Möjligheter och lösningar för secondaries investeringar

Vi hjälper dig att navigera på volatila marknader och genomföra en mängd olika transaktioner i samband med andrahandsinvesteringar. Med vår omfattande forskning och hundratals starka relationer med förvaltare och mellanhänder runtom i världen erbjuder vi oöverträffad tillgång till möjligheter och erbjudanden. Våra egna insikter, robusta data och anpassade rekommendationer kan hjälpa dig att styra ditt beslutsfattande.

Varför investerare överväger andrahandsinvesteringar

Marknader för andrahandsinvesteringar ger tillgång till mognare möjligheter inom privata marknader, vilket tillför likviditet till en traditionellt sett illikvid tillgångsklass. Andrahandsinvesteringar kan tillhandahålla en ytterligare källa till riskjusterad avkastning, så att du kan investera mer direkt i underliggande företag och öka exponeringen för specifika sektorer eller geografiska områden.

Förutom riskjusterad avkastning erbjuder andrahandsinvesteringar potential för större diversifiering, specificitet och kontroll över tillgångar och exponeringar.

Vi kan hjälpa dig att bygga upp andrahandsportföljer genom en mängd olika strategier. Dessa kan omfatta affärer som drivs av komplementärer för både enskilda och blandade tillgångar, andrahandstransaktioner som drivs av traditionella kommanditdelägare, portföljavtal, strukturerade avtal samt direkta andrahandsinvesteringar och andra nischmöjligheter. Nedan beskriver vi fyra av de vanligaste fördelarna.

Omedelbar exponering för tillgångar på privata marknader via andrahandsmarknaden kan minska förvaltningsavgiften (basis) och förkorta den tid som krävs för att skapa värde.

Beroende på undertypen av andrahandstransaktionen i fråga kan man få rabatt på räntan utifrån de senaste värderingarna. Dessa element gör det möjligt för andrahandsinvesterare att minimera eller eliminera J-kurvan – vilket kan ske i olika utsträckning beroende på den exakta undertypen och affärsspecifika egenskaper.

I och med att en andrahandstransaktion är vid de flesta typer av affärer finansierad så blir de flesta – om inte alla – företag som förvärvas genom andrahandstransaktionen kända vid tidpunkten för investeringen.

Risk-/avkastnings- och kassaflödesprofilerna för andrahandsinvesteringar är attraktiva för investerare på privata marknader. Avkastningsfördelningarna har historiskt varit smalare och kassaflödesperioderna generellt sett snävare jämfört med primärfonder.

Andrahandsinvesteringar gör att du kan bygga upp exponering för privata marknader snabbare än du skulle kunna med ett program som endast består i primärfonder. Andrahandstransaktioner ger investerare möjlighet att styra en portfölj i en viss riktning och justera planerade tillgångsallokeringar mer effektivt.

Förstå andrahandsinvesteringar

Överväganden i samband med andrahandsinvesteringar

För att lyckas på andrahandsmarknaden krävs starka relationer med tillgångsförvaltare och mellanhänder, dedikerade resurser, tillgång till rätt data samt robusta övervaknings- och due diligence-processer. Vi kan hjälpa dig att bygga upp en stark portfölj utifrån dina specifika mål.

Tillgång till andrahandstransaktioner inom alla tillgångsklasser (inklusive private equity-kredit, fastigheter, infrastruktur och konsekvensinvesteringar) kräver etablerade och starka relationer med marknadsaktörer, inklusive tillgångsförvaltare, mellanhänder och kommanditdelägare.

Vid andrahandstransaktioner söker marknadsaktörer investerare som anses vara betrodda och kreditvärdiga partner. Dessa partner kan visa förmågan att leverera önskad nivå av kapital vid rätt tidpunkt, snabbt och effektivt, särskilt när tidsramarna är snäva.

Investerare behöver uppdaterad information om kapitalförvaltare och fonder på den privata marknaden samt underliggande portföljbolag och tillgångar. De behöver också specifika marknadsdata om jämförbara transaktioner, värderingar av börsnoterade företag och sektorverksamhet.

Eftersom många kapitalförvaltare nu täcker blandade klasser av privata tillgångar, med underliggande tillgångar som kan kopplas till mer än en underordnad tillgångsklass, är det viktigt att förstå hur var och en fungerar med den andra. Förmågan att snabbt sprida relevant information om en andrahandstransaktion är viktig.

Ett säkert och smidigt tekniksystem samt tillräckliga resurser krävs för att lagra och hantera alla data så att de dedikerade andrahandsinvesteringsexperterna kan komma åt och bearbeta informationen effektivt.

Andrahandstransaktioner är i hög grad beroende av en motsvarande primärfond och dess förvaltare, liksom vice-versa. Du behöver en dedikerad resurs som kan interagera regelbundet med deltagarna, genomföra due diligence och representera dig inför rådet när det behövs.

Andrahandsinvesteringsexperter måste integreras i ett bredare transaktionsteam som också täcker saminvesteringar. Detta ger teamet möjlighet att ta vara på hela expertisen inom företagsfinansiering och kompletterar struktureringsförmågan hos teamet för andrahandsinvesteringar.

Andrahandstransaktioner kräver etablerade och konsekventa processer, inklusive kommersiell granskning, investeringsbeslut, robust riskhantering, juridisk granskning och skattemässig due diligence.

Dessa processer är särskilt relevanta eftersom andrahandsaffärer förekommer i en mängd olika strukturer och mekanismer. Att förstå funktionerna och veta hur man hanterar dem ur ett kommersiellt, riskrelaterat, juridiskt och skattemässigt perspektiv är avgörande för att säkerställa dina investeringars framgång.

Relaterade lösningar
    Relaterade insikter