Denmarks pensionsystem er i top 3 i verden 

Danmark i top tre i det globale pensionsindeks for 2021.

 

  • Island, der deltager i indekset for første gang, træder direkte ind på førstepladsen.
  • Danmark forbedrer sin score, men falder en plads tilbage og ligger nu på tredjepladsen.
  • Island, Holland og Danmark er eneste lande i højeste rating-klasse (over 80 point).
  • Ulighed i pensionsformuen mellem mænd og kvinder er et gennemgående træk på tværs af landene, og alle landes pensionssystemer er i den forbindelse præget af svagheder.
  • Indekset sammenligner nu 43 pensionssystemer og omfatter to tredjedele af verdens befolkning.

 

Med Islands debut på førstepladsen skubbes Holland og Danmark ned af ranglisten til henholdsvis anden og tredjepladsen i den 13 udgave af Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) efter at have været i tæt konkurrence om førstepladsen gennem det seneste årti. Danmark forbedrer sin dog sin samlede score og er sammen med Holland og Island de eneste tre lande med en samlet score over 80 point.

 

I år ser rapporten desuden nærmere på hvor gode verdens pensionssystemer er i forhold til ligestilling mellem kønnene, hvor der fortsat er en del at gøre for at reducere forskellen mellem mænds og kvinders pensionsopsparing.

 

MCGPI analysen er den mest omfattende af sin slags og omfatter nu 65 procent af verdens befolkning. Rapporten indekserer pensionssystemer i 43 lande og belyser områder for hvert land, hvor der er plads til forbedringer/reformer for at opnå mere tilstrækkelige og bæredygtige opsparings og forsikringssystemer. De tre bedste systemer i analysen som alle er i kategorien A – herunder Danmark – er kendetegnet ved at være bæredygtige og have god regulering på området.

 

Præsident og CEO af CFA Instituttet, Margaret Franklin udtaler, at det er afgørende at afdække, hvorledes der kan opnås mulige forbedringer i verdens pensionssystemer.

 

“Pandemien har tydeliggjort den sociale- og økonomiske ulighed der eksisterer mange steder i verden. Ser vi på landskabet for langsigtede investeringer, er det præget af udfordringer med ekstremt lave renteniveauer, som øger kompleksiteten i at sprede investeringerne og reducere risici samtidig med at kunne levere et fornuftigt afkast til verdens fremtidige pensionister”, siger Ms Franklin.

 

“En yderligere udfordring, der præger alle pensionssystemer i undersøgelsen, er den ulige fordeling i størrelsen af mænds og kvinders opsparing, og de ydelser de vil få udbetalt i pensionsårene. For at gøre op med de ulige opsparinger bør politikere og de lovgivende instanser sætte ind for at afdække årsagerne til uligheden og søsætte initiativer til at sikre, at alle uanset køn kan få en finansielt tryg alderdom,” afslutter Ms Franklin.

 

Senior Partner hos Mercer og hovedforfatter på rapporten Dr. David Knox, er enig med Ms Franklin i, at det er afgørende og på høje tid, at aktørerne på pensionsområdet handler på de systemiske udfordringer.

 

“Regeringer verden over har stimuleret deres landes økonomi for at afbøde effekten af COVID-19 pandemien. Det har øget mange lands gældsbyrde og begrænset råderummet for regeringer verden over til fremover at understøtte deres aldrende befolkning. Flere af verdens pensionssystemer er gået i gang med at omlægge fra garanterede ydelsesbaserede pensionsplaner til bidragsbaserede opsparingsplaner, og på trods af de indeværende udfordringer, er det afgørende at den bevægelse fortsætter – eller endda accelereres. Vi skal alle hver især som individer tage mere ansvar for vores pensionsopsparing, og der er brug for et solidt regelsæt, der skaber stabile og trygge rammer for vores opsparinger,” udtaler Dr. Knox.

 

Anbefalinger til Danmark

For Danmark fremhæver rapporten, at vi kan forbedre vores score ved

 

  • at reducere den relativt høje gældsætning i vores husstande.
  • at indføre regler, der beskytter begge parters interesser i tilfælde af skilsmisse.
  • at indføre et krav om, at alle pensionsordninger skal udarbejde en offentligt tilgængelig årsrapport.

”Forbedringsforslagene for Danmark er ikke nye i forhold til foregående år, og vores score er så høj (se figur), at jeg ikke ser, at rapporten giver grundlag for større ændringer. Ser vi på de enkelte punkter, er det danske realkreditsystem unikt, og giver i sådanne sammenligninger ofte et skævt billede i forhold til øvrige lande, hvor gælden i de danske hustande bliver relativt høj. I Danmark er pensionsopsparinger som udgangspunkt særeje. Dvs. skulle en skilsmisse komme på banen er pensionsopsparingen ikke genstand for deling. Det giver i mange tilfælde en skæv fordeling, da der i Danmark desværre også eksisterer en kønsmæssig pensionskløft, hvor mænd typisk har en større pensionsopsparing end kvinder. Her er det op til de enkelte parter at tegne en ægtepagt, hvis de ønsker en anderledes fordeling. Det er helt på frivillig basis, og jeg tør ikke udtale mig om hvor mange ægtepagter, der rent faktisk tegnes. Det sidste forslag går mere på integriteten af systemet i forhold til transparens og offentliggørelse af informationer. Danmark scorer forsat højt på integritet i undersøgelsen og i den henseende er jeg heller ikke bekymret, da regler og lovgivning på området er veletablerede, og systemet gennem mange år ikke har vist tegn på graverende svagheder”, udtaler Jannik Andersen, Head of Partners & Analytics i Mercer Danmark.

Forskelle i pensionsudbetalinger til mænd og kvinder

MCGPI rapporten tilkendegiver, at der ikke er enslydende årsager til pensionskløften mellem kønnene på tværs af regioner, men bekræfter samtidig at der eksisterer afgørende forskel i mænds og kvinders pensionsopsparing.

 

“Årsagerne til forskellen i pensionsopsparing mellem kønnene er mangeartede og forskellige. Hver region og land har både samfunds- og arbejdsmarkedsrelaterede faktorer, der bidrager til at kvinder står finansielt væsentligt dårligere end mænd i pensionsårene,” siger Dr. Knox.

 

De arbejdsmarkedsrelaterede faktorer er relativt velkendte – flere kvinder er på deltid, arbejder i jobs med lavere løn, og er væk fra arbejdsmarkedet i længere tid bl.a. i forbindelse med barsel – men analysen viser også, at mange pensionssystemer er designet på en måde, der forstærker forskellen. Det omfatter for eksempel ikke-obligatorisk optjening af pensionsydelser under forældreorlov, fravær af pensionskreditter under pasning af små børn eller ældre forældre, og mangel på indeksering af pensioner i pensionsårene, hvilket har større indflydelse på kvinder på grund af en forventet længere levetid.

 

“Det er en stor udfordring, at få løst problemstillingen med finansiel ulighed mellem kønnene i pensionsalderen, da der er en meget tæt sammenhæng med strukturerne og forskellene på arbejdsmarkedet, men med udsigt til øget fattigdom blandt kvinder i pensionsårene, har vi ikke råd til at sidde problemet overhørigt”, udtaler Dr. Knox.

 

“Der er en række tiltag som pensionssektoren globalt kan gøre brug af. Fjern restriktioner på hvem der kan blive omfattet af firmapensionsordninger. Alle bør være i stand til at blive del af en pensionsordning, uanset hvor meget du tjener, hvor meget du arbejder, eller hvor lang tid du har været ansat.

 

“Pensionsselskaber kan også arbejde med at indføre pensionskreditter til dem der tager sig af små børn eller ældre familiemedlemmer. De tilfører værdi til samfundet og bør ikke blive straffet i pensionsårene fordi de i en periode har stået uden for det etablerede arbejdsmarked,” slutter DR. Knox.

 

I Global Pension Index rapporten for 2021 sammenholdes størrelsen af pensionskløften mellem kvinder og mænd for den nuværende indtægt for pensionister på tværs af en deltagende lande på baggrund af data fra OECD. Her kommer Danmark pænt ud af sammenligningen med den anden mindste forskel på 10,6 % – kun Estland har mindre ulighed.

”For Danmark er det i høj grad indretningen af vores arbejdsmarked, der ligger til grund for vores opsparingskløft, om end den er i den lave ende. Vi har et fuldt udbygget bidragsbaseret pensionssystem, hvor din opsparing typisk er en procentsats af din løn. Det betyder, at aflønningen, for det job du bestrider, sammen med det antal timer, du over tid bruger som en aktiv del af arbejdsmarkedet, bliver afgørende for størrelsen af din pensionsopsparing. Derfor afhænger ligestilling på pensionsområdet i stor stil af ligestilling på arbejdsmarkedet, hvor især barsel er en af årsagerne til ulighed i Danmark. Som nævnt tidligere har vi dog som enkeltpersoner i et ægteskabeligt forhold mulighed for at afbøde uligheden på pensionsområdet ved indgåelse af en ægtepagt, der sikrer deling af pensionsopsparingen i tilfælde af skilsmisse,” slutter Jannik Andersen.

Et interessant aspekt ved sammenligningen er, at Holland, som ligger foran Danmark i det samlede indeks, har en langt større ulighed mellem kønnene end Danmark. Holland placerer sig på en 29. plads i sammenligningen med en forskel på lige omkring 40 %. Løngabet er en smule større i Holland (se figur), men ikke nok til at forklare størrelsen i pensionskløften. Ifølge rapporten kan en stor del af forskellen forklares ved, at det i Holland er mere almindeligt at arbejde på deltid – hele 37 % mod 19 % i Danmark, en praksis der er mere udtalt blandt kvinder end blandt mænd. Ser vi på OECD data for år 2000 arbejdede 57 % af kvinderne på deltid mod 13 % for mænd, og denne strukturelle tendens på det Hollandske arbejdsmarked, er en stor medvirkende årsag til den relativt større pensionskløft i Holland i dag.   

Indekset i tal

Island har det bedste pensionssystem med en samlet score på 84.2, med Holland på andenpladsen med 83.5, og Danmark på tredjepladsen med 82,0. Thailand ligger sidst i indekset med en score på 40.6.

 

Indekset burger det vægtede gennemsnit af de tre underkategorier: Tilstrækkelighed (er der nok), bæredygtighed (er der nok på sigt) og integritet (er regelsættet solidt).

 

For hver underkategori scorer Island højest på tilstrækkelighed (82,7), Island for bæredygtighed (84,6) og Finland for integritet (93,1)

 

For hver underkategori scorer Indien lavest for tilstrækkelighed (33,5), Italien for bæredygtighed (21,3) og Filipinerne for integritet (35,0).

 

Sammenligner vi med 2020 resultaterne, har Kina og UK opnået de største forbedringer i deres score som følge af omfattende pensionsreformer, der har gjort reguleringen bedre og giver individer bedre resultater.

 

 

2021 Mercer CFA Institute Global Pension Index

 

 

 

System

Overall index value

Sub-index values

Adequacy

Sustainability

Integrity

 Argentina (42)

41.5

52.7

27.7

43.0

 Australia (6)

75.0

67.4

75.7

86.3

 Austria (33)

53.0

65.3

23.5

74.5

 Belgium (17)

64.5

74.9

36.3

87.4

 Brazil (30)

54.7

71.2

24.1

71.2

 Canada (12)

69.8

69.0

65.7

76.7

 Chile (16)

67.0

57.6

68.8

79.3

 China (28)

55.1

62.6

43.5

59.4

 Colombia (25)

58.4

62.0

46.2

69.8

 Denmark (3)

82.0

81.1

83.5

81.4

 Finland (7)

73.3

71.4

61.5

93.1

 France (21)

60.5

79.1

41.8

56.8

 Germany (14)

67.9

79.3

45.4

81.2

 Hong Kong SAR (18)

61.8

55.1

51.1

87.7

 Iceland (1)

84.2

82.7

84.6

86.0

 India (40)

43.3

33.5

41.8

61.0

 Indonesia (35)

50.4

44.7

43.6

69.2

 Ireland (13)

68.3

78.0

47.4

82.1

 Israel (4)

77.1

73.6

76.1

83.9

 Italy (32)

53.4

68.2

21.3

74.9

 Japan (36)

49.8

52.9

37.5

61.9

 Korea (38)

48.3

43.4

52.7

50.0

 Malaysia (23)

59.6

50.6

57.5

76.8

 Mexico (37)

49.0

47.3

54.7

43.8

 Netherlands (2)

83.5

82.3

81.6

87.9

 New Zealand (15)

67.4

61.8

62.5

83.2

 Norway (5)

75.2

81.2

57.4

90.2

 Peru (29)

55.0

58.8

44.2

64.1

 Philippines (41)

42.7

38.9

52.5

35.0

 Poland (27)

55.2

60.9

41.3

65.6

 Saudi Arabia (26)

58.1

61.7

50.9

62.5

 Singapore (10)

70.7

73.5

59.8

81.5

 South Africa (31)

53.6

44.3

46.5

78.5

 Spain (24)

58.6

72.9

28.1

78.3

 Sweden (8)

72.9

67.8

73.7

80.0

 Switzerland (11)

70.0

65.4

67.2

81.3

 Taiwan (34)

51.8

40.8

51.9

69.3

 Thailand (43)

40.6

35.2

40.0

50.0

 Turkey (39)

45.8

47.7

28.6

66.7

 UAE (22)

59.6

59.7

50.2

72.6

 UK (9)

71.6

73.9

59.8

84.4

 Uruguay (20)

60.7

62.1

49.2

74.4

 USA (19)

61.4

60.9

63.6

59.2

Average

61.0

62.2

51.7

72.1

 

 

-       ENDS -

 

 

Om Mercer CFA Institute Global Pension Index

Det Globale Pensions Index, sammenligner pensionssystemer verden over, ser på systemernes styrker og svagheder, og foreslår mulige forbedringstiltag for at øge tilstrækkeligheden og bæredygtigheden af verdens pensionssystemer.

 

Global Pension Index bliver til i samarbejde med CFA Institute, der er en global sammenslutning af professionelle investorer og Monash Centre for Financial Studies (MCFS), samt Mercer, der er en førende konsulentvirksomhed indenfor pension, investering og HR.

 

I år sammenligner Global Pension Index 43 pensionssystemer verden over, som samlet omfatter op mod to tredjedele af verdens befolkning. I 2020 analysen indgår fire nye lande – Island, Taiwan, UAE og Uruguai.

 

Global Pension Index anvender et vægtet gennemsnit af tre underkategorier inden for tilstrækkelighed, bæredygtighed og integritet, der samlet måler på mere end 50 indikatorer.

 

For mere information om the Mercer CFA Institute Global Pension Index, klik her

 

Om Mercer

Mercer er en global konsulentvirksomhed inden for rådgivning om pension, investering og HR.

 

Mercer arbejder for at skabe en lysere fremtid ved at udvikle rammerne for fremtidens arbejde, optimere pensionsforhold og investeringer samt fremme sundhed og velvære. Mercer har 25.000 medarbejdere, har kontorer i 43 lande, og er aktiv i mere end 130 lande verden over. Som datterselskab i Marsh McLennan (NYSE: MMC), er Mercer del af et globalt team af professionelle servicevirksomheder, der hjælper kunder med at navigere i en verden præget af øget dynamik og kompleksitet gennem rådgivning og løsninger inden for risikostyring, strategi og HR. Marsh McLennan har 78.000 medarbejdere og en årlig omsætning på over USD 18 mia., og består udover Mercer, også af Marsh, Guy Carpenter; og Oliver Wyman. For mere information om Mercer se www.mercer.com eller www.mercer.dk

 

Om CFA Institute

CFA Institute er en global sammenslutning af professionelle investorer, der arbejder med standarder for professionel ekspertise og legitimationsoplysninger. Organisationen er en forkæmper for etisk adfærd på investeringsmarkederne og er en respekteret kilde til viden i det globale finansielle samfund. CFA Institutes mål er at skabe et miljø, hvor investorernes interesser kommer først, markeder fungerer bedst, og økonomier vokser. Der er mere end 175.000 CFA®-charterholdere verden over på 160 markeder. CFA Institute har ni kontorer verden over, og der er 160 lokale medlemsforeninger. For mere information, besøg www.cfainstitute.org  eller følg os på Linkedin og Twitter @CFAInstituteTwitter

 

Om Monash Centre for Financial Studies (MCFS)

Monash Centre for Financial Studies er et forskningscenter inden for Monash Business School ved Monash Universitet. MCFS sigter på at bringe akademiske principper ind i praktiske undersøgelser og studier af den finansielle sektor. Gennem samarbejdsprogrammer faciliterer centeret desuden tovejs-vidensdeling mellem den akademiske og den praktiske verden. MCFS’ er ved at opbygge sin portefølje af studier, men koncentrerer sig for indeværende om emner inden for kapitalforvaltning inkl.pensionsopsparing, bæredygtige investeringer og teknologisk disruption.