Gebruiksvoorwaarden 

Ingangsdatum: Februari 2023

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ("Voorwaarden") VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Welkom bij Mercer.com. We verwijzen naar deze website of toepassing en de volledige inhoud, functies, ontwerp en functionaliteit ervan als de “Site”. Door deze Site of een dienst op deze Site te blijven bezoeken of gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden. Mercer (US) LLC (“Mercer”) bezit en exploiteert deze Site namens zichzelf en haar dochterondernemingen over de hele wereld (gezamenlijk de “Mercer-bedrijven”) om informatie en online diensten te verstrekken aan haar gebruikers voor de Mercer-bedrijven (de “Dienst”). Van tijd tot tijd kan Mercer de Voorwaarden wijzigen of aanpassen. Blijf daarom de Voorwaarden bekijken wanneer u deze Site bezoekt of gebruikt. Uw gebruik van deze Site, of een Dienst op deze Site, na het plaatsen van wijzigingen in de Voorwaarden vormt uw aanvaarding van de Voorwaarden, zoals gewijzigd. Als u de Voorwaarden op enig moment niet wilt accepteren, mag u deze Site niet gebruiken. Alle voorwaarden die door u worden voorgesteld en die een aanvulling vormen op of in strijd zijn met de Voorwaarden, worden uitdrukkelijk door Mercer afgewezen en zijn niet van kracht. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site en staan los van de voorwaarden van andere overeenkomsten die u met Mercer bent aangegaan.

 1. Instemming van de gebruiker met de algemene gebruiksvoorwaarden. U verklaart dat u de Voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat aan de Voorwaarden gebonden te zijn. U gaat er verder mee akkoord: (i) om te voldoen aan de toepasselijke Amerikaanse federale, staats-, lokale en buitenlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de overdracht van gegevens die zijn verkregen van de Site in overeenstemming met de Voorwaarden; (ii) om de Site niet te gebruiken voor illegale doeleinden; en (iii) om netwerken die verbonden zijn met de Site niet te verstoren.

 2. Intellectuele eigendom. Deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, lettertypen, inhoud, foto's, video, audio en afbeeldingen, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, internationale verdragen en/of andere eigendomsrechten en wetten van de VS en andere landen. De Site wordt ook beschermd als collectief werk of compilatie onder het Amerikaanse auteursrecht en andere wetten en verdragen. Alle afzonderlijke artikelen, columns en andere elementen waaruit de Site bestaat, zijn ook auteursrechtelijk beschermde werken. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsimago, logo's, ontwerpen en geluiden die verband houden met de Site zijn eigendom van Mercer of derden. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten inzake auteursrechten, handelsmerken en andere wetten, evenals eventuele aanvullende kennisgevingen of beperkingen inzake intellectueel eigendom op de Site.

 3. Geautoriseerd gebruik; beperkingen op het gebruik. U mag de Site niet gebruiken voor illegale doeleinden of op een manier die niet in overeenstemming is met de Voorwaarden. U stemt ermee in de Site uitsluitend te gebruiken voor het gebruik en het voordeel van u en uw eigen organisatie, en niet voor wederverkoop of andere overdracht aan, of gebruik door of ten behoeve van, een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in geen informatie op de Site te gebruiken, over te dragen, te distribueren of te verwijderen op een manier die kan concurreren met of schadelijk kan zijn voor de activiteiten van Mercer. U erkent dat de Site is ontwikkeld, samengesteld, voorbereid, herzien, geselecteerd en georganiseerd door Mercer en anderen (inclusief bepaalde andere informatiebronnen) door de toepassing van methoden en beoordelingsnormen die zijn ontwikkeld en toegepast door de uitgaven van aanzienlijke tijd, inspanning en geld en vormt waardevolle intellectuele eigendom en handelsgeheimen van Mercer en dergelijke anderen. U stemt ermee in om de eigendomsrechten van Mercer en alle anderen die rechten hebben op de Site te beschermen tijdens en na de looptijd van deze overeenkomst en om te voldoen aan alle redelijke schriftelijke verzoeken van Mercer of haar leveranciers van inhoud, apparatuur of anderszins ("Leveranciers") om de contractuele, wettelijke en gemeenschappelijke rechten van hen en anderen op de Site te beschermen. U stemt ermee in Mercer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer u zich bewust wordt van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Site door een partij of van een claim dat de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht, handelsmerk of andere contractuele, statutaire of common law-rechten.

 4. Verdere beperkingen op het gebruik. U MAG GEEN ENKEL DEEL VAN DE SITE KOPIËREN, REPRODUCEREN, RECOMPILEREN, DECOMPILEREN, DEASSEMBLEREN, REVERSE ENGINEEREN, DISTRIBUEREN, PUBLICEREN, WEERGEVEN, UITVOEREN, WIJZIGEN, UPLOADEN NAAR, ER AFGELEIDE WERKEN VAN MAKEN, VERZENDEN OF OP ENIGERLEI WIJZE EXPLOITEREN, BEHALVE DAT U MATERIAAL VAN DE SITE MAG DOWNLOADEN EN/OF EEN REDELIJK AANTAL KOPIEËN MAG AFDRUKKEN VOOR UW PERSOONLIJKE GEBRUIK OF GEBRUIK BINNEN UW ORGANISATIE, OP VOORWAARDE DAT ALLE KOPIEËN ALLE AUTEURSRECHTELIJKE EN ANDERE EIGENDOMSVERMELDINGEN BEHOUDEN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, MAG DE ANALYSE EN PRESENTATIE OP DE SITE NIET DOOR U WORDEN GERECIRCULEERD, HERVERDEELD OF GEPUBLICEERD ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MERCER. WIJZIGING VAN DE INHOUD VAN DE SITE IS EEN SCHENDING VAN HET AUTEURSRECHT VAN MERCER EN ANDERE EIGENDOMSRECHTEN. DAARNAAST MAG U GEEN ENKEL DEEL VAN DE SITE TE KOOP AANBIEDEN OF VERSPREIDEN VIA ENIG MEDIUM, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT TELEVISIE- OF RADIO-UITZENDINGEN VIA DE LUCHT, EEN COMPUTERNETWERK OF HYPERLINKFRAMING OP HET INTERNET ZONDER DE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN MERCER. DE SITE EN DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT OM EEN DATABASE VAN WELKE AARD DAN OOK TE BOUWEN, NOCH MAG DE SITE (GEHEEL OF GEDEELTELIJK) WORDEN OPGESLAGEN IN DATABASES VOOR TOEGANG DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ OF OM DATABASESITES TE DISTRIBUEREN DIE DE HELE SITE OF EEN DEEL ERVAN BEVATTEN. U MAG DE SITE OP GEEN ENKELE MANIER GEBRUIKEN OM DE KWALITEIT VAN GEGEVENS DIE DOOR U AAN DERDEN ZIJN VERKOCHT OF BIJGEDRAGEN, TE VERBETEREN. U MAG GEEN VAN DE HANDELSNAMEN, HANDELSMERKEN, SITEMERKEN EN LOGO'S GEBRUIKEN DIE OP DE SITE WORDEN WEERGEGEVEN (GEZAMENLIJK "MERKEN "), BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE VOORWAARDEN. NIETS DAT OP DE SITE OF ELDERS VERSCHIJNT, MAG WORDEN OPGEVAT ALS HET VERLENEN, DOOR IMPLICATIE, UITSLUITING OF ANDERSZINS, VAN EEN LICENTIE OF RECHT OM MERKEN TE GEBRUIKEN. U DE SITE, DE DAARIN OPGENOMEN INFORMATIE OF DE NAMEN OF MERKEN VAN DE MERCER NIET ZULT GEBRUIKEN IN ONGEVRAAGDE MAILINGS OF SPAMMATERIAAL EN GEEN ONGEWENSTE MAILINGS ZULT VERZENDEN NAAR EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DE SITE GEBRUIKT.

 5. Communicatiediensten. Deze Site kan nieuwsgroepen, forums en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het publiek in het algemeen of met een groep (gezamenlijk "Communicatiediensten"). Mogelijk moet u zich registreren om de Communicatiediensten te kunnen gebruiken. U gaat ermee akkoord om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord als gevolg van uw registratie te handhaven en u gaat ermee akkoord om het niet bekend te maken aan een andere persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en dat u verantwoordelijk bent voor elke schending van deze verplichting, inclusief alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke schending, zonder beperking. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord. U gaat er ook mee akkoord om onmiddellijk contact op te nemen met Mercer als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord is gecompromitteerd.

We kunnen u en andere gebruikers de mogelijkheid bieden om inhoud te plaatsen of in te dienen via de Communicatiediensten op deze Site. Mercer onderschrijft geen berichten van gebruikers en ze mogen niet worden beschouwd als een weerspiegeling van de meningen of standpunten van Mercer. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u plaatst of anderszins indient via de Communicatiediensten, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en het auteursrecht. U stemt ermee in de Communicatiediensten alleen te gebruiken voor het plaatsen, verzenden en ontvangen van berichten en materiaal dat gepast is en verband houdt met de betreffende Communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat u bij het gebruik van een Communicatiedienst:

 • De wettelijke rechten (zoals het recht op privacy en publiciteit) van anderen belasteren, misbruiken, intimideren, stalken, bedreigen of anderszins schenden.
 • Ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden.
 • Bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door het recht op privacy van publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen.
 • Bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma's bevatten die de werking van de computer van een ander kunnen beschadigen.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor enig zakelijk doel, tenzij dergelijke Communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramideschema's of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Download bestanden die door een andere gebruiker van een Communicatiedienst zijn geplaatst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat ze niet op een dergelijke manier wettelijk kunnen worden gedistribueerd.
 • Vervalsen of verwijderen van auteursattributies, juridische of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload.
 • Het beperken of verhinderen van het gebruik en het genieten van de Communicatiediensten door een andere gebruiker.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Informatie over anderen te verzamelen of anderszins te verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Geen toepasselijke wet- of regelgeving zult schenden.

Mercer is niet verplicht om toezicht te houden op de Communicatiediensten. Mercer behoudt zich echter het recht voor om materialen die op een Communicatiedienst zijn geplaatst te beoordelen en naar eigen goeddunken te verwijderen. Mercer behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een of alle Communicatiediensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, om welke reden dan ook.

Mercer zal alle persoonlijke informatie die zij via deze Site verzamelt beheren in overeenstemming met haar Privacyverklaring op  https://www.mercer.com/footer/privacy-notice. In overeenstemming met haar Privacyverklaring behoudt Mercer zich het recht voor om te allen tijde alle informatie openbaar te maken die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid, of om informatie of materialen geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken van Mercer te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Mercer claimt geen eigendom van de materialen die u aan Mercer verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of post, uploaden, in te voeren of in te dienen bij Communicatiediensten (gezamenlijk "Inzendingen"); echter door te posten, uploaden, invoeren, het verstrekken of indienen van uw Inzending die u aan Mercer verleent, haar gelieerde ondernemingen, sublicentiehouders en andere gebruikers van deze Site toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de bedrijfsvoering van hun bedrijf, waaronder, zonder beperking, de rechten om: kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk weergeven, openbaar optreden, reproduceren, bewerken, uw Inzending vertalen en herformatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin bepaald. Mercer is niet verplicht om een Inzending die u verstrekt te plaatsen of te gebruiken en kan een Inzending op elk moment naar eigen goeddunken van Mercer verwijderen of bewerken.

U begrijpt ook dat alles wat u plaatst als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk wordt beschouwd, en door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inzending garandeert u en verklaart u dat u alle rechten op uw Inzending bezit of anderszins beheert zoals beschreven in deze sectie, inclusief, zonder beperking, alle rechten die nodig zijn voor u om de Inzendingen te verstrekken, plaatsen, uploaden, invoeren of indienen.

 6. Licentie. U verwerft geen rechten of licenties in of op de Site en materialen die daarin zijn opgenomen, behalve het beperkte recht om de Site te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden.

 7. Koppelen en kadreren. Mercer verbiedt het cachen van de Site, ongeautoriseerde hypertextlinks naar deze Site en het kaderen van materialen die beschikbaar zijn via deze Site. Mercer behoudt zich het recht voor om ongeautoriseerde links of frames uit te schakelen en wijst specifiek elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van andere internetsites die aan deze site zijn gekoppeld. Andere internetsites die links naar deze Site bevatten, hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleidslijnen. Toegang tot andere internetsites die aan de Site zijn gekoppeld, is op eigen risico en Mercer wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke websites af.

 8. Koppelen. Zonder specifieke, schriftelijke toestemming van Mercer mag u specifiek niet linken naar deze Site, noch naar de startpagina, noch naar een andere pagina die zich één of meerdere niveaus lager dan de startpagina bevindt ("deep link "), noch mag u inhoud van deze Site op een andere website ("frame ") plaatsen of presenteren.

 9. Rechten voorbehouden. Alle huidige en toekomstige rechten in en op handelsgeheimen, octrooien, auteursrechten, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, databases, knowhow en andere eigendomsrechten van welke aard dan ook onder de wetten van een overheidsinstantie, binnen- of buitenlands, inclusief rechten in en op alle aanvragen en registraties met betrekking tot de Site (de "IE-rechten") zullen, tussen u en Mercer, te allen tijde het exclusieve eigendom van Mercer zijn en blijven. Alle huidige en toekomstige rechten op en eigendom van de Site (inclusief het recht om de Site en delen van de Site te exploiteren over enige huidige of toekomstige technologie) zijn voorbehouden aan Mercer.

 10. Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid. De informatie op deze site biedt alleen een algemeen overzicht van de behandelde onderwerpen, is niet bedoeld als advies over een individuele situatie en mag niet als zodanig worden gebruikt en vormt geen vervanging voor het verkrijgen van uw eigen belasting- of juridisch advies. Raadpleeg uw verzekering en juridische adviseurs voor specifieke dekkingskwesties. Alle verzekeringsdekking is onderworpen aan de voorwaarden en uitsluitingen van de toepasselijke individuele polissen. Mercer kan niet garanderen dat een verzekering kan worden afgesloten voor een bepaalde klant of voor een bepaald risico.

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site op uw eigen risico is en erkent dat de Site en alles wat daarin is opgenomen, waaronder, maar niet beperkt tot, inhoud, diensten, goederen of advertenties, of documenten op de Site (de "Items") worden verstrekt op een "IN HUIDIGE STAAT" en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Site en de Items, waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete verklaringen, garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, niet-inbreuk, aanspraak, geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik, prestaties, beschikbaarheid, tijdigheid, juistheid of volledigheid. Mercer garandeert niet dat de Site compatibel is met uw apparatuur of vrij is van fouten of virussen, wormen of "Trojaanse paarden" en is niet aansprakelijk voor enige schade die u kunt lijden als gevolg van dergelijke destructieve functies. U gaat ermee akkoord dat Mercer, zijn Leveranciers en zijn externe agenten hebben geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor: (i) letsel of schade, hetzij veroorzaakt door nalatigheid van Mercer, zijn werknemers, onderaannemers, agenten, Leveranciers of anderszins ontstaan in verband met de Site; of (ii) een fout, onnauwkeurigheid, weglaten, vertraging of enig ander defect op de Site veroorzaakt door uw computerapparatuur of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site op dergelijke apparatuur; of (iii) elk vertrouwen dat u stelt op de Items zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Links van of naar websites buiten de Site zijn alleen bedoeld voor gebruiksgemak. Mercer beoordeelt, onderschrijft, keurt of beheert geen sites die zijn gekoppeld van of aan de website mercer.com, de inhoud van die sites, de daarin genoemde derden of hun producten en diensten. Linken naar een andere site is op eigen risico en Mercer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade in verband met linken. De inhoud van andere websites, diensten, goederen of advertenties die aan de Site kunnen worden gekoppeld, wordt niet onderhouden of beheerd door Mercer. Links naar downloadbare softwaresites zijn alleen voor het gemak en Mercer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele problemen of gevolgen in verband met het downloaden van de software. Mercer is daarom niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud of nauwkeurigheid van andere websites, diensten of goederen die kunnen worden gekoppeld aan of geadverteerd op de Site. Mercer geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot het gebruik van de links op of naar de Site; (b) garandeert de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid of toereikendheid van andere websites, diensten, goederen of advertenties die aan de Site kunnen zijn gekoppeld; of (c) onderschrijft, expliciet of impliciet, andere websites, diensten, goederen of advertenties die aan de Site kunnen zijn gekoppeld. Mercer is ook niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid of voortdurende beschikbaarheid van de telefoonlijnen en apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Site. U begrijpt dat Mercer en/of externe bijdragers aan de Site te allen tijde ervoor kunnen kiezen om de toegang tot hun inhoud onder de Voorwaarden te blokkeren of te verbieden.

 11. Beperking van aansprakelijkheid. GAAT U ERMEE AKKOORD DAT IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, ZAL FUSEREN, ZIJN LEVERANCIERS OF ZIJN EXTERNE AGENTEN AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECT, INCIDENTEEL, GEVOLG, SPECIAAL, STRAF- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, ZELFS ALS EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN MERCER SPECIFIEK IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE OF LINKS OF ITEMS OP DE SITE OF EEN BEPALING VAN DE VOORWAARDEN, ZOALS, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERWACHTE WINST OF VERLOREN ZAKEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID OMVAT, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, DE OVERDRACHT VAN VIRUSSEN DIE DE APPARATUUR VAN EEN GEBRUIKER KUNNEN INFECTEREN, HET FALEN VAN MECHANISCHE OF ELEKTRONISCHE APPARATUUR OF COMMUNICATIELIJNEN, ONBEVOEGDE TOEGANG OF OVERMACHT. MERCER KAN EN GARANDEERT GEEN CONTINUE, ONONDERBROKEN OF VEILIGE TOEGANG TOT DE SITE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE. DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN DAAROM MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. U KUNT ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. ALLE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEBT ALS GEVOLG VAN DE TOEPASSING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING IN DEZE RECHTSGEBIEDEN WORDEN NIET BEÏNVLOED DOOR DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

 12. Verklaringen en garanties. U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat u: (i) ten minste 18 jaar oud bent en/of de bevoegdheid en autoriteit hebt om deze overeenkomst aan te gaan; (ii) juridisch bindende contracten kunt sluiten onder de toepasselijke wetgeving; (iii) geen rechten zult gebruiken die hieronder worden verleend voor onwettige doeleinden; en (iv) de Site alleen zult gebruiken zoals uiteengezet in deze Voorwaarden.

 13. Schadeloosstelling. U gaat ermee akkoord, op eigen kosten, om schadeloos te stellen, Mercer en zijn werknemers verdedigen en schadeloos stellen, vertegenwoordigers, Leveranciers en agenten, tegen een claim, kostuum, actie of andere procedure, voor zover gebaseerd op of voortvloeiend uit uw gebruik van de Site, of links op de Site, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) uw gebruik of iemand die het gebruik van de Site door uw computer gebruikt; (ii) een schending van de Voorwaarden door u of iemand die uw computer gebruikt; (iii) een claim dat elk gebruik van de Site door u of iemand die uw computer gebruikt inbreuk maakt op een IE-recht (zoals hierin gedefinieerd) van een derde partij, of enig recht op persoonlijkheid of publiciteit, smadelijk of lasterlijk is, of anderszins leidt tot letsel of schade aan een derde partij; (iv) eventuele verwijderingen, toevoegingen, inbrengingen of wijzigingen aan, of enig ongeoorloofd gebruik van, de Site door u of iemand die uw computer of wachtwoord gebruikt; of (v) een verkeerde voorstelling van zaken of schending van de vertegenwoordiging, garantie of convenant door u in dit document. U gaat ermee akkoord alle kosten, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) te betalen, evenals de kosten die worden toegekend of gemaakt door of in verband met of voortvloeiend uit een dergelijke claim, rechtszaak, actie of procedure.

 14. Beëindiging. U of Mercer kan deze Voorwaarden te allen tijde en met onmiddellijke ingang met of zonder reden beëindigen. U kunt de Voorwaarden beëindigen door het gebruik van de Site stop te zetten en alle materialen die van de Site zijn verkregen te vernietigen. Deze Voorwaarden worden onmiddellijk beëindigd zonder kennisgeving van Mercer als Mercer naar eigen goeddunken bepaalt dat u niet hebt voldaan aan een bepaling van deze Voorwaarden. Bij beëindiging door u of na kennisgeving van beëindiging door Mercer, moet u onmiddellijk alle materialen die zijn verkregen van de Site en alle kopieën daarvan vernietigen. Secties 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 en 23 blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

 15. Toepasselijk recht. Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de staat New York, zonder uitvoering te geven aan de beginselen van conflictenrecht daarvan. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in New York County met betrekking tot alle juridische procedures die voortvloeien uit deze overeenkomst, en afstand te doen van enig bezwaar tegen de gepastheid of het gemak van de plaats van zitting in dergelijke rechtbanken.

 16. Toegang buiten de Verenigde Staten. Als u ervoor kiest om de Site van buiten de Verenigde Staten te bezoeken, bent u verantwoordelijk voor de naleving van buitenlandse en lokale wetten. Mercer zal geen verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling, risicoconsulting, claims of andere diensten aanbieden of enig voordeel bieden voor zover de levering van dergelijke diensten of voordelen de toepasselijke wetgeving zou schenden of Mercer of haar dochterondernemingen zou blootstellen aan een sanctie, verbod of beperking onder resoluties van de VN-Veiligheidsraad of onder andere handels- of economische sancties, wetten of voorschriften Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u alle lokale en buitenlandse wetten naleeft.

 17. Diversen. Officiële correspondentie moet per post worden verzonden naar:

 Mercer (VS) LLC

 Kantoor van de General Counsel

 t.a.v.: Website Inquiries

 1166 Avenue of the Americas

 New York, New York 10036

 18. Bepaalde delen van deze Site zijn onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van dergelijke gebieden, of een deel daarvan, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de aanvullende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke gebieden. 

 19. Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht te zijn gescheiden van de rest van deze Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen.

 20. Geen toewijzing. De bepalingen van deze Voorwaarden komen ten goede aan en zijn bindend voor elk van Mercer en zijn opvolgers en rechtverkrijgenden en gerelateerde personen, en u en uw erfgenamen, executeurs, beheerders, opvolgers, toegestane rechtverkrijgenden en persoonlijke vertegenwoordigers. U mag deze Voorwaarden of uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mercer die naar eigen goeddunken van Mercer kan worden onthouden. Mercer kan deze Voorwaarden en haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder uw toestemming overdragen.

 21. Geen ontheffing. Geen enkele toestemming of verklaring van afstand door een van de partijen bij of van een schending of verzuim door de andere partij bij de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden zal worden beschouwd of opgevat als een toestemming of verklaring van afstand van een voortdurende schending of verzuim of enige andere schending of verzuim van die of enige andere verplichtingen van die partij. Geen enkele toestemming of verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij schriftelijk en ondertekend door beide partijen.

 22. Volledige overeenkomst.  Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan.

 23. Auteursrechtagent

De auteursrechtagent van Mercer is in geval van een Kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht te bereiken op:

 Mercer (VS) LLC

 Kantoor van de General Counsel

 t.a.v.: Auteursrechtagent

 1166 Avenue of the Americas

 New York, NY 10036 

Als u van mening bent dat er inhoud op de Site is die inbreuk maakt op uw auteursrechtelijk beschermde werk, verstrek dan de volgende informatie aan de Auteursrechtagent van Mercer:

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;

(b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;

(c) een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt zich op deze Site bevindt;

(d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(e) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en

(f) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw Kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Lees de wet op de verklaring inzake moderne slavernij