Klargjøre porteføljer for klimaendring 

wind turbine, renewable energy- aerial view
1. november 202 2

Nå som verden står overfor utfordringen med klimaendringer, er dette et viktig tidspunkt for investorer til å vurdere og ta tak i de tilknyttede risikoene og potensielle mulighetene som kommer med den økonomiske overgangen.

Effekten av klimaendringer blir i økende grad sett på som den alvorligste globale utfordringen i det 21. århundret. Gjennomsnittlige globale temperaturer har allerede økt med 1 °C fra før-industrigjennomsnitt, og aktuell vitenskap foreslår at vi i løpet av så få som 30 år kunne stå overfor en økning på 2 °C, et klima mennesker aldri har opplevd og ett som ikke har skjedd på jorden i millioner av år.

Hastverket ved klimakrisen driver behovet for å gå over til en nullutslippsøkonomi, og investor- og bedriftsbevissthet har økt raskt de siste årene. I særdeleshet ønsker mange selskaper og investorer å innrette seg etter målene i Paris-avtalen fra 2015, og bidra til å sikre at temperaturene ikke øker utover terskelen på 1,5 °C.

En voksende gruppe myndigheter, selskaper og investorer er nå aktivt fokusert på netto null-overgangen og utslippsreduksjonene som kreves. Gitt ulike klimascenarioer som bruker måldatoer for 2030 og videre, er det ingen enkel tilnærming for å oppnå netto nullutslipp. Innen finansindustrien, støttet av globale initiativer som «United Nations Environment Program Finance Initiative», samler investorstøtte moment i «løpet mot Null».

Hvordan påvirker klimaendring investorene?

Institusjonelle investorer, for eksempel pensjonsfond, finansinstitusjoner, forsikringsleverandører, kapitalforvaltere og legater og stiftelser, har billioner av dollar i aktiva i sine porteføljer som er svært eksponert for klimaovergangsrisiko i en dekarboniserende økonomi. Hvis de ikke gjør noe for å løse dette problemet i dag, kan klimaendring redusere deres evne til å levere på investeringsløfter som pensjonsbetalinger. Samtidig blir de stadig mer opptatt av å identifisere og kapitalisere på alle muligheter de har til å allokere til selskaper som genererer bærekraftige og grønne inntekter.

Det er viktig for investorer å prøve å vurdere en organisasjons evne eller vilje til å ha en overgang mot å begrense globale temperaturøkninger og hvor godt posisjonert de er for lavkarbonøkonomien. Investorer bør også vurdere og forstå ulempene forbundet med en overgang.

Det er på tide for investorer å vurdere å reposisjonere sine porteføljer for overgangen til en nullutslippsøkonomi. For investorer ved starten av klimaendringsovergangen er det bærekraftige investeringslandskapet i rask utvikling og kan være komplekst. Det er viktig å forstå klimapåvirkningen fra deres eksisterende portefølje, å etablere sin kapasitet for fremtidig overgang og til syvende og sist identifisere målene for langsiktig overgang.

Klimaendringsovergang i praksis

En klimaovergangsplan bør ha:

  • Klart definerte mål og baner
  • Vurderinger på tvers av hele porteføljen
  • En handlingsplan for de neste 10 årene og utover

Når man planlegger, bør investorer vurdere disse trinnene:

  1. Definer grunnlinjer for gjeldende utslipp
  2. Vurder porteføljemuligheter for utslippsreduksjoner
  3. Sette mål for reduksjonsmilepæler
  4. Utvikle en implementeringsplan som justerer organisasjonens strategi og porteføljemål

Hva er involvert i en klimaovergangsplan?

Å utarbeide og implementere klimaovergangsstrategier krever en ovenfra og ned scenarioanalyse, fremtidsrettet porteføljeanalyse og vurdering av beholdninger fra bunnen av. Disse vurderingene hjelper investorene med å identifisere de «grå» aktiva – de som genererer høye utslipp og har begrenset kapasitet for overgang; de «grønne» selskapene – de med lave utslipp, inkludert løsningene på netto null-overgangen, og alt imellom, der kapasitet til overgang i fremtiden må forstås.

Å håndtere klimaendringer betyr at vi trenger data og analyser oversatt av fagfolk for å hjelpe institusjonelle investorer med å identifisere nøkkelrisikoer og jobbe for å eliminere dem. Dataene vi har tilgang til i dag, selv om de er langt fra perfekte, indikerer at investorer kan støtte overgangen til et 1,5 °C-scenario og likevel oppfylle investeringsmål.

Selv om et 1,5 °C-scenario presenterer overgangsrisiko (spesielt for porteføljer tilpasset en 3 °C- eller 4 °C+-verden), antyder data at investorer fremdeles kan målrette investeringen i de mange formildende og tilpasningsløsningene som kreves for en ordnet overgang. Selv om det er en aktiv debatt om timing, metodikk og porteføljekonsekvenser for institusjonelle investorer, er det generell enighet om ett utgangspunkt – å forstå hvor utslipp genereres nå og hvilken kapasitet selskaper har for overgang og å holde seg i forkant av bransjeendringer.

En overgangshandlingsplan er et naturlig neste trinn for investorer som har gjennomført klimascenarioanalyse. Et antall bransjestudier viser at det er i investorenes beste interesse å ha en overgang fra vår nåværende temperaturøkningsbane på 3 °C, ideelt til et 1,5 °C-scenario. Strategisk overgangsplanlegging bør også anerkjenne kortsiktig fleksibilitet, der det er nødvendig, for å adressere investeringshensyn som markedsprising og markedstiming.

Med billioner av dollar i aktiva, er institusjonelle investorer unikt godt posisjonert til å skape positiv endring ved å overføre porteføljene sine og gjennomføre handlingsplanene sine. Dataene, verktøyene og prosessene vil uten tvil utvikles, men de finnes allerede i former som kan muliggjøre nyttige beslutninger. Fremfor alt er det en overbevisende grunn til overgang: Skaden vi står overfor hvis vi ikke reduserer utslipp og minimerer effekten av klimaendringer.

Slik kan «ACT» kan hjelpe deg med å planlegge porteføljeovergangen din

Denne grafikken viser hvordan Mercers ACT-vurdering kan hjelpe investorer med å legge en plan for å håndtere klimaendringer

Våre råd og analyser gjør det mulig for investorer å vurdere og rangere utslippsintensitet, overgangskapasitet og grønne inntekter i porteføljen. Sentralt for denne vurderingen er porteføljeomfattende vurdering av overgangskapasiteten for å innrette seg etter et globalt oppvarmingsmål på 1,5 °C. Vi tror at det er best å kombinere en oversikt ovenfra og ned med en total portefølje med fremtidsrettet nedenfra-og-opp-analyse som sektor- og selskapseksponeringer. Dette gjør det mulig for investorer å identifisere neste trinn og hvor investeringer kan plasseres i fremtiden, slik at de kan engasjere seg med forvaltere.

Vår analyse for klimaovergang (Analytics for Climate Transition, ACT) tar i bruk flere dataleverandører og beregninger for å vurdere porteføljer på tvers av et spekter fra grå til grønne investeringer. Fordi mange selskaper ligger i midten, må deres overgangskapasitet i fremtiden vurderes og rangeres fullt ut av investorer.

Analysen er utformet for å gi investorer et porteføljeomfattende syn på utslippsreduksjonen som trengs for å oppfylle et netto nullmål og planlegge endringene som kreves for porteføljen for å kunne ha en overgang.

Analysen omfatter geografiske, sektor-, forvalter- og utvalgte aksjedrivere. Resultatene er ment å hjelpe investorer med å vurdere hvor utslippsreduksjoner kan komme fra, sammenligne ulike strategier, engasjere seg med aktivaforvaltere og planlegge og gjøre porteføljeendringer for å redusere utslipp. Målet er å redusere gråfargene i en portefølje der det er høy strandet aktivarisiko, øke de grønne løsningene og forvalte aktiva som ligger mellom.

Formålet med slikt arbeid er å hjelpe investorer med å engasjere seg med sine aktivaforvaltere på hvordan de best kan posisjonere sine porteføljer for overgangen til lave karbonutslipp. Vi jobber med investorer for å sette årlige utslippsreduksjonsmål som er rettet mot viktige milepæler i tråd med IPCCs retningslinjer og basert på hva som er mulig for deres porteføljer – med tanke på at noen aktivaklasser vil trenge lenger tid til overgang enn andre.

ACT hjelper investorer med å bruke denne analysen til å identifisere ikke bare dagens tapere, men også morgendagens potensielle vinnere. Dette gjør dem i stand til å engasjere seg med sine forvaltere og dra nytte av overgangen som ligger foran oss.

Vi tilbyr ACT på tvers av kundene våre over hele verden. Disse tjenestene vil bidra til å støtte klimaovergangsstrategier på tvers av våre globale aktiva under forvaltning på vegne av Mercer’s Investment Solutions-kunder.

Om forfatteren(e)
Helga Birgden
Jillian Reid
Relaterte løsninger
    Relevant innsikt