Çalışan Riski 2022 

Jenga blocks on blue to pink gradient background

Beş temel etrafında çalışan riskini yönetmenin nasıl iş ve çalışan dayanıklılığı oluşturabileceğini öğrenin.

Çalışan Riski araştırmamız, çalışan risk yönetiminin beş temeli etrafında en önemli 25 çalışan riskini belirlemek için işi kesintiye uğratmada en güçlü görünen tekil çalışan risklerini araştırdı.

Çalışanlar bir kuruluşun en önemli gücü olsa da önemli riskler de getirebileceklerini kabul etmek, bu riskleri azaltmada kritik öneme sahiptir.

Gelişmekte olan olaylara tepki vermek yerine, İK ve Risk departmanı artık sağlık ve güvenlik, ESG ve çalışmanın geleceği ile bağlantılı çalışan risklerini azaltmada iş birliği yapmalıdır. Bu, çalışanları korumak için proaktif önlemler de dahil olmak üzere risk yönetimi için uygun bir temel oluşturulmasını gerektirir.

Çalışan Riski araştırmamızın önemli noktaları için aşağıya bakın ve çalışan riskini yönetme hakkında ayrıntılı bilgiler için raporun tamamını indirin .

Bir kuruluştaki çalışanla ilgili risklerin beş temeli

2.300 ’den fazla İnsan Kaynakları ve Risk Yönetimi uzmanının katıldığı küresel anketimiz, çalışan riskinin beş temelini belirlemiştir. Kurumsal risk yönetiminin insanları, amacı ve kârı kapsayacak şekilde ne ölçüde geliştiğini vurgular.
 • Sağlık ve güvenlik

  Kuruluşların büyük çoğunluğu (%87) çalışanlara yönelik sağlık ve güvenlik risklerinin işlerine yönelik en büyük tehdidi oluşturduğunu söylüyor. Pandemi de dahil olmak üzere devam eden bulaşıcı hastalık riski ve kalp hastalığı, kanser ve zihinsel sağlık sorunu vakalarını azaltma ihtiyacı nedeniyle. İş gücü yorgunluğunun yanı sıra, tükenmişlik riskini de yükselten iş yükü artışı, sürekli değişim ve kötü iş-yaşam dengesi ile.

  Çıkarım: Çalışan dayanıklılığını ve iş dayanıklılığını artırmak için sağlık risklerini yöneten yan haklara yatırım yapın.

 • Yönetişim ve finans

  Ücret, çalışan yan hakları ve emeklilik planlarının yönetimi, iş için en büyük ikinci tehdit olarak görülmektedir. Çalışan risk faktörleri arasında planları adil ve ihtiyatlı bir şekilde yönetmek ve sağlık, risk koruma ve refah yan haklarının artan maliyeti yer alır. Ayrıca, yan hakların ve diğer İK programlarının yasal gereklilikler, vergi, iş gücü ve insan hakları ve istihdam yasası ile uyumlanamama riski de vardır.

  Çıkarım: Maliyetli hatalardan ve itibar zedelenmesinden kaçınmak için her türlü ödülü denetleyin. 

 • Hızlandırılmış dijitalleştirme

  Hızlandırılmış dijitalleşmenin, kuruluşta çalışanlarla ilgili bazı risklere yol açması, işletmeleri en çok endişelendiren konular arasındadır. Bunlar, siber güvenlik ve veri gizliliğinden otomasyon ve yapay zekanın çalışanlar üzerindeki etkisine kadar uzanır. 2025 yılına kadar 85 milyon işin yok olması bekleniyor. Bu, iş gücü planlaması ve beceri kazandırma aynı hızda ilerlemezse becerilerin hükümsüz kalmasına ve İK ile iş stratejisinin uyumsuzluğuna yol açacaktır.

  Çıkarım: Gelecekteki sorunları önlemek için dijitalleşmenin çalışanlar üzerindeki etkisini göz önünde bulundurun.

 • Yetenek uygulamaları

  Yetenek uygulamalarıyla bağlantılı insan kaynakları risk yönetimi, çalışanları çekmek ve elde tutmak için çalışan değer önermesini güçlendirmeyi içerir. İşin değişen niteliğiyle bağlantılı risklerin ve eşitsizliklerin yanı sıra. Daha fazla sanal ortamdan ve farklı saat dilimlerinde çalışanlardan sıfır saat sözleşmelerine kadar. Yedekleme planlaması, davranış ve kültür ve yetenek hareketliliği de bu temel anlamında çalışan riski faktörleridir.

  Gelecek için yetenekleri güvence altına alma imkanınızı artırmak için çalışanların en çok neye değer verdiğine odaklanın.

 • Çevre ve sosyal

  Kuruluşlar, topluma veya gezegene verilecek zarara rağmen kâr elde edilmediğinden emin olmak için müşterilerden, yatırımcılardan, çalışanlardan ve düzenleyicilerden baskı görüyor. İlgili çalışan riski faktörleri arasında çevresel hedeflerin geliştirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve çeşitliliğin, eşitliğin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi yer alır. Çalışanları felakete neden olan kişisel yaşam olayları karşısında desteklemek de artık çalışan riskini yönetmede önemli olarak görülmektedir.

  Yatırımlara, çalışma koşullarına ve çalışan yan haklarına bir ESG merceğinden bakın

Çalışan Riski Raporu 2022

İş gücü ve iş dayanıklılığı risklerini yönetmek için önceliklerin yeniden belirlenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Çalışan Riski’ni indirin. Kuruluşların günümüzde karşı karşıya olduğu en büyük çalışan riskleri ve bunların daha sürdürülebilir bir iş yaratmak için nasıl hafifletileceği hakkında içgörüler.

Çalışan risk yönetiminin önündeki engeller

Çalışan riski araştırmamız, beş temelin her biri için bir kuruluştaki çalışanla ilgili riskleri ele almanın önündeki engelleri de araştırdı. Ana engeller aşağıdaki gibidir:

İşletmelerin beşte ikisinden fazlası (%43), kişisel davranışları değiştirmedeki zorlukların, sağlık ve güvenlik risklerini ele almada ana engel olduğunu söyledi. Buna yakın bir oran (%39), kişisel davranışın değişmesini, çalışmanın geleceğine uyum sağlamak gibi, yetenek risklerini azaltmanın önündeki en büyük engel olarak görüyor. Her üç kişiden biri (%36) kişisel davranışların sosyal ve çevresel risklerle mücadele etmeyi de engellediğini söyledi.

Kurumsal karmaşıklık, bir kuruluştaki çalışanlarla ilgili riskler söz konusu olduğunda temellerin her biri için en önemli engeldir. Bu aynı zamanda yönetişim ve finansal risklerin ele alınmasındaki ilerlemeyi de aksatan ana engeldir. İşletmeler büyümeye devam ederken geleneksel silolara sahip çalışma alanlarında riskler her zamankinden daha fazla olur ve tutarsız ve katı davranışlarla sonuçlanabilir. Birçoğu, hem riskleri hem de azaltma çabalarını sahiplenme sorumluluğunun kimde olduğunu belirlemekte zorlanıyor ve bu da bunları ele almada açıklara yol açıyor.

Her üç işletmeden biri, riskle başa çıkacak beceri sahibi kaynak eksikliğini, hızlandırılmış dijitalleşme ile çevresel ve sosyal riskleri ele almanın önündeki ana engel olarak görüyor. Bu da siber güvenlik ve ESG yeterliliğine sahip bireylerin tüm sektörlerde ne kadar talep gördüğünü ve birçok işletmenin ortaya çıkan bu risklerle mücadele etmeye yeni başladığını vurguluyor.

Çalışan yan hakları için çalışan risk yönetimi

Çalışan yan haklarını, emekliliği ve ücretlendirmeyi yönetmek, siber güvenlik ve veri korumanın ardından ikinci en büyük bireysel çalışan riskidir. Bu, çalışan yan haklarının yönetilmesinde yer alan büyük miktarda kişisel veri nedeniyle çalışan yan haklarıyla da bağlantılıdır.

Dikkatli yönetişim ve planlı bir strateji olmadan, çalışan yan hak planlarının iş dayanıklılığını desteklemede başarılı olması olası değildir. Buna rağmen işletmelerin beşte üçü (%59) sigorta ve yan haklarda etkin bir yönetişime sahip değil. Yalnızca beşte ikisinin (%42) bir yan hak maliyet sınırlama stratejisi sahip var. Bu da Birleşik Krallık’taki üç işverenden biri (%31) anlamına geliyor.

Oysa çalışan sağlığı yan haklarının enflasyonun iki buçuk katı oranında artması nedeniyle, akıllı çalışan yan hakları tasarımı çok önemlidir. Bu, yalnızca sağlık risklerini azaltarak harcamayı optimize etmeyi değil, aynı zamanda sigortacılardan en iyi teklifleri almaya çalışmayı da gerektirir.

Yan hak ve sigorta programı tasarımı, sunumu ve finansal kararları için net bir yönetim yaklaşımı da maliyetleri ve riski azaltacaktır. Yan hak tasarımı, yönetimi, iletişimi, İK teknolojisi ve sigorta kararlarını almak için rolleri ve sorumlulukları tanımlamak dahil olmak üzere resmi bir yönetişim süreci oluşturmayı düşünün.

Başlamanız için çalışan risk yönetimi fikirleri

İş dayanıklılığını artırmak için riskleri belirleyin

En büyük çalışan risklerinin nerede olduğunu anlamak için iş yeri, iş riski ve sektör risk faktörlerini gözden geçirin. Riskleri veya kör noktaları belirlemek için çalışan veri analitiğinize bakın ve herhangi bir grubun dışarıda kalıp kalmadığını veya riske atılıp atılmadığını görmek için yan hak uygunluğunu gözden geçirin. 

Çok yıllık çalışan risk yönetimi stratejileri oluşturun

Acil tehditlere tepki vermek veya müdahale etmek yerine, gelecekteki riskleri görmek için ileriye bakın. Bu yapay zeka, çalışmanın geleceği veya çevresel riskler olabilir. Gelecekteki riskleri ele almak için gereken becerileri elde etmek amacıyla çok yıllık net stratejiler oluşturun ve insanları sadece iş için değil, becerileri için işe alın.

Çalışan risk yönetimine önleyici bir yaklaşım benimseyin

Sorunları ortaya çıktıklarında çözmeye para harcamak yerine, önleyici stratejilerle riski ve maliyeti azaltın. Siber riskler, yetenek kaybı ve devamsızlık gibi çalışan risklerinin altında yatan nedenleri inceleyin ve bunları hafifletmek için adımlar atın.
İlgili Çözümler
  İlgili İçgörüler