Personalrisker 2022 

Jenga blocks on blue to pink gradient background

Ta reda på hur hantering av personalrisker inom fem nyckelområden kan stärka affärs- och personalresiliensen.

Vår forskning kring personalrisker fokuserade på de enskilda personalrisker som har högst potential att störa verksamheten i syfte att identifiera de 25 största personalriskerna inom fem olika områden för hantering av personalrisker.

Ytterst viktigt för att minska dessa risker är att inse att människor också kan medföra betydande risker även om de är en organisations viktigaste styrka.

I stället för att reagera på pågående händelser måste HR- och riskhanteringsavdelningar nu samarbeta för att minska personalrisker som rör hälsa och säkerhet, miljö, socialt ansvar och styrning (environmental, social, and governance, ESG) samt arbetslivets framtid. Detta kräver att det finns en lämplig grund för riskhantering, inklusive proaktiva åtgärder för att skydda anställda.

Läs nedan de viktigaste punkterna ur vår forskning kring personalrisker och ladda ner hela rapporten för att få detaljerade insikter om hantering av personalrisker.

De fem områdena för personalrelaterade risker i en organisation

Vår globala undersökning på över 2 300 HR- och riskhanteringsexperter identifierade fem områden för personalrisker. Vilket belyser i vilken utsträckning företagsomspännande riskhantering utvecklas för att omfatta personal, syfte och vinster.
 • Hälsa och säkerhet

  Den stora majoriteten (87 %) av organisationerna säger att hälso- och säkerhetsrisker för anställda utgör det största hotet mot deras verksamhet. På grund av den aktuella risken för smittsamma sjukdomar, inklusive pandemier, och behovet av att begränsa det ökande antalet fall av hjärtsjukdomar, cancer och psykiska problem. Samtidigt som arbetskraftens utmattning i och med ökande arbetsbelastningar, ständig förändring och bristande balans mellan arbete och privatliv ökar risken för utbrändhet.

  Konsekvenser: Investera i förmåner som hanterar hälsorisker för att stärka människor och verksamhetens resiliens.

 • Styrning och finans

  Hantering av ersättningar, personalförmåner och pensionsplaner ses som det näst största hotet mot verksamheten. Faktorer som rör personalrisker omfattar att administrera planer rättvist och försiktigt samt att öka hälsovårdsutgifter, riskskydd och välbefinnandeförmåner. Liksom risken för att förmåner och andra HR-program inte efterlever tillsyns-, skatte- och arbetsrättsliga krav och/eller mänskliga rättigheter.

  Konsekvenser: Övervaka alla typer av belöningar för att undvika kostsamma fel och skadat anseende. 

 • Accelererad digitalisering

  Accelererad digitalisering ger upphov till några av de personalrelaterade risker inom organisationer som företag är mest oroade över. Dessa sträcker sig från cybersäkerhet och dataintegritet till effekterna av automatisering och AI på anställda. Där prognosen är att 85 miljoner jobb kommer att vara föråldrade år 2025. Vilket kommer att ge upphov till kompetensföråldring och oförenlighet mellan HR och verksamhetsstrategi om personalplanering och omskolning inte håller jämna steg.

  Konsekvenser: Tänk på digitaliseringens inverkan på anställda för att förhindra framtida problem.

 • Kompetenspraxis

  Hantering av personalrisker som rör kompetenspraxis inbegriper att stärka värdeerbjudandet för medarbetare i syfte att attrahera och hålla kvar anställda. Samt risker och orättvisor som är kopplade till arbetets föränderliga beskaffenhet. Alltifrån personer som arbetar mer virtuellt och över olika tidszoner till så kallade ”nolltimmarskontrakt”. Successionsplanering, uppförande och kultur samt talangrörlighet utgör också riskfaktorer inom detta område.

  Fokusera på vad anställda värdesätter mest för att öka din förmåga att säkra framtida talanger.

 • Miljö och sociala frågor

  Organisationer står under press från kunder, investerare, anställda och tillsynsmyndigheter för att säkerställa att vinsten inte kommer på bekostnad av samhället eller planeten. Relaterade faktorer som rör personalrisker omfattar bland annat främjandet av miljömål, förbättring av arbetsförhållanden samt främjandet av mångfald, rättvisa och inkludering. Att stödja medarbetare vid katastrofala händelser i privatlivet ses nu också som viktigt för att hantera personalrisker.

  Ta hänsyn till miljö, sociala frågor och styrning (ESG) när du angriper investeringar, arbetsförhållanden och personalförmåner

Rapport om personalrisker 2022

Ladda ner Människorisk för att lära dig mer om hur man sätter prioriteringar på nytt i syfte att hantera risker för att främja personal- och affärsresiliens För att få insikter om de viktigaste personalrisker som organisationer står inför idag och hur man begränsar dessa för att skapa en hållbarare verksamhet.

Hinder för hantering av personalrisker

Vår forskning kring personalrisker undersökte dessutom hindren mot att ta itu med personalrelaterade risker i en organisation, inom var och ett av de fem områdena. De största hindren var följande:

Mer än två femtedelar (43 %) av företagen uppgav att svårigheter att ändra personliga beteenden är det största hindret mot att ta itu med hälso- och säkerhetsrisker. Nästan lika många (39 %) anser att förändrandet av personliga beteenden är det största hindret mot att minska kompetensrelaterade risker, till exempel när det gäller att anpassa sig till arbetslivets framtid. En av tre (36 %) uppgav att personliga beteenden även hindrar hanteringen av sociala och miljörelaterade risker.

Organisatorisk komplexitet är en av de främsta barriärerna för samtliga område när det gäller personalrelaterade risker inom en organisation. Det är också det största hindret för framsteg när det gäller att hantera styrning och finansiella risker. Allteftersom företag fortsätter att växa är riskerna allt mer påtagliga inom traditionellt avskilda arbetsområden och kan leda till inkonsekventa och stela beteenden. Många kämpar för att definiera vem som är ansvarig för både risker och begränsningsinsatser vilket leder till luckor i hur man tar itu med dessa.

En av tre företag upplever att bristen på kompetenta resurser som kan tackla risker utgör ett stort hinder mot att ta itu med accelererad digitalisering samt miljömässiga och sociala risker. Det belyser i vilken utsträckning individer med meriter inom cybersäkerhet och ESG är efterfrågade inom varje bransch, varvid många företag har alldeles nyligen kommit igång med att tackla dessa framväxande risker.

Hantering av personalrisker för medarbetarförmåner

Att administrera personalförmåner, pensioner och ersättningar är den näst största enskilda personalrisken efter cybersäkerhet och dataskydd. Vilket också är kopplat till medarbetarförmåner i och med den enorma mängd personuppgifter som ingår i administrationen av personalförmåner.

Utan noggrann styrning och en avsiktlig strategi är det osannolikt att planer för medarbetarförmåner kommer att lyckas med att främja verksamhetens resiliens. Trots detta saknar tre femtedelar av företagen (59 %) effektiv styrning av försäkringar och förmåner. Medan de som infört en strategi för begränsning av förmånskostnader är bara två av fem (42 %). Och knappt en av tre (31 %) arbetsgivare i Storbritannien.

Mot bakgrund av att kostnaden för arbetslivsförsäkring ökar två och en halv gånger så snabbt som själva inflationen är det istället ytterst viktigt med smart utformade medarbetarförmåner. Detta bör inte bara syfta till att optimera utgifter genom att minska hälsorisker, utan också till att säkra det bästa som försäkringsgivare har att erbjuda.

En tydlig styrningsmetod för utformning av förmåns- och försäkringsprogram samt beslut kring leverans och finans kommer också att minska kostnader och risker. Fundera på att upprätta en formell styrningsprocess som bland annat inbegriper att definiera roller och ansvar för att fatta beslut om förmånsdesign, administration, kommunikation, HR-teknik och försäkring.

Idéer för hantering av personalrisker för att komma igång

Identifiera risker för att öka affärsresiliens

Granska faktorer som rör arbetsplats-, jobb- och branschspecifika risker för att förstå var de största personalriskerna finns. Titta på din analys av medarbetaruppgifter för att identifiera risker eller ”blinda fläckar” och granska förmånsbehörighet för att se om några grupper utesluts eller utsätts för risk. 

Skapa fleråriga strategier för hantering av personalrisker

I stället för att bara reagera eller svara på omedelbara hot, blicka framåt mot framtida risker. Vare sig det gäller AI, arbetslivets framtid eller miljörisker. Skapa tydliga fleråriga strategier och anställ människor för deras färdigheter, och inte bara för att tillsätta jobb, så att du säkrar de färdigheter som behövs för att hantera framtida risker.

Anamma ett förebyggande förhållningssätt till hantering av personalrisker

Minska risker och kostnader med förebyggande strategier i stället för att betala för att lösa problem när de uppstår. Titta på de bakomliggande orsakerna till personalrisker såsom cyberrisker, förlust av talang och frånvaro, och vidta åtgärder för att begränsa dessa.
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter