EU-direktiv om lik lønn og lønnsgjennomsiktighet 

Hvis det er en ting selskaper bør prioritere for å drive balansert kjønnsrepresentasjon, viser vår forskning at det sikrer likelønn.

Rundt om i verden er organisasjoner under press for å akselerere fremgangen mot en rettferdig arbeidsplass. Aktivistiske aksjonærgrupper krever større forpliktelser til sosial bærekraft, som fokuserer på lønnskapital og likelønn i muligheter. World Economic Forum oppfordrer selskaper til å rapportere om lønnsstandarder, som mange overgår i sine frivillige avsløringer. Og lovgivningen om lik lønn øker rundt om i verden, med øyne spesielt på Den europeiske union (EU).

I EU krever EU-kommisjonen økt åpenhet om lønn gjennom offentliggjørings mandater, som konsekvent kreves i medlemslandene. Ny lovgivning vil gi et rammeverk for å identifisere uforklarlige lønnsulikheter. Det vil også gi arbeidstakere tilgang til relevant lønnsinformasjon til
drive sin egen jakt på rettferdighet. Og det vil kreve større konsistens i lønnsformidling på tvers av land.

Å streve mot likelønn er på vei til å bli et krav i EU - og det er det rette å gjøre overalt. Det er også bra for virksomheten i sin støtte til å styrke tilgangen til ulike talenter og perspektiver. Ledende organisasjoner rundt om i verden velger allerede å være offentlig transparente om deres innsats mot likelønn og mangfoldig representasjon. Som en del av denne innsatsen tar de i bruk formelle lønnsprosesser som er avhengige av statistisk analyse. Dette gjør det mulig for bedrifter å sammenligne riktig, sikre effektiv måling og støtte lønnsjusteringer, der det er hensiktsmessig, for å drive endring.

Motstand og aksept

Noen land med en sterk tradisjon i kollektive forhandlinger og arbeidernes rettigheter har uttrykt motstand mot EU-direktivet.

Men direktivet girl betydelige fordeler:

 • Forbedrer eller erstatter lokale forskrifter som ikke alltid vurderer hvordan lønn faktisk bestemmes hos bestemte selskaper
 • Lindre utfordringer for multinasjonale organisasjoner, effektiviserer og standardiserer krav fra land til land – forenkler implementeringsprosessen for å oppnå likestilling i flere land
 • Sikrer at lønnsvurdering dekker hele organisasjonen utover de som dekkes av kollektive forhandlingsavtaler; Dette utvider likelønnhåndhevelse til alle ansatte, inkludert de på ledelses- og ledernivå, hvor det vanligvis er begrenset representasjon av mangfoldig talent og større lønnsgap
Den sterkeste driveren for balansert kjønnsrepresentasjon i toppledelsen er eksistensen av robuste årlige lik lønnprosesser.
Webinar-opptak
"Nytt EU-direktiv om lik lønn og lønnsåpenhet"

Podkast

Lytt til de siste oppdateringene om lik lønn og betalingsåpenhet med Mercers Lea Lonsted
"Equal pay and Pay transparency with our consultant Lea Lonsted"

Høydepunkter i EU-direktivet om åpenhet om lønn

Mercer er fullt utstyrt for å gi råd til selskaper om hvordan de skal handle etter EU-kommisjonens  direktiv om lønnsåpenhet og lik lønn, publisert 4. mars 2021. Derfor er vi glade for å se den siste utviklingen med EU-ambassadører som støtter EU-direktivet om likelønn og lønnsåpenhet den 21. desember 2022. Vi har vært i forkant av mangfold, likestilling og inkluderingsarbeid i mer enn 25 år, og hjelper organisasjoner med å håndtere effektene og kildene til kjønnsforskjeller på arbeidsplassen.

Selskaper står overfor flere utfordringer med EU-direktivet. Vår lik lønn og interne  arbeidsmarkedsanalyse tilnærming gir støtte ved å hjelpe arbeidsgivere med å vurdere i hvilken grad representasjons problemer eksisterer og identifisere årsakene.

I henhold til det reviderte EU-direktivet:

 • Arbeidsgivere med 100 eller flere ansatte må rapportere om kjønnsforskjeller hvert år i alle EU-land. De må også offentliggjøre visse opplysninger knyttet til lønnsforskjeller og lønnsnivåer på jobbintervjuer.
 • Lønnsforskjeller må baseres på legitime og objektive kriterier som ikke er relatert til kjønn, som individuell kompetanse og ytelse.
 • For lønnsforskjeller på over 5 % som ikke kan forklares av legitime faktorer, må arbeidsgivere gjennomføre en felles lønnsvurdering med ansattes representanter og utvikle en handlingsplan.
 • For å evaluere og sammenligne ansatte i lignende roller, kan arbeidsgivere vurdere kriterier som utdanning, faglige og opplæringskrav, ferdigheter, innsats, ansvar og arten av arbeidet.
 • Ansatte kan be om, og arbeidsgivere må gi, gjennomsnittlig lønnsnivå etter kjønn for kategorier av arbeidstakere som utfører lignende arbeid.
 • Arbeidsgivere må gi sine ansatte de forretningsrelaterte, legitime kriteriene som brukes til å ta beslutninger om lønn og karriereutvikling.
 • Arbeidsgivere bør gi økt åpenhet for ansatte slik at de forstår eksisterende lønnsnivåer og synlighet av lønnsområder for jobbsøkere.

Eksempel: Identifisere det uforklarlige gapet

Hva mener vi med likelønn? Hovedmålet med likelønnsanalysen er å måle en organisasjons uforklarlige lønnsgap og lukke det der det er hensiktsmessig.

I dette eksempelet tjener kvinner 20% mindre enn menn, men mye av det er drevet av forskjeller i egenskapene til kvinner og menn. En effektiv løsning krever forståelse for om problemet handler om lønn eller noe annet.

Denne grafikken illustrerer konseptet med det uforklarlige lønnsgapet. Hvis en manns gjennomsnittlige lønn er 100 000 per år og kvinnens gjennomsnittlige lønn er 80 000, er det et rått lønnsgap på 20 000 eller 20%, eller "kjønnslønn" aka "kvinner tjener 80 cent for hver dollar menn tjener. Det rå lønnsgapet (hvordan gjennomsnittlig eller median lønn varierer mellom kvinner og menn) består av det forklarte lønnsgapet (hvordan lønn varierer fordi menn og kvinner er i forskjellige roller eller har forskjellige mengder arbeidsmarkedserfaring) pluss det uforklarlige lønnsgapet (restlønnsgapet som ikke kan forklares og kan skyldes lønnsforskjeller). 

Forklare det uforklarlige

Det foreslåtte EU-direktivet er spesielt nyttig for å skille mellom to typer lønnsgap, som bør identifiseres og formidles på forskjellige måter.

Uforklarlige lønnsforskjeller er områder med potensiell skjevhet i lønnspolitikk og praksis, som bør identifiseres gjennom en regresjonsanalyse og formidles på kort sikt gjennom lønnsjusteringer. På lengre sikt bør disse håndteres gjennom en grundig gjennomgang av retningslinjer og praksis som påvirker lønnsbeslutninger.

På en annen side inkluderer forklarte hull forskjeller i erfaringer, ferdigheter, roller og tilgang til karrieremuligheter. Disse kan identifiseres gjennom lønnsdriveranalyse og utforskes videre gjennom dypere arbeidsstyrkeanalyse, inkludert Mercers proprietære kart for internt arbeidsmarked (ILM).

EUs likelønnstatistikk: Ulikheter i "si" og "gjør"

76 %

I EU sier 76% av organisasjonene at kvinner har lik tilgang til roller som letter fremgang i lederstillinger.

30 %

Men den gjennomsnittlige andelen kvinner i toppledelsen er bare 30%.

22 %

Og i utøvende roller faller andelen kvinner til 22%.

Viktige observasjoner

I EU synker kvinners representasjon i høyere nivåer til tross for gunstige trender de siste årene for å ansette, fremme og beholde kvinner. Noe fokus på å ansette profesjonelle kvinner kan hjelpe det gjennomsnittlige selskapet med å akselerere fremgangen

EU-land som kun rapporterer for Europa eller hjemlandet
Kart over det interne arbeidsmarkedet (n=57 organisasjoner)

Denne grafikken viser et eksempel på et internt arbeidsmarkedskart. Et ILM-kart for organisasjonen visualiserer talentflyten til den arbeidsstyrken på tvers av karrierenivåer: leder, seniorleder, profesjonell og støttepersonell. Kartet viser den totale prosenten av ansettelser på hvert av disse nivåene, brutt ned av menn og kvinner. Databiten viser gjennomsnittlig representasjon og totale forfremmelser etter kjønn, både menn og kvinner. I dette eksempelet er det en jevn nedgang i kvinnelig representasjon når karrierenivået stiger. Gjennomsnittlig representasjon hos støttepersonell er 46 % for kvinner og 54 % for menn; profesjonell er 42 % for kvinner og 58 % for menn; leder er 35 % for kvinner og 65 % for menn; seniorleder er 30 % for kvinner og 70 % for menn. På utøvende nivå er kvinnelig representasjon 22% og mannlig er 78%. Den siste datakategorien viser totale utganger på hvert karrierenivå av kvinner og menn.  

Hva er et internt arbeidsmarkedskart (internal labor market, ILM)?

Mønstrene som folk er valgt inn i en organisasjon, lære, utvikle, utføre, fremme og til slutt velge å bli eller forlate karakterisere en "intern arbeidsmarked" (internal labor market) eller ILM.

Et ILM-kart for organisasjonen visualiserer talentflyten til den arbeidsstyrken på tvers av karrierenivåer. Dette viser inntreden og utgang av talent etter karrierenivå og de ulike avansementene. Å bryte ned denne informasjonen ytterligere etter rase eller kjønn kan gi verdifull innsikt, for eksempel:

 • Balanse, eller ubalanse, av representasjon av ulike grupper etter karrierenivå
 • Graden av organisasjons- eller karrierehierarki og den totale hastigheten av talentbevegelse i, gjennom og ut av organisasjonen over tid
 • I hvilken grad en organisasjon "kjøper" talentet sitt via ansettelse eller "bygger" talentet sitt gjennom forfremmelse - noe som uforholdsmessig kan påvirke ulike undergrupper
 • Forekomsten av flaskehalser i fremskrittshastigheten generelt og for en hvilken som helst spesifikk gruppe.
 • Uønskede forskjeller i tap av talent mellom ulike grupper

Hos Mercer bruker vi ILM-kart for å tilby viktig innsikt til organisasjoner. De fungerer som et utgangspunkt for å identifisere hvor og hvilke tiltak som trengs.

Seks elementer av effektiv likelønnanalyse

For å gjøre en forskjell, bør analysen av lønnsekvitet:
 1. Isoler den delen av lønnsgapet som er forårsaket av legitime forretningsrelaterte faktorer
 2. Være forankret i din forretningspraksis for å eliminere (eller minimere) innføring av potensielle bias
 3. Evaluer hele selskapet mens du fokuserer på spesifikke risikolommer
 4. Håndtere individuelle avvik på en måte som fokuserer på å adressere aggregert mål
 5. Test utbedrings scenarier for innvirkning før utrulling
 6. Inkluder transparent kommunikasjon til ansatte om organisasjonens lønnsulikheter, deres opprinnelse og handlingene du vil iverksette for å rette dem opp

Forbedre representasjon av kvinner i høyere nivåer

For å få større innvirkning på kjønnsforskjeller, kan EU kreve ikke bare økt åpenhet og lik lønn, men også likelønn på arbeidsplassen. Dette vil inkludere offentliggjøring av representasjonsrater i hele organisasjonen - i styret, utøvende og ledelsesmessige nivåer, i det minste. Bias i rekrutterings-, talentvurderings- og forfremmelses prosessene og begrenset tilgang til strategiske, høyvekstroller hindrer kvinner i å utvikle seg til bedre betalte jobber på høyere nivå. Etter hvert som organisasjoner jobber for å inkludere flere kvinner i ledelsen, bør de også se lenger ned i hierarkiet. Dette vil sikre at kvinner har lik tilgang til roller som er mer sannsynlig å føre til høyere betalte seniorroller.

Bli sertifisert med Universal Fair Pay Check

I samarbeid med Fair Pay Innovation Lab tilbyr Mercer nå kunder "Universal Fair Pay Check", som anerkjenner organisasjoner dedikert til ekte lønnskapital. Tretrinnssertifiseringen er en verifisert, pålitelig og internasjonalt anerkjent prosess som setter en ny standard for både arbeidsgivere og ansatte. Det har blitt anerkjent som et EU-sertifiseringsvaremerke, og oppfyller de høyeste standarder for nøytralitet, verifisering, overvåking og åpenhet. Den er gyldig for både globale og lokale selskaper.  For mer informasjon om sertifiseringen, kontakt oss, se  videoenvår og ikke nøl med å kontakte oss.
Relaterte løsninger
  Relatert innsikt