Att förbereda portföljer för klimatförändringar 

wind turbine, renewable energy- aerial view
November 1, 2022

Allteftersom världen står inför den utmaning som klimatförändringar innebär är det nu viktigt att investerare bedömer och tar itu med de risker och potentiella möjligheter som följer med den ekonomiska övergången.

Klimatförändringars effekter ses alltmer som 2000-talets allvarligaste globala utmaning. Genomsnittliga globala temperaturer har redan ökat med 1 °C gentemot förindustriella genomsnittsvärden, och nuvarande vetenskap tyder på att vi på så lite som 30 år kan stå inför en ökning med hela 2 °C – ett klimat som människor aldrig varit med om och som inte inträffat på jorden i miljontals år.

Klimatkrisens brådska driver behovet av att övergå till en utsläppsfri ekonomi, varvid investerarnas och företagens medvetenhet har ökat snabbt under de senaste åren. I synnerhet vill många företag och investerare anpassa sig till målen i Parisavtalet 2015 om att bidra till att säkerställa att temperaturen inte ökar med mer än tröskelvärdet på 1,5 °C.

Allt fler regeringar, företag och investerare är nu aktivt fokuserade på omställningen till noll nettoutsläpp samt de utsläppsminskningar som krävs. Med tanke på att olika klimatscenarier sträcker sig olika långt in i framtiden (fram till 2030 eller längre) är det inte genom ett enda angreppssätt som man kan uppnå noll nettoutsläpp. Inom finansbranschen är investerare alltmer benägna att medverka i ”racet mot noll”, med stöd av globala initiativ som FN: s miljöprogram Finance Initiative.

Hur påverkar klimatförändringarna investerare?

Institutionella investerare som pensionsfonder, finansinstitut, försäkringsbolag, förmögenhetsförvaltare samt donationer och stiftelser innehar biljoner dollar i tillgångar i sina portföljer som är ytterst utsatta för klimatomställningsrisk i en koldioxidsnål ekonomi. Om de inte gör något för att ta itu med detta problem idag kan klimatförändringarna avsevärt minska deras förmåga att uppfylla investeringslöften som till exempel pensionsbetalningar. Samtidigt är de alltmer angelägna om att identifiera och dra nytta av de möjligheter de har att allokera medel till företag som genererar hållbara och gröna intäkter.

Det är viktigt för investerare att försöka bedöma en organisations förmåga eller villighet att övergå till att begränsa globala temperaturökningar samt hur väl rustade de är för en koldioxidsnål ekonomi. Investerare bör också överväga och förstå de nedåtrisker som är förknippade med en övergång.

Det är dags för investerare att överväga att ompositionera sina portföljer inför övergången till en ekonomi med noll utsläpp. Landskapet för hållbara investeringar utvecklas snabbt och kan vara komplext för investerare som just satt igång med att anpassa sina portföljer till klimatförändringar. Det är viktigt att förstå vad ens befintliga portfölj har för inverkan på klimatet, fastställa sin kapacitet för framtida övergång och i slutändan identifiera sina långsiktiga övergångsmål.

Anpassning till klimatförändringar i praktiken

En klimatomställningsplan bör ha:

  • Tydligt definierade mål och banor
  • Överväganden hela portföljen igenom
  • En handlingsplan för de kommande tio åren och därefter

När investerare tar fram en plan bör de överväga följande steg:

  1. Definiera baslinjer för aktuella utsläpp
  2. Bedöma portföljmöjligheter för utsläppsminskningar
  3. Sätta upp mål i samband med milstolpar för minskning
  4. Utveckla en implementeringsplan som får företagsstrategi och portföljmål att stämma överens

Vad ingår i en klimatomställningsplan?

Att utforma och implementera klimatomställningsstrategier kräver en helhetsbaserad (uppifrån-och-ner) scenarioanalys, framåtblickande portföljanalys samt detaljbaserad bedömning av innehav (nedifrån-och-upp). Dessa bedömningar hjälper investerare att identifiera de så kallade ”grå” tillgångarna, som alltså genererar höga utsläpp och har begränsad omställningskapacitet, de ”gröna” företagen, som alltså har låga utsläpp och som lyckats övergå till noll nettoutsläpp, och allt däremellan, där kapaciteten att ställa om i framtiden måste förstås.

Att ta itu med klimatförändringarna innebär att vi behöver data och analyser som omsätts av yrkesmänniskor i praktiken för att hjälpa institutionella investerare att identifiera viktiga risker och arbeta för att eliminera dem. De uppgifter vi har tillgång till idag, om än långt ifrån felfria, indikerar att investerare kan stödja övergången till ett scenario där temperaturökningen begränsas till 1,5 °C och ändå uppfylla sina investeringsmål.

Även om ett 1,5 °C-scenario innebär en omställningsrisk (särskilt för portföljer anpassade till en värld där temperaturökningen befaras uppgå till 3 °C eller 4 °C), tyder data på att investerare ändå kan rikta in sina investeringar på de många begränsnings- och anpassningslösningar som krävs för en ordnad omställning. Trots den pågående debatten kring tajming, metodik och portföljkonsekvenser för institutionella investerare, så är de flesta aktörer överens om en utgångspunkt: att förstå var utsläpp genereras nu och vad företag har för omställningskapacitet samt hålla sig steget före branschförändringar.

En handlingsplan för omställningen är ett naturligt nästa steg för investerare som har genomfört en klimatscenarioanalys. Många branschstudier visar att det ligger i investerarnas bästa intresse att gå från vår nuvarande bana där prognosen är att temperaturen ökar med hela 3 °C helst till ett scenario där temperaturökningen begränsas till 1,5 °C. Strategisk omställningsplanering bör också erkänna kortsiktig flexibilitet, vid behov, i syfte att ta itu med investeringsöverväganden som till exempel prissättning och tajming på marknaden.

Institutionella investerare innehar flera biljoner dollar i tillgångar och är därmed unikt väl rustade för att åstadkomma positiv förändring genom att ställa om sina portföljer och verkställa sina handlingsplaner. Data, verktyg och processer kommer utan tvekan att utvecklas, men de finns redan i former som kan ge upphov till användbara beslut. Framför allt finns det en övertygande anledning till omställningen: skadan framöver om vi inte minskar utsläppen och minimerar effekterna av klimatförändringarna.

Hur "ACT" kan hjälpa dig att planera din portföljomställning

Denna bild visar hur Mercers ACT-bedömning kan hjälpa investerare att upprätta en plan för att ta itu med klimatförändringar

Våra råd och analyser gör att investerare kan bedöma och rangordna utsläppsintensitet, omställningskapacitet och gröna intäkter i portföljen. En central del av denna bedömning är att på en portföljövergripande nivå överväga omställningskapaciteten att anpassa sig till målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. Vi anser att det är bäst att kombinera en helhetsbaserad (uppifrån-och-ned) åskådning av hela portföljen med en framåtblickande detaljbaserad (nedifrån-och-upp) portföljanalys kring till exempel sektor- och företagsexponeringar. Detta gör det möjligt för investerare att identifiera nästa steg och var investeringar skulle kunna allokeras i framtiden så att de kan samarbeta med förvaltare.

ACT står för Analytics for Climate Transition (d.v.s. analys för klimatomställning) och bedömningen bygger på flera dataleverantörer och mätvärden utifrån vilka vi bedömer en rad olika portföljer som omspänner alltifrån ”grå” till ”gröna” investeringar. Eftersom många företag ligger mittemellan måste deras omställningskapacitet i framtiden bedömas och rankas till fullo av investerare.

Analysen är utformad för att ge investerare en portföljövergripande bild av den utsläppsminskning som behövs för att uppfylla målet om noll nettoutsläpp och för att kunna planera de portföljförändringar som krävs för att ställa om.

Analysen omfattar geografiska faktorer, sektor- och förvaltarspecifika faktorer samt vissa lagerrelaterade faktorer. Resultaten är avsedda att hjälpa investerare att bedöma var utsläppsminskningar kan komma ifrån, jämföra olika strategier, samarbeta med tillgångsförvaltare samt planera för och realisera portföljförändringar i syfte att minska utsläpp. Målet är att minska gråzonerna i en portfölj där risken att tillgångar blir ”strandsatta” är hög samt utöka de gröna lösningarna och sköta de tillgångar som ligger mittemellan.

Syftet med detta arbete är att hjälpa investerare att samarbeta med sina tillgångsförvaltare kring hur de på bästa sätt kan rusta sina portföljer för omställningen till låga koldioxidutsläpp. Vi arbetar med investerare för att fastställa årliga utsläppsminskningsmål som syftar till att nå viktiga milstolpar i enlighet med IPCC:s riktlinjer och baserat på vad som är möjligt för deras portföljer – med tanke på att omställningen kommer att ta längre tid för vissa tillgångsklasser än för andra.

ACT hjälper investerare att använda denna analys för att identifiera inte bara dagens förlorare, utan också morgondagens potentiella vinnare, vilket ger dem möjlighet att samarbeta med respektive förvaltare och dra nytta av den kommande omställningen.

Vi erbjuder ACT till våra kunder över hela världen. Dessa tjänster kommer att underbygga klimatomställningsstrategier för våra globala tillgångar som förvaltas på uppdrag av Mercers investeringslösningar kunder.

Om författaren(-arna)
Helga Birgden
Jillian Reid
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter