Personalcentrerad HR-transformation låser upp medarbetarupplevelsen 

Allteftersom du går med i den våg av organisationer som jobbar för att förbättra medarbetarupplevelsen – genom att ställa människan i centrum för allt du gör – kan HR-transformation göra funktionen till en riktig partner till ledningsgruppen: de kan samarbeta för att driva verksamheten och personalagendan. Mercers innovativa HR-planeringsstrategi använder en ny riktad interaktionsmodell (Target Interaction Model, TIM), som bygger upp funktionen kring anställdas behov och ersätter den traditionella riktade verksamhetsmodellen (Target Operating Model, TOM) där fokuset ligger på organisationen.  
4 %

av HR-teamen anser att de levererar en exemplarisk medarbetarupplevelse.

68 %

av HR-ledarna säger att vi befinner oss på en kandidatdriven marknad.

39 %

av cheferna investerar i HR-smidighet men har svårt att upprätthålla den.

96 %

av organisationerna har planer på att transformera sin HR-funktion så att den får en större inverkan under 2022.

65 %

av cheferna anser att automatiserade HR-processer leder till bristande kopplingmellan HR och verksamheten.

Utmaningar i samband med HR-strategin

Mercer kan hjälpa dig om: 
 • din HR-funktion inte är direkt förenlig med din affärsstrategi. 
 • HR inte anses tillföra verkligt värde för kandidater, anställda, ledningen och din styrelse.
 • din organisation kämpar för att förbättra HR-kontaktpunkter och -praxis.

I framtidens arbetsliv är det dags för TIM 

Under de senaste årtiondena har den dominerande HR-modellen varit utformad utifrån HR-organisationens perspektiv och uppfattningar, och dess främsta syfte har varit att ta itu med ledares fokus på affärseffektivitet och kostnadsbesparingar. Utifrån detta tänkesätt uppstod treenigheten av HR business partners, kompetenscentrum och delade tjänster. Men denna utbredda verksamhetsmodell för HR med tre grundpelare misslyckades inte bara med att uppnå den önskade kostnadsfördelen, den skapade också en fragmenterad kandidat- och medarbetarupplevelse.

I dagens arbetsmiljö – och för att vara smidig och beredd att anpassa sig till arbetslivets framtid – måste organisationer lägga sin HR-transformations fokus på interaktioner – genom att välja en strategi för en riktad interaktionsmodell (TIM) innan de utarbetar den riktade verksamhetsmodellen (TOM). Vår TIM-strategi använder en flerdimensionell och personalcentrerad filosofi och metodik för HR-transformation som ger funktionen större ansvar än någonsin och befogenhet att samarbeta med ledningsgruppen för att skapa företagets personalstrategi. 

Framgångsrik HR-strategi ställer människor i centrum, inte organisationsscheman

Det är dags för HR att forma arbetets framtid genom att tillhandahålla relevanta råd och tjänster som direkt överensstämmer med och stödjer ditt företags affärs- och personalstrategier. Rätt HR-transformation driver organisationsstrategin och personalprioriteringar och tillför verkligt affärsvärde.

Mercers HR-transformation använder TIM-modellen för att ställa medarbetarupplevelsen och affärsstrategin i centrum för den framtida organisationen, vilket gör HR till en verklig personalcentrerad funktion. TIM sätter värde på exceptionella personliga och digitala kontaktpunkter, varvid anställdas nöjdhet utgör det viktiga mätvärdet för framgång. 

Genom att betona medarbetarupplevelsen och bygga vidare på slutanvändarnas (inklusive ledningsgruppens) behov kan HR:s framtidssäkra design gynna hela organisationen, införa ett bättre arbetssätt och öka medarbetarnas engagemang. 

Riktad interaktionsmodell – exempel

TIM - Målinteraktionsmodellen tittar på fyra olika delar av HRIS-plattformen som börjar med HR-kunder (kandidater, extern arbetskraft, anställda, personalledare och högsta ledning. Sedan ser det ut som om man använder plattformen för personaldrift för att sortera igenom anställdas erfarenheter och HR och bortom. Sedan ger det personligt stöd genom personalverksamhet, rådgivning och administration, ledarskap och partner och personalrådgivare. Detta blir den agila talangpoolen som leder till funktionell erfarenhet oavsett om det är HR-kundinriktade samhällen (talangförvärv och talangutveckling) eller Enterprise som betjänar samhällen (projektportföljhantering, ersättning och förmåner, mångfald, rättvisa och inkludering eller HR An Analytics)

Transformation av HR

Varför en riktad interaktionsmodell (TIM) är nyckeln till att låsa upp medarbetarupplevelsen 

Fyra dimensioner av framgångsrik HR-transformation 

Din organisation kan förändra själva karaktären och effektiviteten av, samt uppfattningen om, HR genom att ompröva funktionen för att ge rätt form åt fyra viktiga komponenter: strategi och innehåll, processer, organisation samt system.

Forma HR-strategier för framtiden

Lär dig mer om vår smidiga approach för att påskynda HR-transformation.

HR-accelerator

Förutom att använda Mercers innovativa riktade interaktionsmodell för att påskynda och öka effektiviteten i din HR-transformation, ger HR-accelerator dessutom följande:
 • HR-vision och strategisk färdplan

  Skapa en tydlig framtidsvision för att beskriva och genomföra din HR-strategi som kan omvandla ditt HR-innehåll, dina processer, din organisation och din teknik
 • HR-process (om)design, automatisering och radikal förenkling

  Skapa en exceptionell medarbetarupplevelse kring viktiga ögonblick genom att noggrant undersöka anställdas förväntningar och interaktioner med HR och genom att effektivisera och förenkla processer

HR-roller: Trenden är att främja medarbetarupplevelsen

Att använda den riktade interaktionsmodellen för att omvandla till en personalcentrerad HR-organisation stöds av trender i HR-roller. 

 • Strategiska rådgivare inom HR ger insikter till ledande befattningshavare om hur arbetskraften stödjer affärsstrategin.
 • Samarbetsexperter underlättar flödet av information, färdigheter och förmågor mellan arbetskraftspopulationer, vilket hjälper anställda att anpassa sig till förändringar.
 • De som är ansvariga för att utforma medarbetarupplevelser skapar intuitiva kontaktpunkter och användarresor, ofta för specifika ’personor’, till exempel nyanställda eller affärs-/funktionsgrupper. 

 • Experter på kompetenscentrum utformar den globala talangfilosofin i samarbete med ledningsgruppen.
 • Experter på kompetenscentrum genomför HR-processer för exempelvis talangförvärv eller mobilitet, utifrån geografiska områden eller affärsområden.

 • HR business partners arbetar i en mikromiljö för att stödja HR:s verksamhetsbehov av en central personalledare.
 • HR:s delade servicekonsulter hanterar exceptionella fall och speciella förfrågningar som inte kan besvaras digitalt och på automatiserad väg. 

Är du redo att påbörja din HR-transformationsresa?

Mercers digitalt aktiverade rådgivningslösning, HR-accelerator, kan hjälpa dig att uppnå dina HR-transformationsmål snabbare och effektivare samt förbättra effektiviteten upp till 25 % samtidigt som du minskar transaktionsvolymen – vilket frigör funktionen som kan ägna sig åt att återuppfinna HR inför arbetslivets framtid.

Mercers ramverk för HR-transformation

 • Kom igång

  • Led utifrån ett visst perspektiv och antagande.
  • Kom överens om en framtidsvision.
 • Upptäck

  • Lägg grunden för transformation genom insikter och riktmärken.
  • Beskriv tydligt förändringsledningsresan.
 • Forma

  • Skapa djärva lösningar med mätbara resultat mot framtidsvisionen.
 • Driv

  • Leverera hållbart värde 
  • Integrera HR-transformationen i organisationens struktur.
Relaterade produkter att köpa

  Relaterade ämnen

  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter