antalet anställda med minst 40 % under tre år.

Företaget fick blandade svar om deras tillfredsställelse med de tjänster HR tillhandahöll, särskilt med hänvisning till brist på närhet till affärsverkligheten. HR rapporterade å andra sidan att vara pressade med mängden arbete och mer än 100 pågående projekt.

Efter samråd med Mercer beslutade PVH att omforma HR som en kundcentrerad personalfunktion som stödjer verksamheten som strategisk partner och betjänar sin verksamhet genom att:

 • Utveckla en ny HR-strategi och tjänsteportfölj, inklusive nya roller och en interaktionsmodell utformad för HR-kunder
 • Omdesigna kärnprocesser som talangförvärv och -hantering, förbättra ögonblick som är viktiga längs anställdas livscykel, strategiskt utnyttja HR-affärspartner och digitala system
 • Kontrollera kontinuerligt genomförbarheten av Workday-integrationen och se till att den är anpassad till den globala mallen

Med hjälp av en TIM-metod för HR-omvandlingen följde Mercer dessa steg:

 • Gå ombord: Anpassning till en framtida vision och strategiska prioriteringar, etablera en gemensam projektgrund 
 • Upptäck: Bedöma nuvarande tillstånd, smärtpunkter och mognad på ett snabbt sätt, med fokus på de aspekter som är relevanta för en ny omvandling 
 • Forma: Utforma det framtida läget med en TIM, framtida rollbeskrivningar och HR-tjänster baserat på de faktiska kundbehoven och användarresorna
 • Kör: Utveckla en flerdimensionell och prioriterad färdplan och påbörja förändringsimplementeringen 

PVH implementerade en helt förändrad HR-organisation inklusive några nyetablerade roller. De slutförde inte bara sin Workday-implementering utan uppnådde även sina ambitiösa tillväxtplaner med en förstärkt funktion för talangförvärv och toppmodernt innehåll och processer. De introducerade agila sätt att arbeta och prioritera och hantera projekt med en agil projektpool. Mercer är en sparringpartner för dem till denna dag och vi arbetade tillsammans på en mängd andra uppdrag.

Fem steg för att anta en TIM

Att utvecklas från ett operativt till ett interaktionsbaserat perspektiv kräver att HR verkligen antar ett tänkesätt som omfattar personalcentrering och bidrag till affärsvärde samt betydande förändringshantering.
 1. Genomföra en grundlig, ärlig utvärdering av HR
  Skapa en helhetssyn på den nuvarande HR-serviceportföljen med en kombination av intervjuer, frågeformulär, workshops och data.
 2. Upprätta en grundläggande användarupplevelse
  Tänk på anställdas upplevelse för olika persongrupper och föreställ dig HR-upplevelsen genom deras ögon.
 3. Överväg de interaktioner som kommer att leverera tjänsteportföljen
  Vissa bör automatiseras; vissa bör vara personliga och med hög beröring.
 4. Fastställa målinteraktionsmodellen
  Skapa en ny HR-modell som ger människor möjlighet att uppnå affärsstrategin.
 5. Leverera TIM-serviceportföljen holistiskt i hela organisationen
  Framgångsrika omvandlingar omprövar strategi och innehåll, processer, organisation och system som utnyttjar teknik för att förenkla uppgifter och förbättra resultat.

TIM-TIPS

 • Erbjud en anpassad, helt digital upplevelse
  När HR främst är transaktionsmässigt och fokuserat inåt tenderar HR-informationstjänster att göra talangprocesser mer kaotiska än strömlinjeformade. Förenkla genom att uppmärksamma hur den mänskliga upplevelsen fungerar, inklusive att minska antalet olika system som inte kommunicerar med varandra. Att införa nya system tillsammans med förändringshantering, utbildning och kommunikation ökar ett framgångsrikt införande.
 • Ändra traditionella tankesätt 
  På så sätt banar du väg för en medarbetarvänlig TIM genom att få verksamheten att tänka annorlunda; att bli investerad i huruvida anställda säger att HR-interaktioner förbättrar deras arbetslivserfarenhet. Förbättra uppfattningarna om HR genom att belysa funktionens föränderliga roll och det värde den levererar.
 • Gör tekniken till en positiv upplevelse för anställda
  Att introducera flera bortkopplade verktyg och appar för hantering av humankapital, produktivitet och samarbete kan vara kontraproduktivt och leda till stress. Tillämpa tekniken förnuftigt och anpassa den till hur människor arbetar. Exempelvis, leverera en integrerad upplevelse, gör den mobilvänlig och se till att den fungerar sömlöst över funktioner.

10 frågor om HR-omvandling att ställa om din organisation

Att etablera och introducera en TIM är unikt för varje organisation. Utmana dig själv:
 1. Vad är organisationens övergripande affärsstrategi?
 2. Vilken roll kommer dina chefer att spela?
 3. Kommer några ledare att behöva ändra sina tankesätt eller ändra sina roller för att stödja den nya TIM?
 4. Vilka interaktioner bör vara personliga och beröringsfria? 
 5. Vilka nyckelroller behövs för att leverera tjänsteportföljen?
 6. Vilka kommunikationskanaler föredrar dina anställda?
 7. Kräver olika populationer olika typer av interaktioner?
 8. Vilken personalstrategi behövs för att genomföra affärsstrategin?
 9. Hur måste den framtida personalstrukturen se ut för att genomföra personalstrategin?
 10. Vilka nya arbetsförväntningar har de anställda som bör beaktas i personalstrategin?
Människor är organisationens hjärta och själ; de är rättmätigt erkända som kritiska tillgångar, och det är viktigt att organisationer tar hand om dem, lär sig om dem och levererar på deras behov. De kan komma dit genom en omvandling som drivs av målinteraktionsmodellen.

Ledare säger att organisationens största utmaningar i att driva omvandling är människor relaterade.

 

Mercer Global Talent Trends- rapport för 2022

Ny och förbättrad HR

TIM omdefinierar HR-funktionen. Den utvärderar HR-roller, processer och teknik mot arbetsstyrkans behov och önskemål. Den ökar smidigheten genom att minska silor och samla resurser från hela funktionen som kan utnyttjas för en mängd olika projekt. Den etablerar en tydlig, strömlinjeformad och effektiv färdplan för att leverera tjänster på ett sätt som har visat sig glädja anställda, uppnå affärsresultat och säkerställa att HR interagerar med människor på sätt som är viktiga. 

Efter att ha omorganiserat kring en TIM frigör HR vanligtvis cirka 30 % av sin administrativa belastning, vilket ger yrkesverksamma mer tid att tjäna organisationen i en förhöjd roll. Dagens HR-ledare sitter vid bordet med företagsledare och hjälper till att skapa en modern personalstrategi som stöder både arbetskraften och verksamheten. HR ses i mer digitalt avancerade organisationer fyra gånger mer sannolikt att ses som en betydande bidragande orsak till strategisk affärsplanering. HR-affärspartner utvecklas – utan onödiga administrativa uppgifter är de fria att ta sig an mer meningsfullt arbete, vilket gör skillnad i effektfulla roller som strategisk rådgivare, datadriven problemlösare, inflytelserik berättare, betrodd coach och oberoende röst.

4 %

av HR-teamen tror att de levererar en exemplarisk medarbetarupplevelse

13 %

av organisationer erbjuder en helt digital upplevelse på jobbet som gör det möjligt för anställda att få åtkomst till arbetsdokument på distans, utföra HR-statistik intuitivt och samarbeta och förnya med kollegor

1 av 3

anställda säger att det tar mer än en timme att slutföra enkla HR-uppgifter

Relaterade produkter att köpa

  Relaterade ämnen

  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter
    Relaterade fallstudier