Överväganden om inflationsskydd 

Stock photo of a mature man working in his home office. He’s studying a large computer monitor displaying a variety of numerical data, global information & text.
May 9, 2022

Building inflation protection into portfolios requires broad diversification across a number of asset classes and strategies.

Till följd av att penningpolitiken varit mer ackommoderande än någonsin under pandemin, ökar inflationen nu snabbt och extremt, vilket ytterligare förvärras av stigande energi- och livsmedelskostnader, längre perioder av störningar i leveranskedjan och stora geopolitiska händelser. Utöver dessa mycket kortsiktiga drivkrafter anser vi att den långsiktiga inflationsrisken har ökat på grund av ett antal strukturella skäl som beskrivs nedan.                        

Portföljen måste vara uppbyggd på ett sätt som avspeglar den ökade inflationsrisken. Traditionella portföljer, som domineras av aktier och obligationer, har presterat exceptionellt väl i den gynnsamma miljön av tillväxt i minskande inflationstakt och negativa korrelationer mellan aktier och obligationer under det senaste decenniet. Men i en miljö med allt högre och mer volatil inflation kan sådana portföljer drabbas om de inte är proaktivt beredda på olika inflationsscenarier. 

Faktorer som avgör inflationsförloppet

Figur 1
Långsiktiga sekulära krafter som drivit inflationstaktens avtagande kan nu vända. Efter årtionden av globalisering håller världen på att bli allt mer fraktionerad; penning- och finanspolitisk samordning under de senaste två åren har skapat ett prejudikat för framtiden och investeringar som krävs för energiomställningen kommer också att vara inflationistisk. Det är oklart om traditionella inflationshämmande krafter som till exempel teknik kommer att kunna motväga detta.

Inflationshämmande drivkrafter

En åldrande befolkning kan leda till lägre efterfrågan när konsumtionen minskar, men det råder en hel del osäkerhet om demografins inverkan på inflationen.

En tillströmning av arbetskraft från lågkostnadsländer allteftersom världen globaliserades höll ett lock på inflationen, men detta kan förändras om länder som Kina åldras och globaliseringen når sin kulmen.

Inflationstakten avtar inom den privata sektorns högre skikt eftersom minskningen av belåningsgraden även minskat efterfrågan, men skulden har nu flyttats över till den offentliga sektorn.

Automatisering och produktivitet kan öka.

Drivkrafter bakom inflationstrycket 

En minskning av tillgänglig energi på grund av efterdyningarna av konflikten i Ukraina.

Kostnad för innovation inom, och utveckling av, alternativa energikällor i stor skala.

Höga nivåer av statsskuld ökar incitamenten för skuldmonetarisering.

Under de senaste två åren har det hänt att så kallade ”helikopterpengar” utbetalats och åtgärden skulle kunna vidtas på nytt i händelse av framtida ekonomisk nedgång.

En rejäl drivkraft bakom inflationstaktens avtagande som i bästa fall når sin kulmen eller till och med går i omvänd riktning i värsta fall.

Inflationens inverkan på konventionella portföljer 

Många portföljer har konstruerats i och för miljöer där inflationstakten varit på nedgång (desinflation). De domineras av aktier, obligationer och alternativa tillgångsklasser som private equity, realtillgångar och mer aggressiva kreditorienterade strategier för räntebärande tillgångar och har presterat starkt under de senaste två decennierna. Den sekulära trenden med sjunkande avkastning ökade diskonterade värden på utdelningar och kupongbetalningar har bidragit till medvinden.

En miljö med strukturellt högre inflation förändrar denna ekvation. För det första måste portföljerna vara bättre rustade för inflation som försämrar realavkastningen samt ha tillräcklig exponering för tillgångsklasser som håller jämna steg med inflationen. För det andra måste man inte bara rusta portföljer för återkommande övergångar mellan recessionsfrämjande och icke-inflatoriska tillväxtmiljöer (längst ner i diagrammet), utan också lägga till en inflationsdimension (högst upp i diagrammet). 

Figur 2

This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.
Utvalda tillgångsklassers inflationskänslighet baserat på historiska data som beräknats av tillgångsförvaltaren Pimco. Diagrammet visar att guld, råvaror och naturresurser har hög inflationskänslighet. Traditionella tillgångsklasser som nominella obligationer och breda aktier har lägre inflationskänslighet.

Strukturellt högre inflation påverkar också portföljkonstruktioner utöver att bara skydda portföljer mot de direkta konsekvenserna av inflation.  

Portföljdiversifieringen stöddes av den typiskt negativa korrelationen mellan aktier och räntebärande tillgångar vid desinflation, särskilt vid stora stresshändelser, när det behövdes mest. Varför blev det så? Eftersom inflationen var strukturellt låg och konjunkturmässig så förknippades den stigande inflationen med ekonomisk tillväxt som gynnade aktier och skadade statsobligationer på grund av att centralbanker skärpte penningpolitiken i förebyggande syfte och vice versa. Så när en del av portföljen gick upp, gick den andra delen ner.

Men i en miljö där inflationen är strukturellt hög förknippas den stigande inflationen och den monetära åtstramningen inte nödvändigtvis med ekonomisk tillväxt längre, så både aktier och obligationer drabbas samtidigt. Portföljer blir svårare att diversifiera vilket ökar komplexiteten för portföljkonstruktion. De som ansvarar för allokering av tillgångar måste arbeta mycket hårdare för att bygga in skydd mot nedgång i portföljer.

Även om vissa portföljer använder inflationsskydd genom att investera i inflationskopplade obligationer, som också medför begränsningar, är det få portföljer som verkar vara fullständigt säkrade mot en större mängd inflationsscenarier som vi nu kan hamna i.

Hur man bedömer prisers riktning

Scenarioanalys är särskilt användbar vid sådana tillfällen, när sannolikheten för ett skifte – närmare bestämt en övergång till en högre inflationsregim – har ökat. Historien har visat oss hur ofta ekonomin skiftat mellan sekulär inflation och desinflation.

Detta har informerat vårt beslut att låta framtida inflationsregimer skilja sig väsentligt från de senaste fyra decennierna, även om en återgång till en gynnsam desinflationsmiljö också är en möjlighet.

Figur 3 tar upp olika scenarier för hur ekonomier och marknader kan bete sig under olika förhållanden. Dessa är framåtblickande bedömningar på tre års sikt. De spänner över inflations- och desinflationsförhållanden, kostnads- respektive efterfrågedriven inflation samt stark och svag tillväxt, varvid man även väger in centralbankers och regeringars inflytande.

Vår rapport om hur man genom att bygga upp robusta portföljer skyddar sig mot inflation ger mer detaljerad information om hur vi förväntar oss att olika strategier kommer att prestera i dessa olika scenarier på tre års sikt.

Figur 3
Inflation förekommer i olika former och ekonomiska miljöer, som var och en har olika inverkan på tillgångsklasser. Det finns ingen idealisk tillgångsklass som skyddar mot alla inflationsmiljöer på en gång; det krävs ett diversifierat förhållningssätt.
Figur 4
Detta diagram visar vad som driver inflationen i vart och ett av våra scenarier. I Goldilocks-scenariot drivs till exempel inflationstrycket av ekonomisk tillväxt men motvägs till stor del av desinflationstrycket till följd av den ökade produktiviteten inom teknikbranschen medan politik, leveranskostnader och arbetskraftskostnader inte påverkar inflationen vare sig åt den ena eller åt det andra hållet.

Definiera din strategi för inflationsskydd 

Det finns ingen enhetlig strategi som ger optimalt skydd mot alla dessa inflationsscenarier, vilket innebär att det krävs en diversifierad blandning av tillgångsklasser och strategier för att ge portföljer ett brett inflationsskydd.

De mest sofistikerade, institutionella portföljerna innehåller redan tillgångar som skyddar mot tillväxtorienterade och/eller långsiktiga inflationsscenarier i samband med exempelvis infrastruktur eller fastigheter, som de kan komplettera med råvaruorienterade strategier. I andra inflationsscenarier, särskilt stagflation, är de flesta portföljer sårbara. Här kan råvaruorienterade strategier och guld visa sig vara värdefulla tillägg till portföljer.

I scenarier där inflationen åtgärdas genom en aggressiv ränterespons som den man upplevt under 2022 utsätts portföljer för varaktighetsrisk. Sådana scenarier är i första hand en påminnelse om att återkomma till traditionella skydd mot nedgång, men de lyfter också fram den potentiella fördel som portföljer kan dra av räntebärande tillgångar med rörlig ränta.

I slutändan kommer blandningen av tillgångar som är lämplig för en viss investerare att bero på en rad olika faktorer, däribland investerarens befintliga tillgångsmix och tidshorisont, under vilka scenarier portföljen är mest sårbar och andra investerarspecifika begränsningar såsom känslighet för klimatomställningsrisker och miljö, socialt ansvar och styrning (environmental, social, and governance, ESG)-hänsynstaganden. 

Frågor som hjälper till att vägleda strategier för inflationsskydd 

 • Vilka inflationskänsliga tillgångar finns redan i portföljen, såsom aktier och realtillgångar?
 • Under vilken tidsperiod ger dessa inflationskänsliga tillgångar skydd?
 • I vilket ekonomiskt scenario är portföljen mest sårbar?
 • Vilken typ av inflationsskydd som behövs, d.v.s. allmänna CPI:er eller specifika typer (utbildning, sjukvård)?
 • Likviditetsbudgeten och dess inverkan på möjligheten att investera i privata tillgångar med längre inlåsningsperioder?
 • Styrningsbudgeten och därmed toleransen för komplexitet samt övervakning av strategier?
 • Betydelsen av miljö, sociala frågor och styrning (ESG) och icke-finansiella överväganden?

Tre överväganden när du granskar dina inflationsrisker 

 1. Inflation är inget homogent fenomen
  Risken kan manifesteras på olika sätt och över olika tid i olika scenarier. 
 2. Det finns ingen idealisk strategi
  som fungerar hela tiden och i alla scenarier; en diversifierad exponering för flera olika tillgångar en mer pragmatisk lösning. 
 3. Traditionella portföljer
  som domineras av aktier och räntebärande tillgångar är ej lämpade för inflation.
Bidragsgivare
Nick White
Chris Canstein
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter