God styring kan styrke porteføljen din 

High angle shot of a young businesswoman explaining work related stuff during a presentation to work colleagues in a boardroom
1. januar 2023

Vi mener at det å ha et sterkt styringsrammeverk er avgjørende for langsiktig suksess og motstandsdyktighet i motgang.

Styring er et emne som ofte overses av travle investorer, da det kan virke mindre spennende enn allokering av aktivaer eller øvelser for ledervalg. Vi mener det er viktig å møte noen av de største utfordringene organisasjonen står overfor.

Utfordringer som institusjonelle investorer står overfor

 • Lavere avkastning og usikkerhet

 • Driftsineffektivitet

 • Økt kompleksitet og regulering

 • Leder- og strategioversikt

 • Likviditetsledelse

 • Kostnadstransparens og -administrasjon

Hva er god porteføljestyring?

Å optimalisere investeringsporteføljen din for å få tilgang til muligheter og redusere risikoer er bare én del av å oppnå langsiktige mål. Å sørge for at du har en robust driftsstruktur og prosesser på plass er avgjørende for organisasjonens evne til å navigere gjennom gode og dårlige tider.

Det å ha et sterkt styringsrammeverk kan bidra til å effektivisere beslutningsprosessen og potensielt gi deg en viktig fordel når du investerer. Dette betyr å delegere oppgaver til erfarne spesialistteam, enten internt eller eksternt, samtidig som man opprettholder klare rapporteringslinjer og danner grunnlaget du kan bygge ut strategien og porteføljen din fra.

God styring bør hjelpe deg med å:

 • Angi en optimal investeringsstrategi som tar hensyn til de unike faktorene som påvirker organisasjonen din.
 • Holde deg oppdatert på markedsbevegelser som påvirker porteføljeallokeringer og reagere i tråd med disse.
 • Overvåke rente- og inflasjonsrisikoer som kan redusere langsiktig investeringsavkastning.
 • Identifisere driftsfarer, som handelsfeil og likviditetsfeller, med sikte på å redusere disse risikoene.

Det vi kaller en «styringsfordel» hjelper deg med å være trygg på hvordan investeringsporteføljen din vil oppføre seg, selv under de tøffeste markedsforholdene.

En styringsfordel hjelper kundene våre med å få tilgang til tidsriktig informasjon, reagere raskt og ta effektive beslutninger. Dette gjør det mulig for dem å håndtere risiko og fange opp kommende muligheter. God styring understøtter alt vi gjør.
Michael Dempsey

President, Investments & Retirement

Ta kontroll over porteføljen din

I løpet av de siste 15 årene har vi sett hvordan sterk investeringsstyring kan forbedre resultatene og holde deg fokusert på målene dine, uansett markedsforhold.

Globale hendelser som finanskrisen i 2007–09 eller covid-19-pandemien ga oss gode eksempler på hvordan et robust rammeverk kan hjelpe til med å navigere gjennom de vanskeligste periodene. Å vite hvordan man skal reagere før ting skjer, skaper tillit til langsiktig motstandsdyktighet i porteføljen din.

Bedre styring handler om å gi deg kontroll over investeringsporteføljen og strategien din. Vi har identifisert noen nøkkelfaktorer som kan påvirke styrken i investeringsstyringen din.

Viktige trinn for en god styringsinvesteringsprosess 

Det første trinnet er å være tydelig på hva du prøver å oppnå. Å uttrykke dette tydelig vil hjelpe deg med å bygge en styringsstruktur som styres i denne retningen.

Når du vet hvor du vil ende opp, kan du begynne å planlegge reisen. Investeringsstrategien bør gjenspeile målene dine med passende nivåer av mangfoldiggjøring og kompleksitet.

Du kan stille deg selv spørsmål som «hvor mye vil du gjøre internt og hvor mye vil du utkontraktere?», «vil du samarbeide direkte med aktivaforvaltere eller vil du bruke tredjepartsspesialister?» og «hvordan vil du opprettholde effektiv oversikt over leverandørene dine?».

Å forstå hvordan ulike strategier, aktivaklasser og markeder samhandler med hverandre vil hjelpe deg med å bygge en effektiv og mangfoldig portefølje.

Aktivaallokering er en av de viktigste beslutningene en investor tar. En grundig risikovurdering er avgjørende for å bygge en portefølje som prøver å oppfylle målene dine, samtidig som den også er posisjonert for å kapitalisere på muligheter og redusere uforutsette risikoer til rett tid. 

Forskning og utvelgelse av aktivaforvaltere er en spesialistferdighet som krever betydelige ressurser. Selv verdens største statsfond er helt eller delvis avhengige av spesialistforskningsleverandører. Driftsmessig selskapsgjennomgang er også en spesialistferdighet som igjen nesten alle institusjonelle investorer har en tendens til å utkontraktere til spesialistleverandører.

Å sette klare retningslinjer for rebalansering av porteføljen din til en fast plan for aktivaallokering vil hjelpe deg med å administrere inn- og utstrømninger, og med å holde en disiplinert og langsiktig tilnærming gjennom vanskelige tider.

Å ha en klar plan, etablerte prosesser og pålitelige rapporteringslinjer vil bidra til å oppfylle alle regulatoriske krav, og sikrer åpenhet og ansvarlighet.

Effektiv og virksom oversikt krever klare rapporteringslinjer og regelmessig, klar og direkte kommunikasjon med aktivaforvaltere og andre leverandører. Dette vil hjelpe deg med å identifisere, forstå og håndtere risikoer som og når de oppstår.

Kanskje de mest ressurskrevende aktivitetene i investeringsprosessen er overvåking av porteføljer og ledere samt rapportering til alle interessenter om alle aktiviteter. Det er avgjørende å ha de riktige ressursene og den rette infrastrukturen for å gjøre dette effektivt, ellers vil ikke interessenter føle seg trygge på investeringsprosessen.

En blåkopi for motstandsdyktighet

Det å sikre en sterk styringsstruktur bidrar til å bygge en sterk base som gjør at du kan holde deg oppdatert på hva som skjer i dag og være klar til å møte hva enn fremtiden måtte bringe.

«Styringsfordelen» i praksis

Pandemien minnet oss på at finansmarkedene er ute av vår kontroll. Hvis du allerede hadde tatt opp spørsmålet om styring i organisasjonen din, hadde du én ting mindre å bekymre deg for. Vi kan ikke kontrollere hva globale markeder gjør, men vi kan kontrollere reaksjonene våre og beslutningene vi tar. Dette er essensen av «styringsfordelen». Investorer som var godt forberedt på pandemien hadde:

 • Vedtatte mangfoldiggjorte strategier
 • Etablerte driftsstrukturer som klart definerte og tildelte oppgaver
 • Effektive retningslinjer og prosesser for risikostyring på plass
 • I noen tilfeller ble dynamiske strategier benyttet for å fange opp muligheter og redusere risikoer.

Ved å ta opp disse og de andre områdene som er beskrevet i denne artikkelen, kan du få tilgang til informasjon til rett tid, ta effektive beslutninger og reagere raskere enn andre som kanskje ikke har like robuste strukturer på plass. 

I gode og dårlige tider 

Det er også nyttig å ha en «styringsfordel» i mer konvensjonelle tider. Et robust rammeverk tildeler viktige driftsoppgaver, som rebalansering, til fagfolk som er best egnet til å utføre dem.

Det kan også glatte ut endringer på aktivaklasse- eller forvalternivå og bidra til å administrere kostnader på tvers av en portefølje. Dette gir deg mer tid til å identifisere nye muligheter og innovere for å gjøre fremskritt mot målene dine ved å gjennomføre nye investeringsstrategier og ideer gjennom høykvalitets aktivaforvaltere som har blitt forsket på av erfarne fagfolk.

Alt dette er avgjørende for å hjelpe deg med å forberede deg på hva fremtiden kan bringe.

Styrking av prosessene dine 

Ved å dele styringsoppgaver inn i strategiske prioriteringer og pågående aktiviteter, kan du tydelig se og bestemme hvor tiden brukes mest nyttig – og hvordan du best kan utføre ditt forvaltningsansvar. Du kan ønske å ansette eller forbedre interne team eller utkontraktere funksjoner til eksterne leverandører for å hjelpe deg med å fokusere på andre områder.

Det finnes ikke noe enkelt svar på hvordan man kan skape et robust styringsrammeverk, og du bør heller ikke føle deg presset inn i en ferdigprodusert løsning. Avhengig av organisasjonens størrelse, skala, modenhet og interne ekspertise, trenger du en spesifikk struktur som gjenspeiler behovene dine.

Ingen kan forutsi fremtiden til globale markeder eller økonomier, eller hvilke eksterne faktorer som kan påvirke dem. Det betyr at det er viktig for deg å ha de riktige strukturene og prosessene på plass for å håndtere risikoer, ta bedre beslutninger, holde målene dine i rute og optimalisere resultatene dine. 

Relaterte emner

Relaterte løsninger
  Relevant innsikt