Hoe institutionele beleggers hun portefeuilles in lijn kunnen brengen met het Parijsakkoord 

Wij merken dat ESG-beleggen vaak wordt geassocieerd met lagere verwachte rendementen. De vraag is of dit terecht is.   

ESG staat voor Environmental, Social & Governance en is een allesomvattende en inmiddels veelgebruikte term. Ook worden vaak de aanduidingen duurzaam beleggen, maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB), Responsible Investing (RI) en Sustainable Investing (SI)  gebruikt. De verwachting is dat dit de drijvende kracht wordt in financiële markten. Ook landen en bedrijven laten zich bij het nemen van beslissingen steeds meer leiden door deze principes (al dan niet gedwongen). De impact van klimaatveranderingen (van beleggingsportefeuilles) staat ook hoog op de agenda bij institutionele beleggers en de laatste jaren is de vraag naar ESG-gerelateerde beleggingsproducten dan ook sterk gestegen.

ESG Sustainable Investing, wordt de norm 

Data van 1 januari 2016 tot 30 november 2021. MSCI ESG Focus is een geoptimaliseerde benadering die is ontworpen om de ESG-blootstelling te maximaliseren. MSCI SRI is een 25% best-in-class sectorbenadering; MSCI ESG Screened bevat de ‘standaard’ ESG criteria en MSCI ESG Universal Index vertegenwoordigt een ESG-'tilt'; MSCI ACWI ESG Universal legt de nadruk op bedrijven met een robuuste MSCI ESG rating en ESG Trend; MSCI ACWI Index omvat alle midden- en grote bedrijven in ontwikkelde- en opkomende markten.

Route naar Sustainable Investing 

Als Mercer hebben we recent een Sustainable Investment Declaration[3] opgesteld waarin we onze visie op duurzaam beleggen toelichten. We vinden het onze taak om klanten goed te begeleiden in deze vaak complexe materie. Daarom is er voor institutionele beleggers een pad ontworpen met vier stappen in de route naar Sustainable Investing (SI). Deze route start met beliefs, dan volgen beleid en proces, en uiteindelijk implementatie in de portefeuille.
  1. Beliefs
  2. Policy
  3. Process
  4. Portfolio
Na deze vier stappen kan SI worden geïmplementeerd in de beleggingsportefeuilles. Deze implementatie kan op een aantal manieren plaatsvinden:
  •  Screening (uitsluiting)
  • Integratie
  • Stewardship (stembeleid en engagement)
  • Impactbeleggen
Uitsluiting en stewardship zijn al veelvuldig gebruikte instrumenten door beleggers en integratie en impactbeleggen winnen steeds meer gebied. Met name impact beleggen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht en Mercer ziet hier veel mogelijkheden in.

Stapsgewijs richting Parijs met het ACT-kader 

Het Akkoord van Parijs werd in 2015 door 196 landen ondertekend en is de eerste bindende mondiale overeenkomst over klimaatverandering. Het akkoord schetst een wereldwijd kader om de opwarming van de aarde tot ruim onder 2°C te houden en te streven naar een beperking tot 1,5°C. Een van de gevolgen voor institutionele beleggers is een groeiende noodzaak en behoefte aan inzicht in de blootstelling aan klimaat- en uitstootrisico’s van hun beleggingsportefeuille. Veel institutionele beleggers weten niet precies hoe zij hun CO₂-uitstoot kunnen beperken of verminderen in hun portefeuilles.

Wij hebben ons als Mercer eraan gecommitteerd dat onze eigen fondsen en portefeuilles in 2050 CO₂-neutraal zijn, in lijn met het Parijsakkoord. Om ook onze klanten hierbij te helpen is er een speciaal kader ontwikkeld: het "Analytics for Climate Transition" (ACT)-kader. Hiermee kunnen institutionele beleggers klimaatbestendige portefeuilles samenstellen, met een lange termijn horizon. Het kader biedt een stapsgewijze aanpak, om ervoor te zorgen dat de beleggingsportefeuilles bijdragen aan de gewenste doelstellingen. Een uiteindelijke doelstelling kan bijvoorbeeld zijn het behalen van een ‘CO₂-neutrale’ beleggingsportefeuille in 2050. Uiteraard zijn doelstellingen altijd klantspecifiek.

Specifiek beleggen om onder de grens van <2ºC opwarming van de aarde te blijven, erkent de risico’s van veranderingen die nu en in de toekomst plaatsvinden. En de kansen. De beleggingsportefeuille herstructureren met een transitieplan geeft antwoord op belangrijke vragen. Hoe kunnen emissies worden verminderd en beleggingsdoelstellingen worden gehaald? Hoe kunnen emissiereducties worden gerealiseerd zonder alleen bedrijven met een hoge CO₂-uitstoot uit te sluiten? Hoe kan een doelstelling worden geformuleerd die wordt geïmplementeerd en hoe wordt deze gemonitord?

Het ACT-kader bestaat uit vier stappen. De eerste stap is inzicht krijgen in de CO₂-uitstoot van de huidige beleggingsportefeuille. In een dashboard wordt de uitstoot per beleggingscategorie (op basis van de feitelijke beleggingen) berekend.

Vervolgens worden de beleggingen weergegeven, met daarbij de afstemming van de portefeuille op de transitie, om inzicht te krijgen in de blootstelling van beleggingen die goed (‘groen’) of niet goed (‘grijs’) zijn afgestemd op de klimaattransitie. Er wordt niet alleen gekeken naar de huidige CO₂-uitstoot, ook toekomstige klimaatrisico’s worden meegenomen in de analyse. Dit levert een duidelijk inzicht en een voorgesteld transitieplan op, passend bij de doelstellingen van de klant.

De derde stap visualiseert de doelstellingen op basis van een tijdlijn met tussentijdse doelstellingen. Bijvoorbeeld het verminderen van de CO₂-uitstoot met 30% voor 2025 en met 50% voor 2030, waarbij ook de doelstelling wordt vastgesteld voor 2050 (of een ander gewenst tijdstip).

Tot slot wordt het transitieplan geïmplementeerd en de beleggingsportefeuille (waar nodig) geherstructureerd. Om ervoor te zorgen dat de portefeuille wordt afgestemd op de doelstellingen vindt er een continue monitoring plaats van de beleggingen en wordt er actie ondernomen als er een kans is dat een streefdoel niet gerealiseerd wordt.

Verder wordt er engagement met bedrijven gezocht en gebruik gemaakt van het stemrecht.

Het Mercer ACT-kader kan institutionele beleggers helpen hun beleggingsportefeuilles aanpassen om de impact op het klimaat te reduceren. Zo worden portefeuilles steeds verder in lijn gebracht met het Parijsakkoord.

Bronnen:

Gerelateerde oplossingen
    Gerelateerde inzichten