Pensioner med bestämda förmåner: Att hålla slutet i sikte  

Senior woman showing card to great grandson at home
March 1, 2023

As defined benefit pension plans mature, we believe keeping on track towards a long-term target is increasingly important

De flesta privata pensionsplaner med bestämda förmåner (defined benefits, DB) har stängts för nya medlemmar, och många lägger också av med framtida periodisering för befintliga medlemmar. Även om skulderna kan sträcka sig långt in i framtiden krymper ändå tidshorisonten sakta med säkert. Fokusen har därför övergått från kortsiktiga finansieringsfrågor och hantering av tjänstekostnader till att identifiera ett långsiktigt slutmål. 

Utmaningen för pensionsgivarna ligger både i att komma överens om vad det långsiktiga målet bör vara och i att utforma och implementera en resplan, samtidigt som man säkerställer att medlemsförmåner betalas ut i tid och i sin helhet.

Att utveckla en långsiktig finansieringsstrategi och hålla sig till denna innebär många utmaningar, alltifrån globala investeringsmarknaders volatilitet och sponsoravtals risk till icke-finansiella faktorer som regleringspåverkan och medlemmars förväntade livslängd. 

I vissa fall kan det innebära osäkerhet i fråga om de förmåner som så småningom betalas ut, särskilt när planerna har diskretionära element, förmånsindexering eller är föremål för regulatorisk osäkerhet. Men under de senaste åren har man också sett en betydande utveckling i förståelsen för, och potentiella lösningar på, dessa utmaningar.

Definiera slutmålet för din pensionsplan med bestämda förmåner

För förvaltare av pensioner med bestämda förmåner är den centrala målsättningen att säkerställa fullständig och snabb leverans av medlemsförmåner. Plansponsorer har naturligtvis även andra prioriteringar, men det ligger i båda parters intresse att arbeta konstruktivt för att uppnå ett överenskommet slutmål, och tillsynsmyndigheter är allt tydligare om att de uppmuntrar en sådan överenskommelse. 

För de flesta innebär detta antingen gradvis avveckling av programmets investeringar eller överföring av risk - antingen till ett försäkringsbolag eller till medlemmar som kan använda klumpsummeöverföringar för att finansiera sin pension på olika sätt. 

En nyare utveckling för vissa är konsolidering – som antingen kombinerar tillgångar och skulder ur flera planer inom en sponsrande organisation eller omfattar flera sponsorer. I vissa fall kan det innebära en kombination av alternativ, med en buy-in- eller buy-out-transaktion för att kunna dra nytta av en viss del av planen, medan resten handlar om självförsörjning och så småningom avveckling.

När man kommer överens om det önskade resultatet är det ett antal variabler som måste beaktas. Det överenskomna målets beskaffenhet och tidsram kommer att påverkas av en balans mellan överkomliga bidrag och uppnåelig avkastning på investerat kapital, men kommer också av andra faktorer som till exempel riskaptit, sponsoravtal eller kostnad för och tillgänglighet på bulklivränta eller andra eventuella riskreduceringslösningar. Att komma överens om ett slutmål är ett viktigt första steg och kommer att hjälpa till att fastställa hur man tar sig dit. 

Implementera en långsiktig finansieringsstrategi

Efter att man fastställt ett tydligt mål samt riskaptit och tidsram har alla intressenter större klarhet i fråga om vägen framåt. Enligt vår erfarenhet är nyckeln till att uppnå det långsiktiga målet en investeringsstrategi som balanserar mellan bidrag och investeringsavkastning samt förstår och minskar risken. 

För pensionsplaner med bestämda förmåner som nu håller på att mogna kommer risken sannolikt att minska med tiden, men på ett ordnat och tidsenligt sätt. Alltför tidig riskreducering kan till exempel förlänga tidsramen för den långsiktiga strategin, öka trycket på plansponsorn eller medföra krav på att förvaltaren anpassar sin tillgångsallokering till mer avkastningssökande alternativ.  Alltför sen riskreducering kan medföra ”bortkomna” överskott. För att undvika att hamna på fel spår bör pensionsplaner med bestämda förmåner överväga flera faktorer och alternativ, däribland följande:

 • Kassaflödesmatchning: potentiella lösningar som gör det möjligt för planer att matcha förmånsbetalningar till högkvalitativa investeringar som fördelar förutsägbara inkomster, inklusive alternativa inkomstformer som privat skuld, varigenom man slipper tvångsförsäljning av tillgångar vid tider av marknadsvolatilitet
 • Att säkerställa lämplig säkring av ansvarsrisk: om självförsörjning utgör ett långsiktigt mål kan en högre säkringsnivå vara nödvändig för att mildra effekterna av negativ inflation, ränta eller förväntad livslängd
 • Anpassning av tillgångsallokering till riskaptit: genom fortsatt omvärdering av fördelningen mellan räntebärande investeringar och tillväxtinvesteringar och diversifiering inom tillväxtportföljen

En långsiktig finansieringsplan kan också överväga frågor som till exempel hur miljö, socialt ansvar och styrning (environmental, social, and governance, ESG)1-mål är inbyggda i investeringsportföljen, huruvida planen kan dra nytta av avkastning på mindre likvida investeringar och huruvida man säkerställer en ”försäkringsvänlig” portfölj om slutmålet handlar om buy-out eller flexibiliteten för opportunistisk buy-out.  

För att reda ut dessa komplexa frågor är planens styrningsmodell och användning av begränsade interna resurser avgörande. Vi anser att det är viktigt att hitta rätt balans mellan insourcing och delegering hela investeringsprocessen igenom. 

Under hela resan är det ytterst viktigt med proaktiv övervakning och regelbunden rapportering för att stödja styrningsprocessen. Effektiv tillsyn kan bidra till att säkerställa att beslutsfattandet är informerat genom marknad- och pristransparens samt att flyktiga möjligheter på ofta volatila investerings- och försäkringsmarknader tillvaratas.

Samordning och anpassning

Vidtagandet av enskilda åtgärder kan endast anses vara fullt framgångsrikt om det samordnas inom en holistisk långsiktig strategi. Uttagsalternativ eller utköp för pensionärer är visserligen konstruktiva sätt att minska skuldrisken, men är mest effektiva endast om de beaktas mot bakgrund av deras inverkan på bland annat planens bredare investeringsstrategi, till exempel.

Resan mot slutmålet går bäst när alla beståndsdelar betraktas holistiskt. Detta innebär noggrann sekvensering och samordning över tillgångs- och ansvarsförvaltning samt övervägande av inverkan på planmedlemmar, finansieringsavtal och resursplanering. Det är en kontinuerlig process som kräver effektiv styrning, övervakning och rapportering. 

Att implementera en effektiv långsiktig finansieringsstrategi som syftar till att uppnå ett överenskommet slutmål kan vara en komplex process med många utmaningar och variabler. Men för de flesta DB-pensionsplaner, när de mognar, är det inte bara en "trevlig att ha", men en nödvändighet.

Relaterat innehåll

  Bidragsgivare
  Graham Pearce
  Relaterade lösningar
   Relaterade insikter