God styrning kan stärka din portfölj 

High angle shot of a young businesswoman explaining work related stuff during a presentation to work colleagues in a boardroom
January 1, 2023

We believe that having a strong governance framework is crucial to long-term success and resilience through adversity.

Styrning är ett ämne som ofta förbises av upptagna investerare eftersom det kan tyckas mindre spännande än tillgångsallokering eller förvaltarurval. Vi anser dock att det är viktigt att hjälpa till att möta några av de största utmaningarna som din organisation står inför.

Utmaningar för institutionella investerare

 • Lägre avkastning och osäkerhet

 • Operativ ineffektivitet

 • Ökad komplexitet och reglering

 • Chefs- och strategitillsyn

 • Hantering av likviditet

 • Kostnadstransparens och -hantering

Vad är bra portföljförvaltning?

Optimering av din investeringsportfölj för att få tillgång till möjligheter och minska risker är bara en del av att uppnå dina långsiktiga mål. Att se till att du har en robust operativ struktur och processer på plats är avgörande för din organisations förmåga att navigera i goda och dåliga tider.

Att ha en stark styrningsram kan hjälpa till att effektivisera ditt beslutsfattande och potentiellt ge dig en viktig fördel när du investerar. Det innebär att delegera uppgifter till erfarna specialistteam, antingen internt eller externt, samtidigt som du upprätthåller tydliga rapporteringslinjer och bildar basen från vilken du kan bygga ut din strategi och portfölj.

Goda styrelseformer bör hjälpa dig att:

 • Sätta upp en optimal investeringsstrategi som tar hänsyn till de unika faktorer som påverkar din organisation.
 • Hålla koll på marknadsrörelser som påverkar portföljallokeringar och reagera därefter.
 • Övervaka ränte- och inflationsrisker som kan urholka långsiktig avkastning på investeringar.
 • Identifiera operativa faror, såsom handelsfel och likviditetsfällor, i syfte att minska dessa risker.

Vad vi kallar en ”styrningsfördel” hjälper dig att förbli säker på hur din investeringsportfölj kommer att bete sig, även under de tuffaste marknadsförhållandena.

En styrningsfördel hjälper våra kunder att få tillgång till aktuell information, reagera snabbt och fatta effektiva beslut. Detta gör det möjligt för dem att hantera risker och söka nya möjligheter. Goda styrelseformer ligger till grund för allt vi gör.
Mick Dempsey

VD, investeringar och pension

Ta kontroll över din portfölj

Under de senaste 15 åren har vi sett hur stark investeringsstyrning kan förbättra resultaten och hålla dig fokuserad på dina mål, oavsett marknadsförhållanden.

Globala händelser som finanskrisen 2007–2009, eller COVID-19-pandemin, erbjuder bra exempel på hur ett robust styrningsramverk kan hjälpa dig att navigera under de svåraste perioderna. Att veta hur man ska reagera innan saker inträffar ger förtroende för din portföljs långsiktiga motståndskraft.

Bättre styrning handlar om att ge dig kontroll över din investeringsportfölj och strategi. Vi har identifierat några nyckelfaktorer som kan påverka styrkan i din investeringsstyrning.

Viktiga steg för en investeringsprocess för god förvaltning 

Det första steget är att vara tydlig med vad du försöker uppnå. Att uttrycka detta tydligt hjälper dig att bygga en styrningsstruktur som styr i denna riktning.

När du väl vet din önskade slutdestination kan du börja planera resan. Din investeringsstrategi bör återspegla ditt/dina mål med lämpliga nivåer av diversifiering och komplexitet.

Du kanske vill ställa dig själv frågor som ”hur mycket kommer du att göra hemma och hur mycket kommer du att outsourca?”, ”kommer du att samarbeta direkt med kapitalförvaltare eller kommer du att anställa tredjepartsspecialister?” och ”hur kommer du att upprätthålla effektiv tillsyn över dina leverantörer?”.

Att förstå hur olika strategier, tillgångsklasser och marknader interagerar med varandra hjälper dig att bygga en effektiv och diversifierad portfölj.

Tillgångsallokering är ett av de viktigaste besluten en investerare fattar. En grundlig riskbedömning är avgörande för att bygga en portfölj som syftar till att uppfylla dina mål, samtidigt som den är positionerad för att dra nytta av möjligheter och mildra oförutsedda risker i tid. 

Att undersöka och välja kapitalförvaltare är en specialistkompetens som kräver betydande resurser. Även världens största suveräna förmögenhetsfonder förlitar sig helt eller delvis på specialiserade forskningsleverantörer. Operationell due diligence är även en specialistkompetens som återigen nästan alla institutionella investerare tenderar att outsourca till specialiserade leverantörer.

Att fastställa tydliga policyer för ombalansering av din portfölj till en fastställd resursallokeringsplan hjälper till att hantera inflöden och utflöden och hjälper dig att hålla ett disciplinerat, långsiktigt tillvägagångssätt genom svåra tider.

Att ha en tydlig plan, etablerade processer och tillförlitliga rapporteringslinjer kommer att hjälpa till att uppfylla alla regulatoriska krav, vilket säkerställer transparens och ansvarsskyldighet.

Effektiv tillsyn kräver tydliga rapporteringslinjer och regelbunden, tydlig och direkt kommunikation med kapitalförvaltare och andra leverantörer. Detta hjälper dig att identifiera, förstå och hantera risker när de uppstår.

Kanske är de mest resursintensiva aktiviteterna i investeringsprocessen övervakning av portföljer och förvaltare och rapportering till alla intressenter om alla aktiviteter. Det är viktigt att ha lämpliga resurser och infrastruktur för att göra detta effektivt, annars kommer intressenter inte att känna förtroende för investeringsprocessen.

En plan för motståndskraft

Att säkerställa en stark styrningsstruktur hjälper till att bygga en stark bas som gör att du kan hålla koll på vad som händer idag och vara redo att möta vad framtiden har att erbjuda.

"Styrningsfördelen" i praktiken

Pandemin påminde oss alla om att finansmarknaderna ligger mycket utanför vår kontroll. Om du redan hade tagit upp frågan om styrning inom din organisation hade du en sak mindre att oroa dig för. Vi kan inte kontrollera vad globala marknader gör, men vi kan kontrollera våra reaktioner och de beslut vi fattar. Detta är kärnan i ”styrningsfördelen”. Investerare som var väl förberedda för pandemin hade:

 • Antagna diversifierade strategier
 • Etablerade operativa strukturer som tydligt definierade och tilldelade uppgifter
 • Effektiva riskhanteringspolicyer och processer på plats
 • I vissa fall använde man dynamiska strategier för tillgångsallokering för att fånga upp möjligheter och minska risker.

Genom att ta itu med dessa och de andra områdena som beskrivs i den här artikeln kan du få tillgång till aktuell information, fatta effektiva beslut och svara snabbare än kollegor som kanske inte har lika robusta strukturer på plats. 

I goda tider och i onda 

Att ha en "styrningsfördel" i mer konventionella tider är även användbart. Ett robust ramverk tilldelar viktiga operativa uppgifter, till exempel återbalansering, till yrkesverksamma som är bäst lämpade att utföra dem.

Det kan även jämna ut förändringar på tillgångsklass- eller chefsnivå och hjälpa till att hantera kostnader mer effektivt i en portfölj. Detta ger dig mer tid att identifiera nya affärsmöjligheter och innovera för att göra framsteg mot dina mål, genom att genomföra nya investeringsstrategier och idéer genom högkvalitativa kapitalförvaltare som har undersökts av erfarna proffs.

Allt detta är avgörande för att hjälpa dig att förbereda dig för vad framtiden kan ge.

Stärka dina processer 

Genom att dela upp styrningsuppgifter i strategiska prioriteringar och pågående aktiviteter kan du tydligt se och bestämma var tid spenderas mest användbart – och hur du bäst utför din förtroendeskyldighet. Du kanske vill anställa eller förbättra interna team eller outsourca funktioner till externa leverantörer för att hjälpa dig att fokusera på andra områden.

Det finns inget enda svar på hur man skapar ett robust styrningsramverk, och du bör inte heller känna dig pressad till en färdigpaketerad lösning. Beroende på din organisations storlek, omfång, mognad och interna expertis behöver du en specifik struktur för att återspegla dina behov.

Ingen kan förutsäga den framtida vägen för globala marknader eller ekonomier, eller vilka externa faktorer som kan påverka dem. Det innebär att det är viktigt för dig att ha rätt strukturer och processer på plats för att hantera risker, fatta bättre beslut, hålla dina mål på rätt spår och optimera dina resultat. 

Relaterade ämnen

Relaterade lösningar
  Relaterade insikter