Çalışan sağlığı ve güvenliğini yönetmek en önemli öncelik olmalıdır 

1204171313

Çalışan sağlığı ve güvenliği, işletmelere en büyük tehdidi oluşturan çalışan riskidir.

Hazırladığımız 2022 Çalışan Riski Raporuna göre, iş güvenliği ve sağlığı riskleri, işi en fazla kesintiye uğratma potansiyeline sahiptir. Ankete katılan İK ve risk uzmanlarının %87’si çalışan sağlığı ve güvenliğinin iş için en büyük tehdit olduğunu söylemiştir.

Çalışanları gelecekteki pandemiler de dahil olmak üzere enfeksiyöz hastalıkların (bulaşıcı sağlık sorunları) yayılmasına karşı korumak, iş yerindeki en önemli güvenlik endişesidir. Bunu, fiziksel hareketsizlik, kötü beslenme, alkol kullanımı ve düşük uyku kalitesi gibi yönetilmeyen çalışan sağlığı ve güvenliği riskleri takip etmektedir. 

İş güvenliği ve sağlığına dair bir sonraki en önemli öncelik, stres ve tükenmişlik gibi artan zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmaktır. Bunu, yorgunluk ve tükenmişliğe yol açan iş gücü bitkinliği ve kazalar, tehlikeli maruz kalmalar ve güvenlik olayları gibi işle ilgili yaralanmalar takip eder.

Bu sağlık ve iş yeri güvenliği risklerinin proaktif bir şekilde yönetilmesi artık en önemli öncelik olmalıdır. Böylece yalnızca çalışan dayanıklılığı geliştirilmiş ve iş dayanıklılığı artırılmış olmakla kalmaz aynı zamanda çalışanlar daha üretken ve bağlı hale gelmiş olur. Pandemi sırasında iyi desteklendiklerini hisseden çalışanların dörtte üçü işte kendilerini enerjik hissettiklerini söylüyor. Buna karşılık, yaptığımız Health on Demand anketine göre, çalışanların sadece %51’i yetersiz veya zayıf destek aldıklarını belirtiyor.

İK, risk ve finans profesyonellerini, pozitif iş sonuçları elde etmek amacıyla çalışan sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak için gereken yan haklara erişimi artırmak da dahil olmak üzere çözüm tasarımını, sunumunu ve finansmanını planlamak üzere bir araya getirmek başarı için kritik öneme sahiptir.

Çalışan sağlığı ve güvenliği riskleri

İş yerinde güvenlik ve sağlık, artık aşağıdaki çalışan sağlığı ve güvenliği riskleri nedeniyle, işi en çok aksatacak çalışan riskidir.
 • Bulaşıcı sağlık sorunları
  İş sürekliliğini ve operasyonel maliyet artışını ve genel bireysel ve kurumsal performansı etkileyen, gelecekteki pandemiler de dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların yayılması.
 • Bulaşıcı olmayan sağlık sorunları
  İş sürekliliğini ve operasyonel maliyet artışını ve genel bireysel ve kurumsal performansı etkileyen, diyabet, akciğer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere yönetilmeyen kronik hastalıklar. 
 • İş gücü bitkinliği
  İş-yaşam dengesi sorunlarından kaynaklanan aşırı yorgunluk; değişim yorgunluğu; çok fazla öncelik; hataya, çalışan değişimine, üretkenliğin azalmasına ve itibar zedelenmesine neden olan dikkat dağıtıcı unsurlar. 
 • Zihinsel sağlığın bozulması
  Optimumun altında refaha, üretkenliğe, yan haklar harcamasına ve istihdam değer önermesine/markasına yol açan, iş gücünün zihinsel sağlık sorunları (ör. anksiyete, stres, depresyon ve bağımlılık).
 • İşle ilgili hastalık veya yaralanma
  Bir çalışma ortamında (tesis içi, uzaktan çalışma) kaza, tehlikeye maruz kalma, güvenlik olayı veya önceden var olan koşulların şiddetlenmesi.

Çalışan sağlığı ve güvenliğinin maliyetini karşılama

Daha fazla pandemi ve bulaşıcı hastalık riski iş için en büyük tehdit olmaya devam etse de bulaşıcı olmayan hastalıkların maliyetini azaltmak en büyük finansal öncelik olmaya devam ediyor. İşveren tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinin genel maliyeti şu anda genel enflasyon oranının iki katından fazla artıyor.

Pandemi sırasında daha fazla insanın fiziksel olarak daha az aktif ve daha hareketsiz hale gelmesi kısmen kalp hastalığı veya kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanma riskini artırdığından metabolik ve kardiyovasküler risk, grup tıbbi maliyetlerini artıran bir numaralı faktördür.

COVID-19, hasar taleplerinin maliyete göre üçüncü en büyük nedenidir ve birçok sigortacı ve işveren, uzamış COVID etkilerine karşı kendilerini güvenceye almıştır. Pandeminin sağlık eşitsizliklerini ortaya çıkarmasından sonra birçok işveren de daha fazla çeşitliliğe sahip ve kapsayıcı yan haklar programları ile iş yeri güvenliğini artırmayı amaçlamaktadır. Özellikle kritik işçiler pandemi sırasında en büyük iş güvenliği ve sağlığı risklerini yaşadılar, ancak desteğe en az erişebilen yine onlar oldu.

Çalışan sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak

Kişisel davranışları değiştirmenin zorluğu, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmanın önündeki temel engeldir. Bu da işverenlerin beşte ikisinden fazlasında (%43) sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak isteyen herhangi bir sağlık departmanı için davranış değişikliğini önemli bir öncelik haline getirmiştir.

Uygulanması gereken üç gerekli koşul vardır: Kapasite, motivasyon ve fırsat.

Kaynak: Çalışanlarınız neden sağlıklı olmak ister ama bunu yapamaz, Mercer, 2019
Fiziksel ve psikolojik kapasite, fiziksel ve sosyal fırsat ve otomatik ve yansıtıcı motivasyon ve davranış arasındaki simbiyotik ilişkiyi gösteren grafik.

Davranış değişikliği bilimini çalışan sağlığı ve güvenliğine uygulamak

İşverenler, sağlık risklerini önemli ölçüde azaltmak için davranış değişikliği psikolojisini iş güvenliği ve sağlığına uygulayabilir. Örneğin, birçok kuruluş, ücretsiz danışmanlık ve duygusal destek sağlayan bir Çalışan Yardım Programına (Employee Assistance Program, EAP) erişim sağlamaktadır, ancak bu hizmetlerin kullanımı, artan zihinsel sağlık sorunlarına rağmen inatla düşük kalmaktadır.

Bir refah davranış değişikliği modeli, yöneticilerin zihinsel sağlığı destekleyen bir iş yeri kültürü oluşturmaları konusunda eğitilmelerini de içerebilir, böylece ruh sağlığı hakkında konuşma damgası ortadan kaldırılır ve yöneticiler, çalışanları destek almaya yönlendirmeye teşvik edilir. Bu daha sonra bireyleri mevcut desteği kullanmaları, bunun nasıl yapılacağına dair pratik tavsiyelerle zihinsel sağlıklarını yönetme yeteneklerini geliştirmeleri ve onları destekleyen zihinsel sağlık becerilerini geliştirme alıştırması yapma fırsatı yaratmaları için motive edecektir.

Tüm bunlar, insanları sadece hastalandıktan sonra nasıl destekleyeceğinizi değil, aynı zamanda onları nasıl sağlıklı tutabileceğinizi inceleyerek yaklaşımınızı genişletmeyi gerektirir.

Çalışan sağlığını ve güvenliğini artırmanın üç yolu

İş güvenliği ve sağlığı içgörüleri oluşturun

Girişimleriniz iş gücünüzle ne kadar ilgiliyse, başarılı olma olasılıkları da o kadar yüksektir. Çalışan dinleme ve mevcut sağlık riski verilerinin analizi yoluyla iş gücünüzün sağlık ihtiyaçlarını ve profilini anlamaya zaman ayırın.

Mevcut çalışan sağlığı ve güvenliği yan haklarını gözden geçirin

İhtiyaç açığı analizi yoluyla mevcut yan hak düzenlemelerini gözden geçirin ve programınızı mevcut ve gelişmekte olan çalışan riskleri ile karşılaştırın. Bunu ele almak için stratejileri ve girişimleri şekillendirmek üzere çalışan ihtiyaçlarının nerelerde karşılanmadığına bakın.

İş yerinde sağlık ve güvenlik için iş gerekçesi oluşturun

Çalışan sağlığı ve güvenliği yan haklarını, sadece hastalık devamsızlığını azaltma potansiyeli olarak görmeyin. Ayrıca iş gerekçesini oluşturmak için personel değiştirme maliyetlerini, üretkenliği, müşteri memnuniyetini ve iş dayanıklılığını nasıl etkileyeceğini de hesaplayın.

2022 Çalışan Riski Raporu

Çalışan riski araştırmamız, çalışan risk yönetimi stratejisinin bir parçası olarak dikkate alınması gereken en önemli çalışan risklerini ortaya koyar. Beş temel etrafında çalışan riskini yönetmenin nasıl iş ve çalışan dayanıklılığı oluşturabileceğini öğrenin.
Katkıda Bulunan
Amy Laverock

Global Tavsiye & Çözüm Lideri

İlgili çözümler
  İlgili içgörüler
   Satın alınacak ilgili ürünler