En motivering för verkningsfulla investeringar 

Mature man commuting on road with bicycle in city
April 22, 2023

Impact investing requires access to the right asset managers and strategies that are focused on finding the optimal mix between doing good and financial returns. 

Både hållbarhetspräglade investeringar och den mer målinriktade approachen för en avsiktlig inverkan blir allt mer populära. Detta beror på att många investerare inser att våra ekonomiska system är beroende av sociala naturliga ekosystem som sitter i klistret. Det handlar också om att man erkänner att finansvärlden är obestridligen sammanlänkad med sociala och miljömässiga utmaningar och har alltså uttryckliga avsikter och målresultat inom ”underbetjänade” områden. Dessa underbetjänade områden avser specifika globala utmaningar, till exempel att tillgodose behoven hos den ”nedre miljarden” eller att ta itu med kritiska miljöutmaningar, såsom klimatförändringar, vattenbrist eller biologisk mångfald.

Systemiska risker som klimatförändringar och växande social ojämlikhet gör det allt viktigare för investerare att anamma detta förhållningssätt till investeringar. Verkningsfulla investeringar innebär att man styr kapital mot att ta itu med världens mest brådskande problem samtidigt som man säkerställer riktad, riskjusterad avkastning.

Även om verkningsfulla investeringar inte är ett helt nytt koncept, blir de nu allt vanligare i takt med att portföljförvaltare gradvis anammar behovet av investerarkapital för att generera en social och miljömässig inverkan samtidigt som man hjälper investerare att uppnå sina finansiella mål.

FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) ger investerare ett övergripande ramverk för att ta itu med globala utmaningar och fastställa prioriteringar för alla hållbara strategier. Många investerare förstår att SDG-målen inte kan uppnås utan inverkan. Därför är det viktigt att alla parter förstår effekterna av våra beslut och investeringar.

Vilka är komponenterna inom verkningsfulla investeringar? 

Det finns tre komponenter som spelar in när det gäller verkningsfulla investeringar – intentionalitet, mätbarhet och finansiell avkastning. Vi beskriver dessa mer i detalj här. Tar du itu med dessa tre komponenter så kommer dina strategier för verkningsfulla investeringar att ha potential för större framgång, men utformar du din approach med ambitionen om ökad inverkan i åtanke så förbättras denna potential ytterligare. Vissa investerare kanske tror att de måste sänka sin förväntade avkastning för att verkligen genomdriva förändringar inom ett visst område, men för de flesta investerare stämmer inte detta nödvändigtvis.

Genom att låta verkningsfulla investeringar väga in i sitt perspektiv kan portföljförvaltare identifiera de mest övertygande möjligheterna inom en rad tillgångsklasser som har potential att matcha eller överträffa traditionella marknader. Forskning från Global Impact Investing Network (GIIN) har visat att mer än 1 720 organisationer förvaltade 715 miljarder USD i verkningsfulla investeringar i december 2019. Analys av deras resultat visade följande:

67 %

var inriktade på riskjusterad avkastning på marknaden

88 %

visade resultat som överträffade eller överensstämde med förväntningarna

Viktiga fokusområden inom verkningsfulla investeringar 

 1. Effektiva produkter och tjänster
  Dessa bör vara ett företags kärna snarare än i utkanten, och är designade att leverera reultat som löser pressande problem för eftersatta intressenter, inkluderat människor och miljön. 
 2. Systemtänkande
  Med ett sådant förhållningssätt erkänner vi vårt beroende av sociala system och miljösystem samt deras inneboende kopplingar sinsemellan. Syftet är att verkligen integrera hållbarhet i beslutsprocessen, genom att till exempel gynna solpaneler eller batterier som är utformade för demontering och uppgradering som en del av en strategi för förnybar energi, i syfte att undvika resursslöseri och ta itu med andra ordningens effekter.
 3. Riktade resultat och mätningar
  Att definiera mål som kan mätas från början är ytterst viktigt för verkningsfulla investeringar. Investerare bör kunna beskriva vilka nya fördelar som kommer att uppstå direkt från det extrakapital eller den investering som tillhandahålls.
 4. Erkända ramverk för hållbarhet
  Genom att använda ett gemensamt språk för att kategorisera investeringsstrategier och -problem, till exempel investeringsbara teman eller ämnen, mätvärden och mål samt resultat i termer av inverkan, bidrar man till att skapa tydlig och konsekvent kommunikation som förstås av alla intressenter.

Aspirera på ökad inverkan

Verkningsfulla investeringar är en spännande och snabbt växande bransch som drivs av investerare som är fast beslutna att ha en social och miljömässig inverkan samt söker ekonomisk avkastning. Läs mer om verkningsfulla investeringar i vår senaste rapport.

Ett tematiskt förhållningssätt till verkningsfulla investeringar 

Investerare kan prioritera teman eller ämnen för verkningsfulla investeringar på olika sätt, men vårt förhållningssätt har varit att gruppera FN:s mål för SDG i fem områden: tre under kategorin ”Miljö” och två under kategorin ”Sociala frågor”.

  Inled din resa i verkningsfulla investeringar

  Investerares behov att säkerställa att deras investeringsbeslut har en positiv inverkan på planeten blir alltmer akut och utgör ett starkt incitament för att som portföljförvaltare anamma verkningsfulla investeringar. Här är tre viktiga aspekter som investerare kan granska för att få hjälp med att sätta igång verkningsfulla investeringar:
  • Avsikt och mål

   • Identifiera investeringskommitténs, organisationens och intressenters förväntningar.
   • Bestäm vilket av FN:s mål för SDG du vill fokusera på.
   • Identifiera vad avsikten är samt resurserna som ger lösningar för underbetjänade och kritiska utmaningar
  • Aktuell exponering

   • Fastställ hur pass exponerad din befintliga portfölj är för de teman rörande verkningsfulla investeringar som du vill tillgå.
   • Hur mycket exponering har din portfölj för de tillgångsklasser som kan användas för att få tillgång till verkningsfulla investeringar.
  • Rapporteringsförmåga

   • Fastställ på vilket sätt du ska redovisa dina investeringars resultat i termer av inverkan.
   • Identifiera huruvida investeringar i kompetens eller teknik kommer att behövas för att kunna dra nytta av moderna ramverk och verktyg för rapportering.
  Om författaren(-arna)
  Jillian Reid
  Hill Gaston
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter